Стаття 28. Доступність інформації про бюджет

1. Інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до вимог, визначених цим Кодексом.

Міністерство фінансів України забезпечує оприлюднення:

1) проекту закону про Державний бюджет України;

2) закону про Державний бюджет України з додатками, які є його невід'ємною частиною;

3) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця, кварталу та року;

4) інформації про виконання зведеного бюджету України;

5) іншої інформації про виконання Державного бюджету України.

Звітність про виконання Державного бюджету України подається у порядку, визначеному статтями 59 - 61 цього Кодексу. При цьому квартальна та річна звітність про виконання Державного бюджету України розміщується на офіційному сайті Державної казначейської служби України.

2. Проект закону про Державний бюджет України підлягає обов'язковій публікації в газеті "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України.

3. Інформація про виконання державного (місцевого) бюджету має містити показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів відповідного бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), а також показники про стан державного (місцевого) боргу та надання державних (місцевих) гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

5. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту: Державного бюджету України - в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"; місцевих бюджетів - у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Міністерство фінансів України до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період, в якому беруть участь уповноважені представники Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом із звітом про виконання Державного бюджету України.

Головні розпорядники коштів державного бюджету до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний бюджет України, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України.

Представлена інформація за кожною бюджетною програмою має містити відомості про результативні показники її виконання (у разі складання паспорта бюджетної програми відповідно до встановлених вимог).

Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною місцевою радою.

Коментар:

1. Всі вимоги щодо оприлюднення інформації про бюджет містяться в Бюджетному кодексі України. Так, згідно з частиною 1 коментованої статті Міністерство фінансів України є відповідальним та забезпечує оприлюднення:

1) проекту закону про Державний бюджет України;

2) закону про Державний бюджет України з додатками, які є його невід'ємною частиною;

3) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця, кварталу та року;

4) інформації про виконання зведеного бюджету України;

5) іншої інформації про виконання Державного бюджету України.

Звітність про виконання Державного бюджету України подається у такому порядку:

1) Місячний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України в термін не пізніше п'ятнадцятого числа місяця, наступного за звітним;

2) Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше тридцяти п'яти днів після закінчення звітного кварталу;

3) Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.

Положення, що регулюють питання подання місячного, квартального та річного звіту про виконання Державного бюджету України, містяться в статтях 59, 60 та 61 Бюджетного кодексу України відповідно.

На офіційному сайті Державного казначейства України повинна розміщатись актуальна інформація щодо квартальної та річної звітності про виконання Державного Бюджету України.

2. Не пізніше семи днів з моменту подання до Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України такий проект обов'язково повинен бути опублікований в газеті "Урядовий кур'єр".

3. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів має містити:

- показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи. Такі показники мають бути деталізовані за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів відповідного бюджету;

- видатки і кредитування, які повинні бути деталізовані за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

Вищезазначені показники мають бути наведені у порівнянні з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із обов'язковим зазначенням динаміки їх зміни та коливань.

4. Забезпечення належної публікації в засобах масової інформації (чи іншим передбаченим законодавством України шляхом) достовірної інформації про виконання відповідних місцевих бюджетів, а також, рішень про місцевий бюджет і квартальних звітів про виконання таких бюджетів покладається на:

- Верховну Раду Автономної Республіки Крим;

- Раду міністрів Автономної Республіки Крим;

- місцеві державні адміністрації;

- органи місцевого самоврядування.

При цьому, не пізніше десятиденного строку з дня прийняття рішення про місцевий бюджет таке рішення повинно бути опубліковане належним чином. Під такою публікацією розуміється публікація відповідного рішення про місцевий бюджет у газетах, що визначені (погоджені) Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи відповідними місцевими радами.

5. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов'язковій публікації. Така публікація повинна відбутись не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту.

Інформація повинна публікуватись у таких виданнях:

1) інформація про виконання Державного бюджету України - в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр";

2) інформація про виконання місцевих бюджетів - у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи відповідними місцевими радами.

Оприлюднення (публічне представлення) звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період здійснюється Міністерством фінансів України у термін до 20 березня бюджетного року, що настає за звітним. Таке публічне представлення відбувається за участі уповноважених представників Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та представників Рахункової палати.

Разом із звітом про виконання Державного бюджету України публікується й інформація про час та місце проведення публічного представлення звіту про виконання Державного бюджету України.

Публічне представлення та публікація інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками здійснюється головними розпорядниками коштів державного бюджету України. Бюджетні призначення щодо відповідних бюджетних програм та показників мають бути визначені Законом України "Про Державний бюджет України" та відповідно до вимог та за формою, що встановлені Міністерством фінансів України. Таке публічне представлення повинно відбутись до 15 березня року, що настає за звітним.

Представлена інформація за кожною бюджетною програмою має містити відомості про результативні показники її виконання (у разі складання паспорта бюджетної програми). Разом із відповідною інформацією про бюджет публікується й інформація (у вигляді оголошення) про час та місце проведення публічного представлення такої інформації. Відповідальними за таку публікацію є головні розпорядники бюджетних коштів.

До 20 березня бюджетного року, що настає за звітним, має відбутись публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів. Така інформація повинна відповідати показникам, щодо яких були затверджені рішенням про місцевий бюджет відповідні бюджетні призначення. Вищезазначене положення не стосується інформації про виконання бюджетів сіл і селищ.

Разом із інформацією про виконання відповідних бюджетів публікується і інформація про час та місце проведення публічного представлення такої інформації. Порядок здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджету села, селища визначається окремо кожною відповідною місцевою радою.