ДБН Д.1.1-7-2000 - Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України
від 14 грудня 2000 р. N 285
і введено в дію з 1 січня 2001 року
(замість ДБН IV-16-96, частина III) 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА
визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України
ДБН Д.1.1-7-2000

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного комітету України з будівництва та архітектури
 від 10 липня 2002 року N 7,
від 17 червня 2003 року N 85,
 від 10 листопада 2005 року N 189,
 наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 28 грудня 2005 року N 27,
наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 6 липня 2007 року N 92,
від 31 березня 2008 року N 144,
 від 1 липня 2008 року N 297

Розділ 1
Загальні положення

1.1. Ці будівельні норми встановлюють основні правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури і містобудування (далі "будівництво") і носять обов'язковий характер при визначенні вартості проектно-вишукувальних робіт для будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням інших джерел фінансування, ці норми носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється контрактом.

1.2. Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва.

1.3 Вартість проектно-вишукувальних робіт - це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих та загальновиробничих витрат, понесених проектною організацією при виконанні зазначених робіт, з урахуванням нормативних витрат матеріально-технічних ресурсів, вільних цін, податків, зборів та обов'язкових платежів, а також економічно обгрунтованого кошторисного прибутку таадміністративних витрат.

(пункт 1.3 у редакції наказу Державного комітету України
 з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85)

1.4. Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт - це вартість, визначена на підставі діючих норм з урахуванням усереднених показників вартості складових цих робіт. Зазначена вартість відображається в главі 12 "Проектні та вишукувальні роботи" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

1.5. Правила передбачають визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт за двома методами:

а) на підставі діючих в Україні збірників цін на проектно-вишукувальні роботи з застосуванням відповідних коефіцієнтів та індексів для будівництва об'єктів усіх галузей і підгалузей народного господарства України;

б) застосуванням усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельно-монтажних робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери.

Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт уточнюється претендентом на їх виконання під час переговорів або проведення конкурсів (тендерів).

Розділ 2
Калькуляційний метод визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт

2.1. Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт за цим методом визначається за кошторисами, які складаються за формою "2-П" (додаток Б), на підставі діючих в Україні збірників цін на проектно-вишукувальні роботи з застосуванням відповідних коефіцієнтів та індексів.

2.2. Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, залежно від їх виду, визначається з застосуванням цін таких збірників:

2.2.1. Вишукувальні роботи (інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні тощо) - Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Москва, 1982 рік), доповнення до нього (постанова Держбуду СРСР від 01.03.90 N 22);

2.2.2. Проектні роботи для будівництва, за винятком ремонту, - Збірники цін на проектні роботи для будівництва (Москва, 1990 рік) у відповідності з "Загальними вказівками по застосуванню збірника цін на проектні роботи для будівництва" (2-е видання, доповнене, Москва, 1990 рік);

2.2.3. Проектні роботи для реставраційних робіт - Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91);

2.2.4. Проектно-вишукувальні роботи для ремонту - Збірник цін на проектні роботи для капітального ремонту будівель та споруд (тимчасовий) (Москва, 1990 рік), Прейскурант ПЛ 16-1916-90 відпускних цін на технічну документацію по ліфтах (НВО "Ліфтмаш", 1990 рік).

2.2.5. Вартість розроблення проектно-конструкторської документації на виготовлення нестандартизованого устаткування для об'єктів будівництва обчислюється з використанням цін та норм "Цінника на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого устаткування" (Держбуд СРСР, видання 1987 року).

2.3. До розрахунків вартості проектно-вишукувальних робіт, обчисленої згідно з пунктом 2.2 цих Правил, застосовуються підвищувальні коефіцієнти та індекси, що надаються Держбудом (додатки 2, 3, 4).

2.4. Вартість проектно-вишукувальних робіт, не врахованих у збірниках цін, зазначених у пункті 2.2, обчислюється з використанням відомчих збірників цін, погоджених з Держбудом, або за кошторисом, складеним за формою "3-П" (додаток В).

2.5. Вартість проектно-вишукувальних робіт за кошторисом, складеним за формою "3-П", визначається як сума прямих витрат (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати, спецпридбання для виконання проектно-вишукувальних робіт, витрати на відрядження, витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації, інші прямі витрати), загальновиробничих та адміністративних витрат згідно з Методичними рекомендаціями про формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Держбуду від 29.03.2002 N 64. В кошторисній вартості проектно-вишукувальних робіт враховуються також кошторисний прибуток та податки, збори, обов'язкові платежі у відповідності з чинними нормативними та законодавчими документами.

При цьому по будівництву, що здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень, показники кошторисної вартості в розрахунку на один людино-день, як правило, не повинні перевищувати показники, що надаються Держбудом. Зазначені показники враховують всі витрати, пов'язані з виконанням проектно-вишукувальних робіт, крім витрат на відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість.

(пункт 2.5 розділу 2 у редакції наказу Державного комітету
 України з будівництва та архітектури від 10.07.2002 р. N 7)

2.6. Якщо при визначенні кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт складається декілька локальних кошторисів, загальна кошторисна вартість визначається за зведеним кошторисним розрахунком на проектно-вишукувальні роботи, що складається за формою, наведеною в додатку "А".

2.7. Збірниками цін на проектні роботи враховані витрати на проектування об'єктів з певним набором будівель, споруд, видів робіт. Якщо при проектуванні конкретної будови набір будівель, споруд, видів робіт відрізняється від наведених у цих збірниках, вартість проектування будови коригується з урахуванням діючих нормативних вимог та додаткових трудових витрат, які обчислюються у встановленому порядку.

2.8. Вартість розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів у складних умовах визначається за відповідними збірниками цін із застосуванням до вартості окремих розділів проектних робіт, до розробки яких діючими нормативними документами встановлені особливі вимоги, додаткових підвищувальних коефіцієнтів, наведених у додатку 5.

2.9. Вартість складання техніко-економічних обгрунтувань (розрахунків) інвестицій будівництва (ТЕО, ТЕР) та ескізних проектів(ЕП) визначається за відповідними збірниками цін на розроблення документації від вартості розроблення стадії "Проект" шляхом застосування коефіцієнтів для:

техніко-економічних обгрунтувань

- 0,6;

техніко-економічних розрахунків

- 0,45;

ескізних проектів

-0,5

 

(пункт 2.9 розділу 2 у редакції наказів Державного комітету
 України з будівництва та архітектури від 10.07.2002 р. N 7,
 від 17.06.2003 р. N 85)

Розділ 3
Метод визначення кошторисної вартості проектних робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери із застосуванням усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт

3.1. Цей метод встановлює правила визначення кошторисної вартості проектних робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери шляхом застосування до відповідної вартості будівельно-монтажних робіт усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт, що визначаються Держбудом (Додаток 1).

3.2. Базою, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, є вартість будівельно-монтажних робіт за номенклатурою глав 1 - 9 зведеного кошторисного розрахунку, що визначається виконавцем проектно-вишукувальних робіт за даними вартісних показників об'єктів-аналогів або укрупнених усереднених показників на функціональну одиницю виміру (1 м2 загальної площі, 1м3 об'єму будівлі, 1 відвідування тощо).

3.2.1. При використанні даних об'єктів-аналогів розрахунок бази, до якої застосовуються нормативи, виконується за формою зведеного кошторисного розрахунку з використанням вартісних показників об'єкта-аналога в ринковому рівні цін по главах 1 - 9, графи 4, 5, які приводяться в рівень цін, що склався на момент виконання розрахунку.

3.2.2. Визначення бази, до якої застосовуються нормативи, при використанні вартісних укрупнених показників на функціональну одиницю виміру, здійснюється шляхом застосування до відповідних складових цих показників коефіцієнта 0,91.

3.3. Показник вартості проектних робіт приймається за додатком 1 в залежності від кошторисної вартості будівництва (графа 2) і категорії складності об'єктів будови (графа 3 - 7).

3.4. Категорія складності будови, що проектується, встановлюється виконавцем проектних робіт разом з замовником в залежності від типу об'єктів будови на підставі Переліку об'єктів за категоріями складності, наведеного у додатку 6, виходячи з питомої ваги кожного об'єкта в складі будови.

3.5. Якщо категорія складності окремих об'єктів, що входять до складу будови, відрізняється, доцільно кошторисну вартість проектних робіт визначати окремо виходячи з вартісних показників та категорії складності конкретних об'єктів. Загальна кошторисна вартість проектних робіт визначається у зведеному кошторисному розрахунку проектно-вишукувальних робіт (додаток А) як підсумок такої вартості по окремих об'єктах.

У відповідності з цим пунктом визначається також вартість проектування зблокованих, вбудованих, вбудовано-прибудованих об'єктів іншого призначення.

3.6. У випадку, коли об'єкт, що проектується, в додатку 6 не наведений, то вибір категорії складності проводиться за даними додатка 7.

3.7. Вартість проектних робіт, що визначається на підставі додатка 1, відображає обсяг робіт по індивідуальному проектуванню нових об'єктів будівництва.

3.8. Кошторисна вартість проектних робіт на розширення, реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд, визначена за цим методом, збільшується шляхом застосування коефіцієнта, що встановлюється за погодженням із замовником виходячи з додаткових трудових витрат і не повинен перевищувати розміру 1,2.

3.9. При повторному або багаторазовому застосуванні проекту, що був розроблений раніше (прив'язка), залежно від обсягу перепроектування вартість проектних робіт обчислюється, виходячи з виконання цих робіт в одну стадію (робочий проект) та вартості об'єкта, у таких розмірах:

а) без перепроектування надземної частини будівлі - до 15 %. В особливих обгрунтованих випадках (складні гідрогеологічні умови, рельєфність території тощо) - від 15 до 25 %;

б) при перепроектуванні надземної частини будівлі зі зміною фасадів і переплануванням конструкцій будівлі, включаючи зміну довжини, секційності, а також конструкцій та інженерного устаткування, але при збереженні основних архітектурно-планувальних і конструктивних рішень - до 50 %.

3.10. Розподіл кошторисної вартості проектних робіт за стадіями проектування наведений в додатку 8.

Стадії проектування встановлюються інвестором (замовником) спільно з проектувальником в залежності від архітектурної, технічної і екологічної складності об'єкта, вимог місцевих органів містобудування та архітектури, вартості будівництва об'єкта.

3.11. Вартістю проектних робіт, визначеною за цим методом, не враховані витрати на службові відрядження (крім відряджень адміністративного персоналу).

(розділ 3 доповнено пунктом 3.11 згідно з наказом Державного
 комітету України з будівництва та архітектури від 10.07.2002 р. N 7)

Розділ 4
Особливості визначення претендентом на виконання проектно-вишукувальних робіт ціни своєї пропозиції, узгодження договірних цін та розрахунків за виконані роботи

4.1. Ціна пропозиції претендента на виконання робіт - ціна, за яку претендент згоден виконати проектно-вишукувальні роботи об'єкта замовлення.

4.2. Ціна пропозиції розраховується на підставі кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, яка обчислюється калькуляційним або нормативним методом у відповідності з розділами 2 та 3, з уточненням окремих складових, виходячи з структури витрат, що склалася в організації, та поточних цін на трудові і матеріальні ресурси.

4.3. При розрахунку ціни пропозиції за кошторисом (форма "3-П") обчислення здійснюється з урахуванням вільних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

По будівництву, що здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень, вартість одного людино-дня, як правило, не повинна перевищувати показники, що надаються Держбудом.

4.4. Уточнення складових кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, обчислених калькуляційним або нормативним методами, провадиться з урахуванням таких особливостей:

4.4.1. Уточнення складових вартості робіт провадиться виходячи з їх повної номенклатури та відповідного обгрунтування.

4.4.2. Вартість матеріально-технічних ресурсів визначається з урахуванням нормативних витрат та вільних цін, що склалися в регіоні на такий вид продукції.

4.4.3. Заробітна плата обчислюється з урахуванням нормативних трудовитрат та рівня заробітної плати, що склався в будівельній галузі.

4.4.4. Кошти на відшкодування витрат на утримання будівель, з охорони, послуг зв'язку, амортизаційних відрахувань, решти статей витрат визначаються виходячи з обгрунтованих загальних витрат, потужності організації та частини витрат, що за розрахунком відноситься на конкретний об'єкт замовлення. При цьому враховуються також інші джерела покриття загальних витрат.

4.4.5. Кошти на прибуток обчислюються з урахуванням факторів, що впливають на його розмір. До таких факторів, зокрема, належать:

- вид будівництва та його технічна і технологічна складність;

- стадійність проектування;

- кон'юнктура ринку проектних організацій, спроможних виконати роботи по об'єкту замовлення.

По об'єктах замовлення, що здійснюються за рахунок державних капітальних вкладень, розмір прибутку, якщо він планується, як правило, приймається в межах кошторисного прибутку.

4.5. У складі ціни пропозиції за умовами, запропонованими замовником, претендент може враховувати кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням додаткових робіт проектної організації (збір вихідних даних, підготовка передпроектних матеріалів, погодження тощо). Вартість цих робіт доцільно визначати за кошторисом, складеним за формою "3-П".

4.6. До вартості проектно-вишукувальних робіт включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими кошторисної вартості проектування. Розмір цих відрахувань визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених відповідними законодавчими та нормативними документами.

4.7. Розгляд вартісних показників пропозицій претендентів на виконання робіт може відбутися як на переговорах між замовником і проектувальником, так і в процесі проведення конкурсів (тендерів).

4.7.1. Розгляд ціни пропозицій претендентів шляхом переговорів здійснюється по будовах, для яких згідно з чинним законодавством можна не провадити торги (тендери). Спільне рішення оформляється протоколом погодження договірної ціни, який є невід'ємною частиною контракту.

4.7.2. Ціна пропозиції претендента, визначеного виконавцем робіт, є договірною ціною проектно-вишукувальних робіт.

4.7.3. Розгляд ціни пропозицій претендентів на конкурсних торгах здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

4.8. Договірні ціни можуть встановлюватись твердими або динамічними.

4.9.1. Тверді - це договірні ціни, які є незмінними на весь період проектування і можуть уточнюватись тільки в таких випадках:

- замовник змінює архітектурно-планувальне завдання, що викликає зміну обсягів проектування та їх вартості;

- в процесі виконання робіт виявлені беззаперечні помилки, не встановлені на стадії складання ціни претендента;

- виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору (контракту).

4.9.2. Динамічні - це договірні ціни, які є відкритими і можуть уточнюватися протягом всього терміну проектування. При цьому маса прибутку, визначена на стадії узгодження договірної ціни, не уточнюється, за винятком випадків, наведених у п. 4.9.1. 

Умови та терміни уточнення складових вартості проектно-вишукувальних робіт зазначаються у контракті.

(підпункт 4.9.2 пункту 4.9 розділу 4 у редакції наказу Державного
 комітету України з будівництва та архітектури від 10.07.2002 р. N 7)

4.10. Після узгодження договірної ціни складається контракт на виконання робіт. У контракті зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників: позначається вид договірної ціни: тверда або динамічна; порядок та терміни уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; гарантії замовника та проектної організації тощо. 

4.11. При уточненні у відповідності з умовами договору (контракту) вартості проектно-вишукувальних робіт складається до договору (контракту) додаткова угода.

4.12. Розбіжності, що виникають між замовником і проектною організацією в період формування договірних цін і взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, розглядаються Держбудом України. Остаточне рішення приймається у встановленому законодавством порядку.

4.13. Відповідальність за обгрунтованість вартості проектно-вишукувальних робіт на стадії узгодження договірних цін та проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт покладається на керівників організації замовника і проектної організації.

 

Додаток А
Обов'язковий
Форма N 1-П 

 

 

 

 

Зведений кошторис N ______
на проектні і вишукувальні роботи

_________________________________________________________________
                                                   (найменування будівництва) 

_________________________________________________________________
       (найменування проектної організації - генерального проектувальника) 

_________________________________________________________________
                                                      (найменування організації-замовника) 

N
п/п 

Стадії проектування і перелік виконуваних робіт 

Характеристика об'єкта, що проектується 

Посилання на N кошторисів за формами 2-П, 3-П 

Повна вартість робіт, тис. грн.

вишукувальних

проектних

Всього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за зведеним кошторисом __________________________________

________________________________________________________________
                                                  (сума прописом) 

 

Керівник проектної організації 

___________
підпис 

_____________
прізвище 

Головний інженер проекту 

___________
підпис 

_____________
прізвище 

М. П. 

  

  

"___" ________________ 20__ р. 

  

  

 

 

Додаток Б
Обов'язковий
Форма N 2-П 

 

Додаток до ______________________________________________________
                                           (договору, додаткової угоди, наряд-замовлення) 

_________________________ N ______ від "___" _______________ 20__ р.

Замовлення N ___________ 

 

 

Кошторис N ________
на проектні (вишукувальні) роботи

Найменування підприємства, будівлі, споруди, стадії проектування, етапу, виду проектних або вишукувальних робіт

_______________________________________________________________

Найменування проектної (вишукувальної) організації _________________

Найменування організації-замовника _______________________________

N
п/п 

Характеристика підприємства, будівлі, споруди або виду робіт 

N N частин, глав, таблиць, §§ і пунктів, вказівок до розділу або глави Збірника цін на проектні та вишукувальні роботи для будівництва 

Розрахунок вартості 

Вартість, грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за кошторисом ____________________________________________

________________________________________________________________
                                      (сума прописом) 

 

Директор 

___________
підпис 

_____________
прізвище 

Головний інженер проекту 

___________
підпис 

_____________
прізвище 

Кошторис склав 

___________
підпис 

_____________
прізвище 

М. П. 

  

  

"___" ________________ 20__ р. 

  

  

 

 

Додаток В
Обов'язковий
Форма N 3-П 

 

Додаток до ______________________________________________________
                                (договору, додаткової угоди, наряд-замовлення) 

_________________________ N ______ від "___" _______________ 20__ р.

Замовлення N ___________ 

 

 

Кошторис N ___
на виконання робіт

Найменування будівлі, споруди, стадії проектування, етапу, виду робіт

_______________________________________________________________

Найменування організації-виконавця _______________________________

Найменування організації-замовника _______________________________

N п/п 

Перелік виконуваних робіт 

Виконавці 

Кількість
 люд.-
днів 

Основна заробітна плата за 1 день, грн. 

Всього заробітна плата виконавців робіт, грн. 

кількість

посада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого
     персоналу, грн. ______________________________________________________________________

2. Відрахування на соціальні заходи, грн. ___________________________________________________

3. Матеріальні витрати, грн. _____________________________________________________________

4. Інші прямі витрати, грн. _______________________________________________________________

5. Відрядження виробничого персоналу, грн.______________________________________________

6.Загальновиробничі витрати, грн. _______________________________________________________

7.Всього собівартість, грн. _______________________________________________________________

8.Прибуток, грн. _______________________________________________________________________

9. Адміністративні витрати, грн. __________________________________________________________

10. Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими зазначеної вартості, грн. _____________________________________________

11. Всього, грн. ________________________________________________________________________

12. ПДВ, грн. __________________________________________________________________________

Вартість роботи (ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 12), грн.
______________________________________________________________________________________"
                                                                                                  (сума прописом)

 

Директор 

___________
підпис 

_____________
прізвище 

Головний інженер проекту 

___________
підпис 

_____________
прізвище 

Кошторис склав 

___________
підпис 

_____________
прізвище 

М. П. 

  

  

"___" ________________ 20__ р. 

  

  

 

(додаток В із змінами, внесеними згідно з наказами Державного
 комітету України з будівництва та архітектури від 10.07.2002 р. N 7,
 від 17.06.2003 р. N 85)

 

Додаток 1
Довідковий

 

 

 

УСЕРЕДНЕНІ ВІДСОТКОВІ ПОКАЗНИКИ
 вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 01.04.2008 р.

N п/п 

Вартість будівельно-монтажних робіт за главами 1 - 9, тис. грн.* 

Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт у відсотках за категоріями складності об'єктів 

Категорії складності об'єктів 

II 

III 

IV 

До 200 

5,08 

5,96 

7,13 

8,15 

9,21 

200 - 500 

5,08 - 4,40 

5,96 - 5,29 

7,13 - 6,28 

8,15 - 7,12 

9,21 - 8,01 

500 - 1000 

4,40 - 4,17 

5,29 - 4,96 

6,28 - 5,87 

7,12 - 6,66 

8,01 - 7,49 

1000 - 2000 

4,17 - 3,96 

4,96 - 4,76 

5,87 - 5,70 

6,66 - 6,38 

7,49 - 7,23 

2000 - 3000 

3,96 - 3,94 

4,76 - 4,72 

5,70 - 5,55 

6,38 - 6,26 

7,23 - 7,06 

3000 - 4000 

3,94 - 3,88 

4,72 - 4,68 

5,55 - 5,45 

6,26 - 6,18 

7,06 - 6,97 

4000 - 5000 

3,88 - 3,56 

4,68 - 4,01 

5,45 - 4,78 

6,18 - 5,52 

6,97 - 6,22 

5000 - 6000 

3,56 - 3,34 

4,01 - 3,82 

4,78 - 4,55 

5,52 - 5,31 

6,22 - 5,89 

6000 - 7000 

3,34 - 3,16 

3,82 - 3,68 

4,55 - 4,46 

5,31 - 5,08 

5,89 - 5,60 

10 

7000 - 8000 

3,16 - 3,03 

3,68 - 3,57 

4,46 - 4,28 

5,08 - 4,94 

5,60 - 5,41 

11 

8000 - 9000 

3,03 - 2,91 

3,57 - 3,46 

4,28 - 4,15 

4,94 - 4,83 

5,41 - 5,29 

12 

9000 - 10000 

2,91 - 2,87 

3,46 - 3,40 

4,15 - 4,08 

4,83 - 4,78 

5,29 - 5,20 

13 

10000 - 12000 

2,87 - 2,66 

3,40 - 3,21 

4,08 - 3,83 

4,78 - 4,32 

5,20 - 4,85 

14 

12000 - 14000 

2,66 - 2,47 

3,21 - 3,01 

3,83 - 3,49 

4,32 - 4,10 

4,85 - 4,51 

15 

14000 - 16000 

2,47 - 2,29 

3,01 - 2,87 

3,49 - 3,26 

4,10 - 3,86 

4,51 - 4,22 

16 

16000 - 18000 

2,29 - 2,20 

2,87 - 2,72 

3,26 - 3,11 

3,86 - 3,73 

4,22 - 4,00 

17 

18000 - 20000 

2,20 - 2,10 

2,72 - 2,61 

3,11 - 2,99 

3,73 - 3,52 

4,00 - 3,78 

18 

20000 - 22000 

2,10 - 2,05 

2,61 - 2,52 

2,99 - 2,94 

3,52 - 3,36 

3,78 - 3,64 

19 

22000 - 24000 

2,05 - 2,00 

2,52 - 2,41 

2,94 - 2,87 

3,36 - 3,20 

3,64 - 3,54 

20 

24000 - 26000 

2,00 - 1,95 

2,41 - 2,36 

2,87 - 2,74 

3,20 - 3,10 

3,54 - 3,42 

21 

26000 - 28000 

1,95 - 1,90 

2,36 - 2,32 

2,74 - 2,67 

3,10 - 3,01 

3,42 - 3,32 

22 

28000 - 30000 

1,90 - 1,84 

2,32 - 2,27 

2,67 - 2,62 

3,01 - 2,91 

3,32 - 3,22 

23 

30000 - 32000 

1,84 - 1,79 

2,27 - 2,15 

2,62 - 2,52 

2,91 - 2,80 

3,22 - 3,12 

24 

32000 - 34000 

1,79 - 1,72 

2,15 - 2,10 

2,52 - 2,44 

2,80 - 2,71 

3,12 - 3,01 

25 

34000 - 36000 

1,72 - 1,64 

2,10 - 1,98 

2,44 - 2,38 

2,71 - 2,62 

3,01 - 2,90 

26 

36000 - 38000 

1,64 - 1,58 

1,98 - 1,90 

2,38 - 2,23 

2,62 - 2,50 

2,90 - 2,77 

27 

38000 - 40000 

1,58 - 1,50 

1,90 - 1,80 

2,23 - 2,12 

2,50 - 2,40 

2,77 - 2,66 

28 

40000 - 50000 

1,50 - 1,34 

1,80 - 1,61 

2,12 - 1,94 

2,40 - 2,20 

2,66 - 2,48 

29 

Понад 50000 

1,34 

1,61 

1,94 

2,20 

2,48 

 

* Примітка. Проміжні значення визначаються методом інтерполяції.

(додаток 1 у редакції наказів Державного комітету
 України з будівництва та архітектури від 10.07.2002 р. N 7,
 від 10.11.2005 р. N 189,
наказу Міністерства будівництва, архітектури
 та житлово-комунального господарства України від 28.12.2005 р. N 27,
у редакції наказів Міністерства регіонального
 розвитку та будівництва України від 06.07.2007 р. N 92,
від 31.03.2008 р. N 144)

 

Додаток 2
Довідковий 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
діючих збірників цін та розміри поправочних коефіцієнтів на проектно-вишукувальні роботи для будівництва

NN розділів Збірника цін 

Найменування розділів Збірника цін 

Поправочний коефіцієнт 

Вишукувальні роботи 

 

Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Москва, 1982 р.) 

1,21* 

Проектні роботи 

 

Збірник цін на проектні роботи для будівництва (Москва, 1990 р.) 

 

1. 

Електроенергетика 

1,07 

2. 

Нафтова промисловість 

1,01 

3. 

Нафтопереробна та нафтохімічна промисловість 

1,07 

4. 

Газова промисловість 

1,01 

5. 

Вугільна промисловість 

1,01 

6. 

Чорна металургія 

1,0 

7. 

Кольорова металургія 

1,01 

8. 

Гірничорудна промисловість 

1,07 

9. 

Хімічна промисловість 

1,07 

10. 

Виробництво мінеральних добрив 

1,01 

11. 

Енергетичне машинобудування 

1,01 

12. 

Важке та транспортне машинобудування 

1,01 

13. 

Електротехнічна промисловість 

1,01 

14. 

Хімічне та нафтове машинобудування 

1,01 

15. 

Верстатобудівна та інструментальна промисловість 

1,01 

16. 

Промисловість по виробництву продукції загальномашинобудівного застосування 

1,01 

17. 

Приладобудування 

1,01 

18. 

Автомобільна та підшипникова промисловість 

1,01 

19. 

Тракторне та сільськогосподарське машинобудування 

1,01 

20. 

Машинобудування для тваринництва 

1,01 

21. 

Будівельне, шляхове та комунальне машинобудування 

1,01 

23. 

Ремонтні підприємства 

1,01 

24. 

Заводи по ремонту рухомого складу, стрілкові та електротехнічні 

1,01 

25. 

Заводи будівельних конструкцій 

1,01 

26. 

Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість 

1,01 

27. 

Промисловість будівельних матеріалів 

1,19 

28. 

Легка та текстильна промисловість 

1,07 

29. 

Рибна промисловість 

1,07 

30. 

Медична та мікробіологічна промисловість 

1,01 

31. 

Підприємства агропромислового комплексу 

1,19 

32. 

Мукомольно-круп'яна та комбікормова промисловість 

1,07 

33. 

Лісове господарство 

1,07 

34. 

Водогосподарське будівництво 

1,07 

35. 

Морські портові споруди 

1,07 

36. 

Будинки та споруди повітряного транспорту 

1,01 

37. 

Зв'язок 

1,19 

38. 

Залізниці та автомобільні шляхи. Мости, тунелі. Метрополітен. Промисловий транспорт 

1,01 

39. 

Житлові та цивільні будинки 

1,19 

40. 

Районне планування. Планування та забудова населених пунктів 

1,01 

41. 

Об'єкти улаштування геології 

1,07 

42. 

Підприємства торгівлі та громадського харчування 

1,19 

43. 

Підприємства матеріально-технічного постачання та збуту 

1,07 

44. 

Установи охорони здоров'я 

1,07 

45. 

Вищі учбові заклади 

1,07 

46. 

Театрально-видовищні підприємства 

1,01 

47. 

Об'єкти кінематографії 

1,07 

48. 

Поліграфічна промисловість 

1,01 

49. 

Водопостачання і каналізація 

1,00 

50. 

Підприємства транспорту, зберігання нафтопродуктів і автозаправочні станції 

1,07 

51. 

Науково-дослідні установи 

1,01 

52. 

Фізкультурно-спортивні споруди 

1,07 

53. 

Торф'яна промисловість 

1,07 

54. 

Річковий транспорт 

1,07 

55. 

Підприємства автомобільного транспорту 

1,01 

56. 

Комунальне господарство 

1,19 

57. 

Підприємства побутового обслуговування 

1,01 

58. 

Місцева промисловість 

1,07 

59. 

Захисні споруди цивільної оборони 

1,07 

60. 

Автоматичні установки пожежогасіння, пожежної та охоронної сигналізації 

1,01 

61. 

Газоочисні та пилоуловлювальні споруди 

1,00 

62. 

Промислові печі, сушила, димові та вентиляційні труби, конструкції теплової ізоляції та антикорозійного захисту 

1,00 

63. 

Заглиблені споруди та конструкції, будівельне водозниження і дренаж 

1,01 

64. 

Газообладнання та газопостачання промислових підприємств, будинків і споруд. Зовнішнє освітлення 

1,00 

65. 

Міські інженерні споруди та комунікації 

1,19 

 

Збірник цін на проектні роботи для капітального ремонту будинків та споруд

1,19 

Науково-проектні роботи 

 

Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91)

1,25 

Проектно-конструкторська документація 

 

Цінник на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого устаткування 

1,25 

 

____________
* До таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи застосовується коефіцієнт 1,21 крім наведених у додатку 3. До таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи, наведених у додатку 3, застосовується коефіцієнт 1,5.

 

Додаток 3
Довідковий 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи, до яких застосовується коефіцієнт 1,5

NN таблиць Збірника цін 

Польові роботи 

Камеральні роботи 

9, 12, 13, 19, 21, 26, 27, 37, 39 - 42, 47, 64, 77, 94, 100 - 103, 105, 108, 109, 111, 114, 124 - 130, 132, 133, 154 - 158, 161 - 164, 169, 182, 184, 186, 190, 192, 196 - 220, 222 - 249, 256, 282, 286, 314, 316, 341, 343, 355, 365, 403 - 406, 408 - 410, 416 - 420 

39 - 41, 51, 52, 58, 61 

Додаток 3 до Збірника цін 

12 і 17 - 21 

 

 

Додаток 4
Довідковий

 

 

 

Індекси
визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 01.07.2008

N
п/п 

Види робіт 

Індекси 

Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день, грн. 

Проектні роботи 

7,77 

355,0 

Проектно-планувальні роботи 

8,65 

393,0 

Вишукувальні роботи (крім інженерно-геодезичних): 

  

  

польові

8,90 

467,0 

камеральні

7,77 

355,0 

Інженерно-геодезичні роботи 

8,32 

434,0 

 

(додаток 4 у редакції наказів Державного комітету
 України з будівництва та архітектури від 10.07.2002 р. N 7,
 від 10.11.2005 р. N 189,
 наказу Міністерства будівництва, архітектури
 та житлово-комунального господарства України від 28.12.2005 р. N 27,
у редакції наказів Міністерства регіонального
 розвитку та будівництва України від 06.07.2007 р. N 92,
від 31.03.2008 р. N 144,
 від 01.07.2008 р. N 297)

 

Додаток 5
Довідковий

 

 

 

ПЕРЕЛІК
факторів, що ускладнюють проектування

Найменування факторів 

Підвищувальні коефіцієнти до вартості проектних робіт 

на стадії "проект" 

на стадії "робоча документація" і "робочий проект" 

1. Водонасичені, біогенні, такі, що набухають, такі, що нерівномірно просідають, засолені, насипні, такі, що просідають, грунти 1 типу, підтоплені території 

1,05 

1,15 

2. Такі, що просідають, грунти 2 типу 

1,1 

1,2 

3. Підроблювані території з пологим заляганням пластів 

1,1 

1,2 

4. Підроблювані території з пластами крутого падіння (уступи) 

1,15 

1,3 

5. Карстонебезпечні території 

1,15 

1,3 

6. Сейсмічні впливи інтенсивністю 7 балів 

1,05 

1,2 

7. Сейсмічні впливи інтенсивністю 8 балів 

1,1 

1,4 

8. Сейсмічні впливи інтенсивністю 9 балів 

1,15 

1,5 

9. Вібрації та шумові впливи 

1,1 

1,25 

10. Зсувні та зсувонебезпечні грунти 

1,1 

1,25 

11. Особливі архітектурні та містобудівні вимоги 

1,15 

1,30 

12. Експериментальне будівництво 

1,5 

1,60 

 

 

Додаток 6
Довідковий 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів житлово-цивільного призначення за категоріями складності

 

Типи будинків, споруд, об'єктів 

Категорія 

 

1. Житлові будинки, готелі 

 

1.1 

Господарські і допоміжні будівлі при житлових будинках, садові (літні) будиночки; вахтові житлові будинки та гуртожитки 

1.2 

1 - 3-поверхові садибні житлові будинки; 1 - 3-поверхові будинки блокованого типу з квартирами в різних рівнях; будинки котеджного типу для індивідуальних забудовників 

II 

1.3 

2 - 4 (5)-поверхові житлові багатоквартирні будинки; 2 - 4-поверхові гуртожитки та притулки 

III 

1.4 

5 - 9 (10)-поверхові гуртожитки; 3 - 5-поверхові житлові будинки з квартирами для інвалідів; 6 - 9 (10)-поверхові житлові багатоквартирні будинки; готелі III - IV розряду 

III 

1.5 

Багатоповерхові (більше 10 поверхів) житлові будинки всіх типів і гуртожитки, у т. ч. з приміщеннями громадського призначення у перших поверхах; багатоповерхові (більше 9 поверхів) житлові будинки всіх типів з вбудованими гаражами; готелі I - II розряду 

IV 

1.6 

Багатоповерхові архітектурні житлові (інтегровані) комплекси зі складною об'ємно-просторовою структурою та приміщеннями громадського призначення; готелі вищого розряду 

 

2. Громадські будинки 

 

2.1 

Будинки для освіти, виховання і підготовки кадрів 

 

 

Дитячі дошкільні заклади 

 

2.1.1 

Приміщення тимчасового перебування дітей (філії ясел-садків) 

2.1.2 

Сімейні дитячі ясла-садки 

II 

2.1.3 

Ясла, садки і ясла-садки загального типу 

III 

2.1.4 

Спеціалізовані дошкільні заклади 

III 

2.1.5 

Будинки дитини 

III 

2.1.6 

Центри дошкільного виховання 

III 

2.1.7 

Дитячі установи оздоровчого типу 

IV 

 

Загальноосвітні, спеціалізовані школи і школи-інтернати, міжшкільні учбово-виробничі комбінати 

 

2.1.8 

Загальноосвітні школи: початкові, основні (неповні середні, середні) 

III 

2.1.9 

Спеціалізовані школи: школи-інтернати, школи для дітей з недоліками у розвитку 

III 

2.1.10 

Дитячі будинки 

III 

2.1.11 

Спеціалізовані школи: ліцеї, гімназії, коледжі 

IV 

2.1.12 

Міжшкільні, учбово-виробничі комбінати 

IV 

 

Позашкільні установи 

 

2.1.13 

Будинки і палаци учнів і підлітків 

III 

2.1.14 

Школи і студії мистецтв (художні, музичні, хореографічні) 

III 

2.1.15 

Будинки юних техніків і натуралістів 

III 

2.1.16 

Дитячо-юнацькі клуби 

III 

 

Професійно-технічні училища і учбові заклади для підготовки і перепідготовки кадрів 

 

2.1.17 

Технікуми, училища та інші середні спеціальні учбові заклади 

III 

2.1.18 

Професійно-технічні училища 

IV 

 

Вищі учбові заклади 

 

2.1.19 

Центри і інститути перепідготовки і підвищення кваліфікації 

III 

2.1.20 

Вузи (факультети) 

IV 

2.1.21 

Університети 

IV 

2.1.22 

Академії суспільних наук, військові, технічні, духовні та інші 

IV 

2.2 

Будинки для науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій і управління 

 

 

Будинки органів управління 

 

2.2.1 

Селищні і сільські ради, а також будинки органів господарського управління, розміщені у селищах і сільських населених пунктах 

II 

2.2.2 

Виконкоми районних рад та їх відділи і управління 

II 

2.2.3 

Управління облдержадміністрації, прокуратур, управління галузями народного господарства, управління кооперативними організаціями 

III 

2.2.4 

Виконкоми міських рад та їх відділи і управління 

III 

2.2.5 

Судові і юридичні установи і прокуратури 

III 

2.2.6 

Державні управління України (крім прокуратур) 

IV 

 

Будинки кредитування, страхування і комерційного призначення 

 

2.2.7 

Будинки страхових компаній, концернів, асоціацій, консорціумів, центри зайнятості 

III 

2.2.8 

Банки, ощадбанки 

IV 

2.2.9 

Біржі, бізнес-центри 

IV 

 

Будинки громадських організацій, науково-дослідних і проектних установ і інформаційних центрів 

 

2.2.10 

Будинки проектних і конструкторських організацій 

III 

2.2.11 

Будинки громадських організацій 

III 

2.2.12 

Будинки інформаційних центрів 

III 

2.2.13 

Будинки архівів 

III 

2.2.14 

Будинки науково-дослідних організацій 

IV 

2.3 

Будинки і споруди для закладів охорони здоров'я і відпочинку 

 

2.3.1 

Молочні дитячі кухні, пункти розподілу 

II 

2.3.2 

Аптеки 

II 

2.3.3 

Диспансери, профілакторії, амбулаторії 

III 

2.3.4 

Будинки швидкої допомоги, санепідемстанції, станції переливання крові 

III 

 

Лікувально-профілактичні заклади 

 

2.3.5 

Лікарні, госпіталі та пологові будинки 

IV 

2.3.6 

Поліклініки 

IV 

 

Санаторно-курортні, оздоровчі та заклади відпочинку 

 

2.3.7 

Оздоровчі табори для учнів та підлітків 

II 

2.3.8 

Туристичні бази 

II 

2.3.9 

Санаторії, санаторії-профілакторії 

III 

2.3.10 

Бальнеологічні лікарні, грязелікарні, водолікарні 

IV 

2.4 

Будинки соцзабезпечення 

 

2.4.1 

Будинки-інтернати для інвалідів та людей похилого віку 

III 

2.4.2 

Територіальні центри обслуговування 

III 

2.4.3 

Спеціалізовані центри медичної, соціальної і професіональної реабілітації 

IV 

2.5 

Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення 

 

2.5.1 

Відкриті площинні спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди 

II 

 

Закриті фізкультурно-спортивні будинки і споруди 

 

2.5.2 

Спортивні зали 

III 

2.5.3 

Фізкультурно-оздоровчі і спортивно-дозвільні комплекси 

III 

2.5.4 

Закриті катки з штучним льодом 

IV 

2.5.5 

Плавальні басейни 

IV 

 

Спеціалізовані спортивні споруди 

 

2.5.6 

Споруди для кульової стрільби і стрільби з лука 

2.5.7 

Споруди для зимових видів спорту 

III 

2.5.8 

Споруди для водних видів спорту 

III 

2.6 

Будинки культурно-освітніх і видовищних закладів 

 

2.6.1 

Бібліотеки 

III 

2.6.2 

Танцзали, дискотеки, зали ігрових автоматів, казино 

III 

2.6.3 

Клубні будинки, будинки і палаци культури, центри дозвілля, будинки вчителя, лікаря, вчених, художника, архітектора, композитора та інші, планетарії 

III 

2.6.4 

Будинки творчості (письменників, композиторів, художників, архітекторів) 

III 

2.6.5 

Музеї і виставочні зали 

IV 

2.6.6 

Концертні зали 

IV 

2.6.7 

Філармонії 

IV 

2.6.8 

Кінотеатри і відеоцентри 

IV 

2.6.9 

Театри 

2.6.10 

Цирки 

2.7 

Будинки для підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування 

 

 

Підприємства роздрібної торгівлі 

 

2.7.1 

Спеціалізовані магазини (продовольчі і непродовольчі) 

III 

2.7.2 

Універсальні магазини: універмаги, універсами, магазини "Дитячий світ" 

IV 

2.7.3 

Будинки торгівлі (будинки подарунків, будинки радіо, будинки взуття та інші) 

IV 

 

Ринки 

 

2.7.4 

Відкриті ринки 

2.7.5 

Криті ринки, павільйони 

III 

 

Підприємства громадського харчування 

 

2.7.6 

Бари (винні, молочні, фруктові) 

II 

2.7.7 

Їдальні (загального типу, дієтичні) 

III 

2.7.8 

Кафе загального типу і спеціалізовані (вареничні, сосисочні, шашличні, бульйонні, кулішні, піццерії тощо) 

III 

2.7.9 

Ресторани 

III 

2.7.10 

Комплексні підприємства громадського харчування 

III 

 

Підприємства побутового обслуговування (пов'язані з безпосереднім обслуговуванням населення) 

 

2.7.11 

Комплексні приймальні пункти побутового обслуговування 

II 

2.7.12 

Перукарні 

II 

2.7.13 

Спеціалізовані ательє і майстерні, приймальні пункти хімчистки і пральні тощо 

II 

2.7.14 

Будинки побуту 

III 

2.7.15 

Будинки мод, будинки краси 

III 

2.7.16 

Пральні 

III 

2.8 

Будинки комунального господарства (крім виробничих, складських і транспортних будинків і споруд) 

 

 

Будинки для громадських обрядів 

 

2.8.1 

ЗАГСи 

II 

2.8.2 

Ритуальні бюро 

II 

2.8.3 

Житлово-експлуатаційні контори і об'єднання 

II 

2.8.4 

Громадські туалети 

II 

2.8.5 

Мотелі, кемпінги 

II 

2.8.6 

Лазні, лазні з оздоровчими комплексами 

III 

2.9 

Будинки транспорту (безпосереднього обслуговування населення) і зв'язку 

 

 

Вокзали усіх видів транспорту 

 

2.9.4 

Білетні каси 

II 

2.9.2 

Автовокзали 

III 

2.9.3 

Річкові вокзали 

IV 

2.9.1 

Залізничні вокзали 

2.9.5 

Вокзали аеропортів 

2.9.6 

Морські вокзали 

 

Телерадіоцентри, зв'язок, трансагентства 

 

2.9.7 

Контори обслуговування населення, трансагентства 

II 

2.9.8 

Підприємства зв'язку 

III 

2.9.9 

Відділення зв'язку 

III 

2.9.10 

Поштамти та вузли зв'язку 

III 

2.9.11 

Радіоцентри, телецентри, телеграф, центри супутникового зв'язку 

2.10 

Культові споруди 

 

2.10.1 

Монастирі 

III 

2.10.2 

Молільні будинки 

III 

2.10.3 

Семінарії і духовні училища 

IV 

2.10.4 

Храми (церкви, собори, синагоги, мечеті тощо) 

2.11 

Багатофункціональні будинки і комплекси, які включають у себе приміщення різного призначення 

 

2.11.1 

Адміністративно-ділові центри 

III 

2.11.2 

Громадські центри 

IV 

2.11.3 

Торговельні центри 

IV 

2.11.4 

Комерційні центри 

IV 

2.11.5 

Культурно-освітні центри 

IV 

2.11.6 

Розважально-дозвільні центри 

IV 

2.11.7 

Спортивні центри 

2.12 

Окремі об'єкти благоустрою, озеленення, площинні споруди 

 

2.12.1 

Посадка вітро- і шумозахисних смуг, улаштування велосипедних, саночних і пішохідних трас (теренкурів) без обладнання і технічного оснащення 

 

Благоустрій і озеленення територій сільських населених місць і ділянок сільськогосподарських, промислових і комунальних будинків при простих вимогах до благоустрою, улаштування спортивних майданчиків без трибун і огорож, а також теренкурів із стандартним обладнанням і технічним оснащенням 

2.12.2 

Благоустрій і озеленення міських транспортних магістралей, ділянок житлових і громадських будинків, дачних територій, заводських територій, кладовищ - при середніх вимогах до благоустрою, улаштування майданчиків для відпочинку, спорту і ігор, кемпінгів і наметних містечок із стандартним обладнанням і технічним оснащенням 

II 

2.12.3 

Благоустрій і озеленення приватних будинків, громадських будинків міського (районного) значення, меморіальних кладовищ (пантеонів), пішохідних зон, пляжів, міських парків, бульварів, скверів, набережних, улаштування декоративних басейнів, зелених театрів, відкритих стадіонів, майданчиків для відпочинку та ігор з використанням нестандартного обладнання і технічного оснащення 

III 

2.12.4 

Благоустрій і озеленення великих громадських будинків з особливо високими вимогами до благоустрою, а також територій історичних, ботанічних і зоологічних садів, екологічних заповідників, етнографічних музеїв-заповідників, улаштування терасних садів і садів на покрівлях, складних пляжних і паркових споруд, басейнів для плескання, плавальних басейнів, відкритих виставочних площадок з нестандартним обладнанням і складним технічним оснащенням 

IV 

2.13 

Проектування інтер'єрів (як окремих об'єктів) 

 

2.13.1 

Приміщення майстерень, літніх торгових павільйонів, допоміжних приміщень, громадських будинків 

II 

2.13.2 

Приміщення житлових і громадських будинків із стандартними меблями і обладнанням: бюро, магазинів, їдалень, шкіл, спортивних залів, лікарень, пансіонатів III - IV розряду тощо 

III 

2.13.3 

Приміщення громадських будинків при високому рівні вимог до оздоблення, меблів і обладнання бібліотеки, ресторани, готелі, банки, виставочні павільйони, офіси, фірмові магазини, міські адміністративні установи, кінотеатри, багатофункціональні театральні, культурні, релігійні і спортивні будинки і споруди 

IV 

2.13.4 

Приміщення громадських будинків із складним технічним оснащенням, індивідуальними меблями і обладнанням: урядові будинки, театри, концертні зали, музеї, атрибутні будинки, храми, студії радіо і телебачення тощо 

IV 

2.14 

Об'єкти метрополітену 

 

 

Категорії складності об'єкта визначається згідно з категоріями складності проектування цих об'єктів, наведеними у розділі 38 Збірника цін на проектні роботи для будівництва 

 

Додаток 7
Довідковий 

 

 

 

Таблиця визначення категорії складності об'єктів залежно від їх архітектурної та технічної характеристики

Характеристика об'єктів 

Категорія складності 

Архітектурно і технічно нескладні 

Архітектурно нескладні, але технічно складні або технічно нескладні, але архітектурно складні 

II 

Архітектурно і технічно складні 

III 

Архітектурно складні, але технічно особливо складні або технічно складні, але архітектурно особливо складні 

IV 

Архітектурно і технічно особливо складні 

 

 

Додаток 8
Довідковий 

 

 

 

Таблиця
питомої ваги вартості проектних робіт, що здійснюються по окремих стадіях проектування

Стадії проектування 

Питома вага кошторисної вартості проектних робіт, що здійснюються по окремих стадіях проектування, у загальній відповідній вартості в залежності від кількості стадій (у відсотках) 

 

при 3 стадіях проектування 

при 2 стадіях проектування 

ТЕО інвестицій (ЕП) та РД 

проект та РД 

1. ТЕО інвестицій (ЕП) 

20 - 25 

25 

Проект 

30 - 35 

40 

Робоча документація (РД) 

50 - 40 

75 

60 

Всього 

100 

100 

100 

 

при 2 стадіях проектування 

в 1 стадію
проектування 

2. ТЕО інвестицій (ЕП) 

20 - 25 

Робочий проект 

80 - 75 

100 

Всього 

100 

100 

         

 

 

Додаток 9
Довідковий

 

Індекси
визначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи, що діють на території України, станом на 01.07.2008

N
п/п 

Найменування збірника 

Ким затверджено 

Індекс для визначення вартості ПВР за відомчими збірниками 

Цінник на розробку конструкторської документації нестандартизованого устаткування індивідуального виготовлення для чорної і кольорової металургії 

Міністерство металургії СРСР
наказ від 04.10.91 N 364 

7,41 

Цінник "На виробництво польових і камеральних робіт із спостережень методом реєстрації природного імпульсного електромагнітного поля землі при вивченні небезпечних геологічних процесів" 

Держбуд України
наказ від 09.03.2000 N 46 

польові - 5,38
камеральні - 7,04 

Цінник "На виробництво польових і камеральних робіт із спостережень газо-еманаційним методом при вивченні небезпечних геологічних процесів" 

Держбуд України
наказ від 09.03.2000 N 46 

польові - 5,38
камеральні - 7,04 

Збірник нормативів витрат праці і вартості розробки проектів виробництва монтажних і спеціальних будівельних робіт і іншої проектної документації 

Затверджено Мінмонтажспецбудом СРСР, 1990 р. 

7,77 

Відомчий збірник цін на розробку схем газопостачання 

Затверджено Держбудом РРФСР, 1990 р. 

7,77 

Положення про визначення вартості робіт і послуг, виконуваних при здійсненні функцій територіальних проектних організацій у промисловому будівництві на території України 

Держбуд України
наказ від 29.01.92 N 5 

3,05 

Цінник на розробку технічної документації на АСУ ТП 

Затверджено Мінелектротехприлад СРСР, 1991 р. 

7,77 

Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів ТЕС 

Міністерство енергетики та електрифікації СРСР
протокол від 21.03.88 N 107 

7,77 

Прейскурант на розробку проектів виробництва робіт при спорудженні об'єктів АЕС з реакторами ВВЕР-1000 

Мінатоменерго СРСР та Міненерго СРСР
протокол від 06.07.88 N 194 

7,77 

10 

Прейскурант на розробку ПВР з монтажу теплоенергетичного обладнання ТЕС. Розділ 9 

Міненерго СРСР наказ від 15.01.85 N 48 

7,77 

11 

Прейскурант на розробку робочих креслень пилогазоповітропроводів котлів ТЕС і котелень. Розділ 12 

Міненерго СРСР
наказ від 29.12.87 N 362а 

7,77 

12 

Цінник на проектні роботи для будівництва. Розділ 13а. Машинобудівна промисловість 

Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р. 

7,77 

13 

Збірник цін на проектні роботи для будівництва підприємств, будинків і споруд міністерства радіопромисловості СРСР. СЦ-29-89 

Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р. 

7,77 

14 

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Галузевий розділ - авіаційна промисловість 

Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р. 

7,77 

15* 

Збірник цін на проектні та обстежувальні роботи для капітального ремонту штучних споруд 

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР, 1989 р. 

7,77 

16* 

Збірник цін на проектні та вишукувальні роботи для капітального ремонту колії 

Міністерство шляхів сполучення СРСР
наказ від 03.11.87 N ЦПЗУР-20 

проектні - 7,77
вишукувальні - 8,32
(інженерно-геодезич.) 

17 

Збірник цін та нормативів на проектні розробки проектів організації будівництва. СЦН ОТС-91 

Держбуд УРСР
наказ від 06.05.91 N 2-881 

7,77 

18 

Цінник "На виробництво водолазного обстеження гідротехнічних споруд і укладених трубопроводів" 

Держбуд України наказ від 09.03.2000 N 46 

польові - 5,38
камеральні - 7,04 

19 

Розділ 22 "Машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів" 

Затверджено Держбудом СРСР, 1987 р. 

7,77 

20 

Суднобудівна промисловість 

Міністерство суднобудівної промисловості СРСР
затверджено рішенням від 23.10.91 N РЮ-21/2526 

7,77 

 

 

____________
* Примітка.До цін позначених Збірників застосовується поправочний коефіцієнт 1,19.

(Правила доповнено додатком 9 згідно з наказом Державного
 комітету України з будівництва та архітектури від 10.07.2002 р. N 7,
додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85,
 у редакції наказу Міністерства будівництва, архітектури
 та житлово-комунального господарства України від 28.12.2005 р. N 27,
у редакції наказів Міністерства регіонального
 розвитку та будівництва України від 06.07.2007 р. N 92,
від 31.03.2008 р. N 144,
 від 01.07.2008 р. N 297)