Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України

1. Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, на предмет його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу, у тому числі на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. На основі аналізу бюджетних запитів, що подаються відповідно до статті 35 цього Кодексу, Міністерство фінансів України готує проект закону про Державний бюджет України.

3. Міністерство фінансів України під час підготовки проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. Якщо узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених питань до зазначеного проекту, який подається Кабінету Міністрів України.

Коментар:

Стаття 36 Бюджетного кодексу регулює відносини, пов'язані із аналізом і оцінкою бюджетних запитів і порядком їх включення до проекту Закону про Державний бюджет України Цією стадією закінчується складання проекту Державного бюджету України Міністерством фінансів України.

Міністерство фінансів України здійснює детальний аналіз бюджетних запитів на будь-якому етапі складання проекту державного бюджету з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів. Цей аналіз є підставою для прийняття Міністерством фінансів рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту державного бюджету перед поданням його до Кабінету Міністрів України. Проект Закону України про Державний бюджет України готується, окрім власних даних і показників Міністерства фінансів України, на підставі аналізу бюджетних запитів.

Аналіз бюджетних запитів передбачає перевірку і оцінку достовірності, змісту, повноти та інших характеристик бюджетного запиту. При цьому оцінці і узгодженню вони підлягають з точки зору державних інтересів. Так, бюджетні запити повинні передбачати першочергове забезпечення бюджетних коштів на заробітну плату працівників бюджетних установ і організацій. Також перевіряються, аналізуються і оцінюються показники бюджетних запитів з точки зору законності, доцільності, ефективності, економності у витрачанні бюджетних коштів.

Проект Закону України про Державний бюджет України готується на основі бюджетних запитів, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, з урахуванням основних засад грошово-кредитної політики України на наступний рік, положень основних напрямів бюджетної політики, схвалених Верховною Радою України, та її висновків, даних про підсумки виконання Державного бюджету України за минулий рік і хід його виконання у поточному році та ін.

Одним із аспектів розгляду бюджетних запитів під час складання проекту Державного бюджету України є усунення розбіжностей між Міністерством фінансів України і головними розпорядниками бюджетних коштів. Бюджетний запит може бути поданий з певними порушеннями (це можуть бути порушення інструкції про підготовку бюджетних запитів, перевищення граничного обсягу бюджетних видатків, відсутність можливості функціонування установ із-за порушень структури мінімально необхідного рівня видатків та ін.). У таких випадках Міністерство фінансів може повернути такий запит для доопрацювання і приведення у відповідність до встановлених вимог. При невиконанні головними розпорядниками бюджетних коштів вимог Міністерства фінансів воно самостійно вносить корективи до запиту і повідомляє про це відповідного головного розпорядника бюджетних коштів, а при нерозв'язанні конфлікту складає висновок з неузгодженого питання і подає його Кабінету Міністрів України.