Стаття 27. Подання і розгляд законопроектів, що впливають на показники бюджету, та введення в дію таких законів

1. До законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.

2. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом п'яти днів направляється до Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.

Кабінет Міністрів України у двотижневий строк з дня отримання законопроекту подає до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету експертний висновок, підготовлений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Експертний висновок до законопроекту має містити інформацію щодо повноти та достовірності даних, викладених у фінансово-економічному обґрунтуванні, впливу законопроекту на показники бюджету (з обов'язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, та пропозиції щодо його розгляду.

3. Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим, крім передбаченого Законом України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку".

4. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України та проектів законів про внесення змін до закону про Державний бюджет України відбувається за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.

 

Коментар:

 

1. Законопроекти, які вносяться на розгляд Верховної Ради України, у разі їх прийняття можуть впливати на обсяг дохідної чи видаткової частини Державного бюджету України. У такому разі необхідне обрахування масштабів подібного впливу, визначення можливостей його застосування у практичній діяльності. Зміни в законодавстві можуть викликати як збільшення дохідної чи зменшення видаткової частин бюджету, так і навпаки - зменшення надходжень доходів та збільшення обсягу видатків.

Відтак, в законопроекті, що поданий до Верховної Ради України, можуть передбачатися певні зміни показників бюджету, які призведуть до зменшення запланованих (прогнозованих) надходжень до бюджету чи незапланованих витрат або збільшення вже запланованих бюджетом витрат. В разі внесення такого законопроекту до Верховної Ради України ним мають бути передбачені певні заходи та/або зміни до вже існуючих нормативних актів України щодо скорочення витрат бюджету або додаткових (незапланованих) надходжень до бюджету. Такі вимоги до законопроектів, що стосуються певних змін до показників бюджету, необхідні та мають на меті вирівняння та досягнення певної збалансованості бюджету у зв'язку із незапланованими змінами.

Тому в законодавчому порядку визначено, що до кожного такого законопроекту необхідно додавати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів у випадку, якщо у разі прийняття цього закону зменшаться надходження бюджету та/або збільшаться витрати бюджету. За умови додержання таких вимог законопроект повинен пройти відповідну експертизу.

2. З метою виявлення, прорахування та аналізу масштабів впливу відповідного законопроекту на певні показники бюджету кожен законопроект, що вноситься до Верховної Ради України, повинен бути направлений до Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України, після отримання даного законопроекту, повинен зробити всі необхідні аналізи та експертизи такого законопроекту на предмет впливу на показники бюджету, а також щодо відповідності та сумісності такого законопроекту із вже існуючими законами України, що регулюють бюджетні відносини.

Термін направлення законопроекту до Кабінету Міністрів України для відповідного аналізу та експертиз - п'ять днів. Термін для проведення Кабінетом Міністрів аналізу та експертизи - два тижні. У цей строк Кабінет Міністрів України повинен провести необхідний аналіз та подати відповідний експертний висновок щодо отриманого законопроекту до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Експертний висновок щодо відповідного законопроекту має бути підготовлений Міністерством фінансів України за участю центральних органів виконавчої влади, сфери повноважень яких прямо чи опосередковано стосуються зміни, що містяться в аналізованому законопроекті.

Експертний висновок до законопроекту має містити в собі:

- всю необхідну інформацію щодо повноти та достовірності даних, викладених у фінансово-економічному обґрунтуванні, що додається до законопроекту;

- рівень впливу законопроекту на показники бюджету, із обов'язковим визначенням вартісної величини такого впливу на показники бюджету;

- можливості фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, відповідності даного законопроекту всім законам, що регулюють бюджетні відносини;

- пропозиції щодо розгляду відповідного законопроекту.

Коментовані положення розглядуваної статті, на нашу думку, містить деякі суперечності. Так, передбачається, що якщо законопроекти, які згідно з експертним висновком Кабінету Міністрів України впливають на дохідну чи видаткову частину бюджетів, то вони протягом двох тижнів передаються Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для висновку щодо визначення вартості величини впливу законопроектів на дохідну частину бюджетів та для пропозицій щодо доцільності їх прийняття, можливості та терміну набрання ними чинності. Виходячи з цього, експертний висновок Кабінету Міністрів України щодо нього не містить показників впливу на бюджет у разі прийняття внесе них на розгляд законопроектів, оскільки потрібен ще один експертний висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

3. Виходячи з термінів розробки проекту Державного бюджету України, розгляду та схвалення його Урядом та терміну подання до Верховної Ради України, Бюджетним кодексом встановлено, що до проекту бюджету можуть бути включені показники, які випливають із законів, прийнятих до 15 липня року, що передує плановому. Положення законів стосовно бюджетних питань, прийнятих після 15 липня, повинні реалізовуватися не раніше початку бюджетного року, наступного за плановим.