Стаття 7. Принципи бюджетної системи України

1. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:

1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період;

3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети;

4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

5) принцип обґрунтованості - бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

6) принцип ефективності та результативності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням (далі - гарантовані послуги), при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;

8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;

9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

10) принцип публічності та прозорості - інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів.

Коментар:

Принцип (лат. principium - основа, початок) бюджетної системи - це керівна ідея побудови і діяльності у галузі бюджету, що віддзеркалюється у законодавстві держави.

Стаття 95 Конституції України визначила, що бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадянами, а будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, їх розмір і цільове спрямування визначаються виключно законом про державний бюджет. Ця ж стаття встановлює задеклароване державою прагнення до збалансованості бюджету України і необхідність оприлюднення регулярних звітів про доходи і видатки державного бюджету.

З цих конституційних положень сформульовані і принципи бюджетної системи України, що містяться у коментованій статті Бюджетного кодексу.

1) принцип єдності бюджетної системи визначається єдністю бюджетної політики, єдністю грошової системи, єдністю бюджетного законодавства України, принципів організації і функціонування бюджетної системи, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю ведення бухгалтерського обліку і звітності; принцип єдності бюджетної системи полягає і в тому, що ч. 2 ст. 92 Конституції України зазначає, що встановлюється державний бюджет та бюджетна система в Україні виключно законами. Єдність бюджетної системи укріпилася і введенням казначейського обліку доходів і видатків усіх ланок бюджетів. Державне казначейство реалізує принцип Єдиного казначейського рахунку державного бюджету у поєднанні з централізованою системою. За банківською системою залишилася акумуляція коштів, їх зберігання та перерахування за дорученням органів Державного казначейства, прийом, зберігання та видача готівки;

2) принцип збалансованості, як було відзначено раніше, - це конституційний принцип, який держава намагається додержувати, наділяючи повноваженнями органи держави і органи місцевого самоврядування, які відповідають обсягу надходжень доходів на відповідний бюджетний період, інакше витрати, пов'язані із виконання повноважень, покрити буде неможливо;

3) принцип самостійності. Згідно з Конституцією України держава і кожний орган місцевого самоврядування має свій бюджет. Кожний орган влади не несе відповідальності коштами свого бюджету за бюджетні зобов'язання інших органів державної влади і місцевого самоврядування. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України, правом Верхової Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад самостійно і незалежно один від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети;

4) принцип повноти означає, що до складу бюджетів повинні включатися всі надходження і витрати бюджетів відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Вичерпний перелік доходів і видатків уміщено у Бюджетній класифікації, яка затверджена наказом Міністра фінансів України 27 грудня 2001 р. і включена у Бюджетний кодекс (ст. ст. 8, 9, 10, 11, 12);

5) принцип обґрунтованості означає складання і виконання бюджету виходячи з реальних показників соціально-економічного розвитку території держави. Проект бюджету складається на підставі затверджених постановою Верховної Ради України основних напрямів бюджетної політики (ст. 33 Бюджетного кодексу), в яких планується граничний розмір дефіциту (профіциту) державного бюджету у відсотках до прогнозованого річного обсягу валового внутрішнього продукту; граничний розмір державного боргу та його структури; обґрунтувань і розрахунків питомої ваги міжбюджетних трансфертів у видатках державного бюджету; питомої ваги капітальних вкладень у видатках державного бюджету; зміни до законодавства, прийняття яких необхідно для реалізації бюджетної політики держави; перелік головних розпорядників коштів, захищених статей бюджету; обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний і спеціальний фонди; встановлення розміру мінімальної заробітної плати та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на планований бюджетний період;

6) принцип ефективності та результативності - досягнення запланованих видатків з мінімальними витратами одержаних коштів, коли за рахунок доходів, які планувалися, можна профінансувати більше видатків на першочергові витрати держави або органу місцевого самоврядування;

7) принцип субсидіарності (лат. subsidiaries - резервний, допоміжний) у бюджетній системі означає максимально наближене до споживачів надання соціальних послуг. Самостійні місцеві бюджети дозволяють керівникам державних, а особливо місцевих органів, так розподіляти повноваження розпорядників бюджетних коштів і планувати їм видатки, щоб найбільш потрібні послуги для громадян надавалися їм у доступних місцях, відповідної якості (школи, лікарні, майстерні, дитячі ясла). Для цього виділяється фінансова допомога (міжбюджетні трансферти), об'єднуються кошти різних розпорядників бюджетних коштів на умовах додаткових домовленостей;

8) принцип цільового використання коштів означає, що бюджетні кошти виділяються у розпорядження конкретних одержувачів із точним визначенням направлення їх на фінансування конкретних цілей. Використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням є порушенням бюджетного законодавства України і мотивом притягнення до кримінальної відповідальності;

9) принцип справедливості і неупередженості є також конституційним принципом. Розділ II Конституції присвячено правам, свободам та обов'язкам людини і громадянина. Сорок сім статей Конституції України присвячені правам людини і громадянина. Жодне з гарантованих Конституцією України прав громадянина не може бути реалізоване без фінансового (і безумовно, бюджетного) забезпечення. Кошти основних централізованих фондів держави і місцевих органів самоврядування витрачаються на виконання функцій держави. Бюджети дозволяють реалізувати усі проголошені Конституцією права, але не можна це розглядати так, що все можна одержати вже сьогодні;

10) принцип публічності та прозорості - передбачає обов'язок інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів. Цей принцип також випливає із конституційного принципу, закріпленого статтею 95 Конституції України, яка визначила, що регулярні звіти про доходи і видатки державного бюджету мають бути оприлюднені.