Стаття 21. Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за участю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується на щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах.

Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники:

1) основних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прибутку підприємств, фонду оплати праці, рівня безробіття, експорту та імпорту товарів і послуг, а також інших показників, які застосовуються при складанні проекту бюджету);

2) зведеного бюджету України за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;

3) державного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;

31) державного боргу та гарантованого державою боргу, що визначаються з урахуванням стратегії управління державним боргом. Така стратегія затверджується Кабінетом Міністрів України і включає визначення пріоритетних цілей і завдань управління державним боргом на середньострокову або довгострокову перспективу та засобів їх реалізації;

4) за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій. Такі бюджетні програми за умови схвалення у встановленому законодавством порядку відповідних інвестиційних програм (проектів) включаються до прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди протягом усього строку їх реалізації з урахуванням вимог цього Кодексу;

5) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.

Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Верховної Ради України разом з проектом закону про Державний бюджет України, уточнюється на підставі прийнятого закону про Державний бюджет України та схвалюється Кабінетом Міністрів України у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України.

2. Головні розпорядники коштів державного бюджету, виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, доведених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, разом з інструкцією з підготовки бюджетних запитів, складають плани своєї діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди (що включають заходи з реалізації інвестиційних програм (проектів)) відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм з визначенням очікуваних результатів діяльності. Такі плани діяльності щорічно приводяться у відповідність із показниками державного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

З метою досягнення поставлених цілей головні розпорядники коштів державного бюджету формують бюджетні програми (з урахуванням строку їх реалізації) на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди.

3. Показники проекту Державного бюджету України на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій).

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад складають та схвалюють прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку країни і відповідної території, державних цільових програм, який ґрунтується на прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, індикативні прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад разом з проектом рішення про місцевий бюджет, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про місцевий бюджет та схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад.

Показники проекту місцевого бюджету на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

5. За бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій, та визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчий орган відповідної місцевої ради) вживає заходів щодо пріоритетності передбачення бюджетних коштів на наступний бюджетний період у проекті закону про Державний бюджет України (проекті рішення про місцевий бюджет) для продовження таких інвестиційних програм (проектів) з урахуванням необхідності поетапного їх завершення та введення в дію відповідних об'єктів.

 

Коментар:

 

Прогноз Державного бюджету України складається Міністерством фінансів України за участю Міністерства економіки України, Національного банку України та головних розпорядників бюджетних коштів. Такий прогноз складається на два наступні бюджетні періоди, що йдуть за плановим бюджетним періодом. Прогноз Державного бюджету України повинен ґрунтуватись на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, а також на прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку держави і державних цільових програмах.

Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди включає в себе такі індикативні прогнозні показники:

1) основні макропоказники економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прибутку підприємств, фонду оплати праці, рівня безробіття, експорту та імпорту товарів і послуг, а також інших показників, які застосовуються при складанні проекту бюджету);

2) показники зведеного бюджету України за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;

3) показники державного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;

4) показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій. Такі бюджетні програми за умови схвалення у встановленому законодавством порядку відповідних інвестиційних програм (проектів) включаються до прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди протягом усього строку їх реалізації з урахуванням вимог цього Кодексу;

5) показники взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.

Разом з проектом Закону України "Про Державний бюджет України" до Верховної Ради України подається прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди. Після прийняття Закону України "Про Державний бюджет України" такий прогноз уточнюється та перевіряється відповідно до остаточного та прийнятого тексту Закону України "Про Державний бюджет України". Після уточнення такий прогноз Державного бюджету України ухвалюється Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня опублікування Закону "Про Державний бюджет України".

Головні розпорядники коштів державного бюджету складають плани своєї діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди. Такі плани мають базуватись на індикативних прогнозних показниках обсягів видатків та надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. Індикативні прогнозні показники мають бути підтверджені та доведені Міністерством фінансів України разом з інструкцією з підготовки бюджетних запитів. Плани діяльності головних розпорядників коштів державного бюджету повинні включати в себе заходи з реалізації інвестиційних програм чи проектів. Такі плани повинні узгоджуватись та відповідати Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозним та програмним документам економічного та соціального розвитку, державним цільовим програмам з визначенням очікуваних результатів діяльності.

Головні розпорядники бюджетних розробляють відповідні бюджетні програми на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди. Такі програми формуються із обов'язковим врахуванням строків їх реалізації.

В проекті Державного бюджету України на бюджетний період, що настає за плановим, всі показники базуються на відповідних індикативних прогнозних показниках Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники проекту Державного бюджету України на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках Державного бюджету України на наступні два бюджетні періоди, які ідуть за плановим. Окрім того, всі показники проекту Державного бюджету України на бюджетний період, що настає за плановим, розраховуються із включенням індикативних прогнозних показників щодо бюджетних програм, якими забезпечується виконання інвестиційних програм та проектів на період декількох років, в тому числі й ті інвестиційні програми, які здійснюються за допомогою залучення Україною кредитів і позик від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад складають та схвалюють шляхом прийняття відповідного рішення прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до:

- прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку країни в цілому;

- прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку відповідної території (регіону);

- Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

- державних цільових програм, що ґрунтуються на прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Прогноз відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди включає:

- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів;

- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами фінансування;

- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами видатків;

- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами кредитування;

- індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм чи проектів.

Після створення та схвалення вищезазначеними органами прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, він подається до Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідних місцевих рад разом з проектом рішення про місцевий бюджет. Такий прогноз має бути уточнений на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також відповідно до прийнятого рішення про місцевий бюджет. Після уточнення (звірки) даний прогноз місцевого бюджету повинен бути схвалений відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим або місцевими державними адміністраціями чи виконавчими органами відповідних місцевих рад.

Всі показники проекту місцевого бюджету на бюджетний період, що настає за плановим, повинні ґрунтуватись на індикативних прогнозних показниках місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Всі бюджетні програми, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм чи проектів, у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів чи позик від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій, мають пріоритетний характер. За умови, що вони закріплені (зазначені) в Законі України "Про Державний бюджет України" або відповідному рішенні про місцевий бюджет. Така пріоритетність полягає у тому, що Кабінет Міністрів України чи відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або виконавчий орган відповідної місцевої ради повинен вживати всіх необхідних заходів щодо передбачення необхідних бюджетних коштів на реалізацію таких програм в наступному бюджетному періоді у проекті закону про Державний бюджет України або у відповідному проекті рішення про місцевий бюджет, і тим самим забезпечити продовження реалізації таких інвестиційних програм чи проектів з урахуванням необхідності поетапного їх завершення та введення в дію відповідних об'єктів.