ДБН-97-Про затвердження Порядку визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ

від 29 березня 1997 року N 45

Про затвердження Порядку визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України (ДБН-97)

У зв'язку з введенням національної валюти - гривні, приведенням вартісних показників обсягу пусконалагоджувальних робіт, виходячи з рівня заробітної плати, накладних витрат, планових нагромаджень, що встановлені в будівельній галузі, наказую:

1. Затвердити Порядок визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України (ДБН-97).

2. Головному управлінню кошторисних норм, ціноутворення та експертизи у будівництві (Губень) забезпечити доведення Порядку до зацікавлених організацій.

 

Голова Комітету

В. М. Гусаков

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкоммістобудування України
від 29 березня 1997 р. N 45 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України (ДБН-97)

З введенням в дію ДБН-97 втрачають чинність ДБН-94,  видання 1994 року, та додатки до нього

Цей Порядок розроблений у зв'язку з проведенням в Україні грошової реформи і введенням в обіг починаючи з 2 вересня 1996 року визначеної Конституцією та іншим законодавством України національної валюти, якою є гривня та її сота частина - копійка.

1. Загальні положення

1.1. Порядок установлює правила формування вартості робіт по пуску і налагоджуванню устаткування, пристроїв і систем* (у розрізі їх видів) на підприємствах, що вводяться в експлуатацію після будівництва, а також на діючих підприємствах, будівлях і спорудах, що реконструюються, розширюються і технічно переозброюються**.

____________
* Устаткування, пристрої і системи в подальшому іменуються "Устаткування".

** Роботи по пуску і налагоджуванню устаткування, пристроїв і систем (у розрізі їх видів) на підприємствах, що вводяться в експлуатацію після будівництва, а також на діючих підприємствах, будівлях і спорудах, що реконструюються, розширюються і технічно переозброюються в подальшому іменуються "Пусконалагоджувальні роботи".

1.2. Порядок призначений для застосування на території України всіма учасниками інвестиційного процесу незалежно від форм власності і відомчої належності.

1.3. Порядок носить обов'язковий характер для визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються за рахунок:

- державних капітальних вкладень (джерелом фінансування яких є кошти державного бюджету, державної позички, державних підприємств і організацій, а також місцевий бюджет) та змішаних капітальних вкладень (у загальному обсязі яких є частка державних коштів) - при визначенні усіх вартісних показників, у тому числі тих, що формуються понад базисну кошторисну вартість будівництва;

- недержавних капітальних вкладень, які фінансуються за рахунок коштів інвесторів із недержавними формами власності (власні фінансові ресурси інвестора: прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо; позичкові фінансові кошти інвестора; залучені фінансові кошти інвестора: кошти, одержані від продажу акцій, облігацій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; кошти іноземних інвесторів: інвестиції як прямі, так і портфельні, капітальні трансферти, кредити), - при визначенні базисної кошторисної вартості будівництва.

1.4. Порядок має рекомендаційний характер для визначення вартості робіт, що здійснюються за рахунок недержавних капітальних вкладень, - при визначенні у складі договірної ціни витрат замовника і підрядника, які виникають у зв'язку з виконанням пусконалагоджувальних робіт в ринкових умовах.

1.5. Розбіжності між замовниками і підрядниками з питань, що пов'язані з місцевими умовами виконання робіт, які виникають в період формування договірних цін і взаєморозрахунків, розглядаються відповідними міжвідомчими комісіями при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській міській державних адміністраціях*.

____________
* Міжвідомчі комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській міській державних адміністраціях в подальшому іменуються "МВК".

Розбіжності, які подаються зазначеними МВК, розглядаються міжвідомчою комісією при Держкоммістобудування України. При необхідності, остаточні рішення приймаються в порядку, встановленому діючим законодавством.

1.6. Порядок розроблено виходячи з умов дії для робіт налагоджувального процесу дворівневої системи визначення їх вартості:

- базисної кошторисної вартості пусконалагоджувальних робіт, яка є основою для формування вартості цих робіт за домовленістю;

- вартості пусконалагоджувальних робіт, що містить в собі всі витрати пусконалагоджувальних організацій, включаючи витрати, які виникають у зв'язку з виконанням робіт в ринкових умовах.

2. Розробка кошторисів на пусконалагоджувальні роботи

2.1. Кошторисна вартість пусконалагоджувальних робіт визначається у відповідності з Інструкцією про порядок складання кошторисів на пусконалагоджувальні роботи на підприємствах, будівлях, спорудах, що вводяться в експлуатацію, затвердженою постановою Держбуду СРСР від 21 липня 1981 року N 123 (СН 534-81), з урахуванням положень, що передбачені цим Порядком.

2.2. Кошторисна документація на пусконалагоджувальні роботи складається із застосуванням:

а) міжгалузевих цінників, які включають устаткування міжгалузевого застосування, затверджених Держбудом СРСР і введених у дію з 1 січня 1984 року для обов'язкового застосування підприємствами і організаціями незалежно від їх відомчої належності;

б) відомчих цінників, які включають спеціальне технологічне устаткування підприємств, будівель і споруд окремих галузей господарства України.

Використання для складення кошторисів на пусконалагоджувальні роботи відповідних галузевих нормативів (цінників, прейскурантів тощо), не узгоджених з Держкоммістобудування України, а також нормативів, призначених для визначення вартості капітального ремонту устаткування, різного роду послуг, не допускається;

в) Вказівок по застосуванню цінників на пусконалагоджувальні роботи, затверджених постановою Держбуду СРСР від 6 травня 1985 року N 62;

г) індексів змінення в 1997 році базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт в базисних цінах 1997 року, обчислених за міжгалузевими цінниками на пусконалагоджувальні роботи (додаток 1 до Порядку).

Відповідні індекси по відомчих цінниках розроблюються і затверджуються міністерствами і відомствами по узгодженню з Держкоммістобудування України;

д) інших витрат - обов'язкові відрахування, збори і платежі, що передбачені чинним законодавством.

2.3. Індекси змінення базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт враховують:

- прямі витрати, обчислені за міжгалузевими цінниками;

- Норми накладних витрат, затверджені постановою Держбуду СРСР від 29 грудня 1990 року N 116;

- норми планових нагромаджень в розмірі 30 відсотків від загальної суми прямих і накладних витрат.

2.4. Вартість пусконалагоджувальних робіт по устаткуванню, не передбаченому в діючих міжгалузевих і відомчих цінниках, повинна визначатись:

- по устаткуванню, аналогічному за технічною характеристикою і конструктивною складністю, включеному в цінник, - за розцінкою до цього устаткування (стосовно);

- по серійному устаткуванню, що знов освоюється промисловістю, по унікальному устаткуванню, що не освоєне, - згідно з пунктом 2.1 Вказівок по застосуванню цінників на пусконалагоджувальні роботи;

- по устаткуванню, для якого відсутній аналог в цінниках, - на підставі індивідуальних калькуляцій, узгоджених з замовником у встановленому порядку.

2.5. До складу кошторисної документації входять:

- кошторис на пусконалагоджувальні роботи (складається за формою 1, додаток 2 до Порядку);

- локальні кошториси на окремі види пусконалагоджувальних робіт по підприємству, будівлі, споруді (складаються за формою 2, СН 534-81);

- індивідуальні калькуляції на пусконалагоджувальні роботи, що розробляються у випадках відсутності необхідних цін у цінниках на пусконалагоджувальні роботи (складаються за формою 3, СН 534-81).

2.6. Кошторис на пусконалагоджувальні роботи має два розділи: "Основні роботи" і "Інші витрати".

2.6.1. До розділу "Основні роботи" включаються витрати на пусконалагоджувальні роботи окремо по кожному об'єкту на підставі локальних кошторисів.

Вартість основних пусконалагоджувальних робіт складається з прямих витрат (основної заробітної плати робітників), накладних витрат і планових нагромаджень.

Прямі витрати визначаються кошторисним розрахунком, виконаним із застосуванням відповідних цінників на пусконалагоджувальні роботи (пункт 2.2 Порядку).

2.6.2. До складу "Інші витрати" включаються витрати підрядних пусконалагоджувальних організацій, пов'язані з обов'язковими відрахуваннями у відповідності з чинним законодавством:

а) від фонду оплати праці - внески на фінансування заходів по реалізації Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

б) від обсягу реалізації:

- кошти до фонду охорони праці;

- кошти в державний інноваційний фонд;

- кошти на розвиток доріг загального користування.

Відрахування коштів, що здійснюються від обсягу реалізованої продукції, визначаються за формулою:

   В 
Оф 
 

 

В 

 

 

=

—————

В,

 

1,00 - Н

 

 

 

 

де:

   В Оф    - обов'язкові відрахування, збори і платежі;

В - вартість продукції без урахування обов'язкових відрахувань, зборів і платежів, що обчислюються від обсягу реалізації;

Н - норматив, що складається з обов'язкових відрахувань, зборів і платежів, передбачених законодавством, у частках одиниці.

3. Базисна кошторисна вартість пусконалагоджувальних робіт

3.1. Кошторисна вартість, визначена кошторисом на пусконалагоджувальні роботи, складеним з використанням державних (базисних) кошторисних норм і нормативних актів, є базисною.

3.2. Базисна кошторисна вартість пусконалагоджувальних робіт відображає розрахунково-нормативний рівень витрат підрядника і служить основою для формування повної вартості пусконалагоджувальних робіт з урахуванням ринкових відносин (договірних цін на пусконалагоджувальні роботи).

В частині, що відноситься до основних пусконалагоджувальних робіт (п. 2.6.1 даного Порядку), базисна кошторисна вартість визначає обсяг цих робіт (підрядних робіт) у грошовому виразі.

4. Договірні ціни

4.1. Договірні ціни складають повну вартість пусконалагоджувальних робіт і служать для розрахунків між замовниками і виконавцями робіт.

4.2. Договірні ціни визначаються замовниками і організаціями, що виконують пусконалагоджувальні роботи, при укладанні або уточненні контрактів на виконання цих робіт.

4.3. Договірні ціни можуть встановлюватися:

- твердими (остаточними) на весь обсяг робіт. Визначаються з урахуванням майбутніх коливань в цінах і залишаються незмінними в період виконання пусконалагоджувальних робіт незалежно від рівня інфляції. Як правило, такі ціни встановлюються на обсяг пусконалагоджувальних робіт, що завершуються протягом одного року;

- динамічними (неостаточними). Такі ціни мають, як правило, незмінну частину витрат - базисну кошторисну вартість пусконалагоджувальних робіт, яка відноситься на діяльність виконавця робіт, і коригується в процесі виконання пусконалагоджувальних робіт шляхом застосування до неї надбавок (скидок), що враховують коливання рівня інфляції і дію економічних важелів регулювання вартісних показників. При цьому обсяг робіт, як правило, не змінюється.

4.4. Базисна кошторисна вартість пусконалагоджувальних робіт і договірна ціна повинні коригуватись у випадках, коли здешевлення робіт відбулося з причин, які не пов'язані з діяльністю пусконалагоджувальних і проектних організацій, а також при погіршенні експлуатаційних якостей об'єкту і показників робіт.

4.5. До складу договірної ціни включаються:

а) базисні витрати виконавця робіт, у тому числі:

- базисна кошторисна вартість основних робіт, що підлягають виконанню за контрактом;

- інші витрати, що входять в базисну кошторисну вартість пусконалагоджувальних робіт;

б) витрати і доплати, що спричинені формуванням ринкових відносин.

4.6. В договірну ціну включаються спричинені формуванням ринкових відносин витрати, доплати, знижки, що пов'язані з:

- збільшенням (зменшенням) фактичної заробітної плати пусконалагоджувального персоналу, - в узгоджених між замовником і виконавцями робіт розмірах з урахуванням відповідних рішень Уряду. На це збільшення (зменшення) заробітної плати додатково нараховуються (знімаються) кошти на державне соціальне страхування, фонд зайнятості тощо;

- відрядженням працівників пусконалагоджувальних організацій на будови. Враховуються кошторисним розрахунком у відповідності з чинними на момент формування договірної ціни нормативними актами;

- використанням частини матеріальних ресурсів, що придбані за цінами, які відрізняються від тих, що враховані в базисній вартості пусконалагоджувальних робіт, - в узгоджених між замовниками і виконавцями робіт розмірах - можлива доплата або знижка;

- збільшенням (зменшенням) витрат на позавідомчу охорону понад ті, що враховані в накладних витратах, - в узгоджених між замовниками і виконавцями робіт розмірах;

- збільшенням (зменшенням) витрат на послуги зв'язку понад ті, що враховані в накладних витратах, - в узгоджених між замовниками і виконавцями робіт розмірах;

- використанням пересувних лабораторій, у тому числі орендованих - в розмірах, узгоджених між замовниками і виконавцями робіт;

- збільшенням витрат за оренду приміщень, обчислених відповідно до вимог з охорони праці, - в розмірах, узгоджених між замовниками і виконавцями робіт;

- збільшенням (зменшенням) інших витрат, що передбачені нормами накладних витрат;

- збільшенням витрат на покриття збитків житлово-комунального господарства по об'єктах соціальної сфери, що знаходяться на балансі пусконалагоджувальних організацій, - в узгоджених між замовниками і підрядниками розмірах. Необхідність включення в договірну ціну таких витрат і їх розмір по конкретній організації вирішується за місцем її дислокації МВК при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській міській державних адміністраціях.

Підпункт не поширюється на роботи, що здійснюються за рахунок коштів централізованих капітальних вкладень;

- внесками на фінансування заходів по реалізації Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - в розмірах і порядку, що встановлені відповідними нормативними актами;

- відрахуванням коштів до фонду охорони праці, - в розмірах і порядку, що встановлені відповідними нормативними актами;

- відрахуванням коштів на виконання галузевих і міжгалузевих науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, - в розмірах і порядку, що встановлені відповідними нормативними актами;

- відрахуванням коштів для виконання робіт і послуг на розвиток доріг загального користування, - в розмірах і порядку, що встановлені відповідними нормативними актами.

В договірну ціну можуть включатися кошти на відшкодування витрат виконавців робіт, які не враховані нормами накладних витрат і планових нагромаджень і обумовлені конкретними (місцевими) умовами виконання пусконалагоджувальних робіт.

4.7. Зазначені в пункті 4.6 додаткові витрати, що підлягають включенню в договірну ціну в узгоджених розмірах, відшкодовуються виконавцю робіт замовником без включення в обсяг виконаних основних пусконалагоджувальних робіт, без нарахування накладних витрат і планових нагромаджень.

4.8. Додаткові витрати, що підлягають включенню в договірну ціну, обґрунтовуються відповідними розрахунками, виконаними підрядниками в установленому порядку, і документами, що підтверджують вихідні дані, на підставі яких розроблено розрахунки.

4.9. На договірну ціну пусконалагоджувальних робіт нараховується податок на добавлену вартість за встановленими відповідними рішеннями Уряду нормами і порядком.

 

Додаток N 1 

 

 

Індекси змінення
в 1997 році базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт (в базисних цінах 1997 року) за міжгалузевими цінниками та їх структура

Найменування цінника 

Індекси до цін 1984 року (разів)

Структура індексу, % 

Коефіцієнти переходу від вартості ПНР в базисних цінах 1993 року до вартості ПНР в базисних цінах 1997 року 

прямі витрати 

накладні витрати 

планові нагромад-
ження

N 1. Електротехнічні пристрої 

1,338 

42,73 

34,19 

23,08 

0,0087 

N 2. Автоматизовані системи управління 

1,338 

42,73 

34,19 

23,08 

0,0087 

N 3. Системи вентиляції і кондиціонування повітря 

1,280 

46,06 

30,86 

23,08 

0,0083 

N 4. Підйомно-транспортне устаткування 

1,280 

46,06 

30,86 

23,08 

0,0083 

N 5. Металообробне устаткування 

1,280 

46,06 

30,86 

23,08 

0,0083 

N 6. Холодильні і компресорні установки 

1,280 

46,06 

30,86 

23,08 

0,0083 

N 7. Теплосилове устаткування 

1,280 

46,06 

30,86 

23,08 

0,0083 

N 8. Деревообробне устаткування 

1,280 

46,06 

30,86 

23,08 

0,0083 

N 9. Споруди водопостачання і каналізації 

1,280 

46,06 

30,86 

23,08 

0,0083 

 

 

Додаток N 2

 

Форма 1

 

_________________________________
                   (назва підприємства)

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 

кошторис у сумі ________________ тис. грн.

______________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 19__ р. 

 

 

 

 

 

 

 

Кошторис
на пусконалагоджувальні роботи

______________________________________________________________
(найменування об'єкта)

Кошторисна вартість ______________________ тис. грн.

Складений в цінах 19__ р. 

N локальних кошторисів і розрахунків 

Найменування розділів, об'єктів, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. 

Загальна кошторисна вартість, тис. грн. 

основних робіт 

інших витрат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Керівник організації - розроблювача кошторисів 

______________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Начальник __________________ відділу  

______________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Склав 

______________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Замовник 

______________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

____________