Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі

1. У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради).

2. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм.

3. Бюджетні програми визначаються головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням положень частини другої статті 21 і пункту 2 частини п'ятої статті 22 цього Кодексу.

4. Відповідальний виконавець бюджетних програм визначається головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом). Відповідальним виконавцем бюджетних програм може бути головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом, та/або розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який виконує бюджетні програми у системі головного розпорядника.

Відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.

5. Результативні показники бюджетної програми використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.

6. На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм визначаються Міністерством фінансів України.

Результати оцінки ефективності бюджетних програм, у тому числі висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.

7. За бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти порядків використання коштів державного бюджету та забезпечують їх затвердження у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України. За рішенням Кабінету Міністрів України порядки використання коштів державного бюджету затверджуються Кабінетом Міністрів України або головним розпорядником коштів державного бюджету за погодженням з Міністерством фінансів України. Про затвердження таких порядків інформується Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Порядки використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України, затверджуються протягом 30 днів з дня набрання ним чинності.

Якщо реалізація бюджетної програми продовжується у наступних бюджетних періодах, дія порядку використання бюджетних коштів за такою бюджетною програмою (з урахуванням змін до цього порядку, внесених у разі необхідності) продовжується до завершення її реалізації.

Порядок використання бюджетних коштів має містити:

цілі та напрями використання бюджетних коштів;

відповідального виконавця бюджетної програми, підстави та/або критерії залучення одержувачів бюджетних коштів до виконання бюджетної програми;

завдання головного розпорядника бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів), що забезпечують виконання бюджетної програми, з визначенням порядку звітування про її виконання (у тому числі щодо результативних показників) та заходів впливу у разі її невиконання;

у разі потреби порядок, терміни та підстави, а також критерії розподілу (перерозподілу) видатків між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням відповідних нормативно-правових актів;

конкурсні вимоги до інвестиційних програм (проектів), включаючи порядок та критерії їх відбору, а також критерії та умови визначення виконавців таких програм (проектів);

критерії та умови відбору суб'єктів господарювання, яким надається державна підтримка з бюджету, а також визначення обсягу такої підтримки;

умови та критерії конкурсного відбору позичальників та проектів (програм), на реалізацію яких надаються кредити з бюджету; умови надання кредитів з бюджету та їх повернення, включаючи положення щодо здійснення контролю за їх поверненням;

положення щодо необхідності перерахування коштів за бюджетними програмами, які передбачають надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

шляхи погашення бюджетної заборгованості у разі її наявності;

вимоги щодо необхідності відображення у первинному та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, у тому числі отриманих (створених) в результаті проведення централізованих заходів;

у разі потреби - положення щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, визначення умов і термінів поставки та проведення розрахунків;

інші положення щодо особливостей бюджетної програми.

8. Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) затверджує спільно з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) паспорт бюджетної програми.

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання встановлюються Міністерством фінансів України.

9. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до статті 21 цього Кодексу.

Коментар:

Коментована стаття Бюджетного кодексу визначає основні засади застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. П. 42 ч. 1 ст. 2 БК визначає його як метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

Відповідно до ч. 1 коментованої статті у бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради).

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі як на рівні державного бюджету, так і на рівні місцевих бюджетів має такі чотири основні складові:

- бюджетні програми;

- відповідальні виконавці бюджетних програм;

- паспорти бюджетних програм;

- результативні показники бюджетних програм.

Головним елементом програмно-цільового методу (підходу) у бюджетному процесі є бюджетні програми. П. 4 ч. 1 ст. 2 БК визначає бюджетну програму як сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій. Ці функції на розпорядників бюджетних коштів покладає законодавство, що визначає їх правовий статус, та головні розпорядники бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу.

Відповідальними виконавцями бюджетних програм, як неважко здогадатися з попереднього визначення, виступають головні розпорядники бюджетних коштів (бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень) за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується їх апаратом, та/або розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня (бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету), які виконують бюджетні програми у системі головного розпорядника.

Відповідальні виконавці бюджетних програм:

- безпосередньо забезпечують виконання однієї або ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника;

- забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених для них бюджетних призначень;

- ведуть в установленому порядку облік та звітність;

- здійснюють інші повноваження, встановлені чинним законодавством України, зокрема, Інструкцією про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2001 р. N 574. Зазначеною Інструкцією розмежовуються повноваження, права і відповідальність головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм у процесі складання, затвердження та виконання бюджету в умовах упровадження програмно-цільового методу у бюджетний процес. Відповідальними виконавцями можуть бути: 1) головний розпорядник - за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом; 2) розпорядники коштів державного бюджету нижчого рівня та одержувачі коштів державного бюджету, які виконують бюджетні програми у системі головного розпорядника.

Кожна бюджетна програма відповідно до Бюджетного кодексу повинна мати паспорт бюджетної програми. Згідно п. 40 ч. 1 ст. 2 БК паспорт бюджетної програми - це документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів (коштів бюджету, тобто належних відповідно до законодавства надходжень бюджету та витрат бюджету), відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

Визначення всіх бюджетних програм покладається на відповідних головних бюджетних розпорядників. Визначення відбувається з обов'язковим урахуванням положень частини другої статті 21 і пункту другого частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України. Відповідно до зазначених положень, головні розпорядники коштів державного бюджету повинні формувати бюджетні програми (з урахуванням строку їх реалізації) на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди та відповідно до цього організовувати та забезпечувати на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту.

Яким чином відбувається реалізація бюджетної програми? Головний розпорядник бюджетних коштів визначає відповідального виконавця бюджетних коштів. Визначення відбувається за обов'язкового погодження з Міністерством фінансів України (якщо йдеться про кошти Державного бюджету) чи місцевим фінансовим органом (якщо йдеться про кошти місцевого бюджету).

Головний розпорядник бюджетних коштів, що здійснює розпорядження коштами бюджетних програм, виконання яких забезпечується апаратом такого головного розпорядника, може бути одночасно і відповідальним виконавцем таких бюджетних програм. Також відповідальним виконавцем таких бюджетних програм може бути і розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який виконує бюджетні програми у системі головного розпорядника.

Завданням відповідального виконавця бюджетних програм є забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів протягом всього часу (строку) реалізації відповідних бюджетних програм в межах відповідних визначених бюджетних призначень.

Для оцінки ефективності бюджетної програми застосовуються результативні показники відповідної бюджетної програми. Оцінка ефективності бюджетної програми включає в себе два види показників: кількісні показники та якісні показники. Ці показники визначають результативність виконання бюджетної програми. Також ці показники характеризують бюджетну програму в ході її безпосередньої реалізації. Показниками оцінюється і ступінь досягнення певної мети, що ставилась від початку бюджетної програми та виконання поставлених завдань.

Якісний та кількісний показники повинні підтверджуватись:

- даними бухгалтерського обліку;

- даними статистичного обліку;

- даними внутрішньогосподарського (або управлінського) обліку;

- офіційною державною статистичною звітністю;

- відповідною фінансовою звітністю;

- іншою встановленою обов'язковою звітністю.

Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє перелік результативних показників щодо кожної окремої бюджетної програми. Такий перелік розробляється з обов'язковим урахуванням засад (принципів), що встановлюються Міністерством фінансів України.

Учасники бюджетного процесу, в межах наданих їм повноважень, здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, на всіх стадіях цього процесу. Така оцінка передбачає проведення відповідних заходів з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Ефективність бюджетних програм оцінюється на підставі аналізу всіх результативних показників бюджетних програм. Також оцінка здійснюється на підставі іншої необхідної інформації, яка міститься в:

- бюджетних запитах;

- кошторисах;

- паспортах бюджетних програм;

- звітах про виконання кошторисів;

- звітах про виконання паспортів бюджетних програм.

Міністерство фінансів України визначає організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм.

До результатів оцінки ефективності бюджетних програм входять висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Результати оцінки ефективності бюджетних програм є підставою для:

- прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду;

- відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період;

- відповідних пропозицій до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.

Здійснення заходів щодо певних бюджетних програм потребує відповідного нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів. Відповідно до таких програм головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти, які визначають порядок використання коштів державного бюджету та забезпечують їх затвердження у терміни, що визначені Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України порядки використання коштів державного бюджету затверджуються Кабінетом Міністрів України або головним розпорядником коштів державного бюджету, що здійснюється за обов'язковим погодженням з Міністерством фінансів України. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету повинен бути поінформований про затвердження таких порядків використання коштів державного бюджету.

Протягом тридцяти днів з дня набрання чинності чергового Закону України "Про Державний бюджет України" мають бути затверджені і порядки використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, які вперше визначаються в даному (новому) Законі України "Про Державний бюджет України".

Порядок використання бюджетних коштів, що передбачений певною бюджетною програмою (у разі продовження дії такої програми в наступних бюджетних періодах), продовжує діяти до завершення реалізації даної програми. У разі необхідності до такого порядку використання бюджетних коштів можуть вноситись відповідні зміни.

Порядок використання бюджетних коштів повинен містити (включати в себе):

- цілі та напрями за якими (відповідно до яких) будуть використовуватись бюджетні кошти;

- відповідального виконавця бюджетної програми, підстави та/або критерії залучення одержувачів бюджетних коштів до виконання бюджетної програми;

- завдання головного розпорядника бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів), що забезпечують виконання бюджетної програми, з визначенням порядку звітування про її виконання (у тому числі щодо результативних показників) та заходів впливу у разі її невиконання;

- у разі потреби порядок, терміни та підстави, а також критерії розподілу (перерозподілу) видатків між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням відповідних нормативно-правових актів;

- конкурсні вимоги до інвестиційних програм (проектів), включаючи порядок та критерії їх відбору, а також критерії та умови визначення виконавців таких програм (проектів);

- критерії та умови відбору суб'єктів господарювання, яким надається державна підтримка з бюджету, а також визначення обсягу такої підтримки;

- умови та критерії конкурсного відбору позичальників та проектів (програм), на реалізацію яких надаються кредити з бюджету;

- умови надання кредитів з бюджету та їх повернення, включаючи положення щодо здійснення контролю за їх поверненням;

- положення щодо необхідності перерахування коштів за бюджетними програмами, які передбачають надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, шляхи погашення бюджетної заборгованості у разі її наявності;

- вимоги щодо необхідності відображення у первинному та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, у тому числі отриманих (створених) в результаті проведення централізованих заходів;

- у разі потреби - положення щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, визначення умов і термінів поставки та проведення розрахунків;

- інші положення щодо особливостей бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми розробляється головним розпорядником бюджетних коштів.

Протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України головний розпорядник спільно з Міністерством фінансів України повинен затвердити розроблений ним паспорт відповідної бюджетної програми. Протягом 45 днів з дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет головний розпорядник спільно з місцевим фінансовим органом, повинен затвердити розроблений ним паспорт відповідної бюджетної програми.

Міністерство фінансів України розробляє відповідні правила складання паспортів бюджетних програм та правила складання звітів про виконання таких бюджетних програм

У бюджетному процесі програмно-цільовим методом передбачено складання прогнозу бюджету на наступні (ті що ідуть за плановим) два бюджетні періоди. Порядок складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди визначається в статті 21 коментованого Кодексу.