Стаття 38. Матеріали, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України

1. Разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються:

1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка має містити:

а) інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України;

б) оцінку надходжень бюджету, що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету;

в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків та кредитування за бюджетною класифікацією (функціональною, відомчою і програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету, економічною класифікацією видатків бюджету). Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) інформацію щодо врахування Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуванням особливостей міжбюджетних взаємовідносин, а саме:

детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за видами доходів та за функціями;

базові показники та результати обрахунку індексів відносної податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів;

детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної забезпеченості за функціями та видами місцевих бюджетів;

детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнта вирівнювання;

розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за видами пільг і допомоги з детальними фінансовими та кількісними показниками;

д) інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за типом боргового зобов'язання, графіка його погашення, обсягів та умов державних запозичень;

е) інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких кожний головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти при виконанні бюджетних програм, за формою, визначеною Міністерством фінансів України;

є) обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення;

ж) розрахунки обсягу компенсації за рахунок коштів державного бюджету втрат суб'єктів господарювання внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади рішень щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг;

2) прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України;

3) перелік пільг з податків і зборів (обов'язкових платежів) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;

4) переліки та обсяги коштів за державними цільовими програмами, які включено головними розпорядниками коштів державного бюджету до бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України;

5) зведення та структура державних боргових і гарантійних зобов'язань на поточний і наступні бюджетні періоди до повного погашення таких зобов'язань, включаючи обсяг видатків на обслуговування державного боргу;

6) план державних запозичень на наступний бюджетний період, а також перелік інвестиційних програм (проектів), під які можуть надаватися державні гарантії у наступному бюджетному періоді. План державних запозичень на наступний бюджетний період має включати перелік кредитів (позик) із зазначенням кредиторів, видів, мети, назви валюти, строку і відсоткової ставки державних запозичень, а також стану укладання кредитних договорів;

7) прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;

8) доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді;

9) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України на підставі бюджетних запитів за формою, визначеною Міністерством фінансів України (подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету);

10) протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів України із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування;

11) інформація щодо врахування пропозицій Ради національної безпеки і оборони України до проекту закону про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України (з вмотивованим обґрунтуванням);

12) інформація щодо залучення довгострокових (більше одного року) кредитів (позик), надання гарантій, набуття прав поручителя за такими зобов'язаннями державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами, у статутному капіталі яких державі належить 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв);

13) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України.

У разі зміни Кабінетом Міністрів України показників обсягів міжбюджетних трансфертів під час розгляду та доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України подає розрахунки відповідно до вимог підпункту "ґ" пункту 1 цієї частини статті.

Коментар:

1. У ч. 1 коментованої статті Кодексу передбачається перелік та визначається основний зміст додатків (матеріалів, що додаються) до закону про Державний бюджет України, які готує та подає до Кабінету Міністрів України Міністерство фінансів України за участю інших центральних органів виконавчої влади. У них містяться більш детальні статті витрат і доходів, обґрунтування кошторисних витрат та їх розміри. Кабінет Міністрів України в обов'язковому порядку має подати зазначені матеріали до Верховної Ради України разом із проектом закону про Державний бюджет України.

Додатки складаються з таких частин:

1) Пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України. У пояснювальній записці до проекту закону про державний бюджет перш за все має бути викладено інформацію про економічне становище держави та відображено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України.

Оцінка надходжень доходів та інших коштів, що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету, дається на підставі підготовлених центральними органами виконавчої влади даних і схвалюється Кабінетом Міністрів України. Зокрема, Державна податкова адміністрація та Державна митна служба готують прогнозні розрахунки дохідної частини бюджету; Міністерство палива та енергетики, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розробляють розрахунки та обґрунтовують ставки рентних платежів за нафту і природний газ власного видобутку, відрахувань від плати за транзит нафти, природного газу та аміаку тощо. Подають свої розрахунки Фонд державного майна, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та інші центральні органи виконавчої влади, які пов'язані з доходами, що надходять на формування бюджетів. Їх інформація обробляється та оцінюється Міністерством фінансів України і використовується для складання пояснювальної записки.

У поясненнях до основних положень проекту державного бюджету і проекту закону про державний бюджет Міністерство фінансів аналізує прогнозований обсяг видатків та кредитування за бюджетною класифікацією (функціональною, відомчою і програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету, економічною класифікацією видатків бюджету), погоджує його з Кабінетом Міністрів України та подає на розгляд Верховної Ради України. Причому на розгляд народних депутатів подаються обґрунтування бюджетних показників за три роки, а саме: за попередній бюджетний період (виконаний бюджет), поточний (бюджет поточного періоду, який тільки виконується) та наступний (показники майбутнього бюджетного періоду, які й будуть розглядатися та затверджуватися Верховною Радою). Усі дані надаються в розрізі класифікації видатків бюджету та кредитування бюджету. 

Народним депутатам надається інформація щодо врахування Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. Ця інформація дуже важлива, оскільки розроблені Міністерством фінансів України і схвалені Кабінетом Міністрів України показники, які були включені до проекту Основних напрямів бюджетної політики, доповнюються і змінюються при схваленні їх Верховною Радою України.

Кодекс встановлює, що у пояснювальній записці до проекту закону про державний бюджет мають бути подані детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за видами доходів та за функціями; визначені базові показники та результати обрахунку індексів відносної податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів. Індекс відносної податкоспроможності є основним показником для визначення кошика доходів бюджетів місцевого самоврядування. При розрахунку індексу відносної податкоспроможності регіону в кошику доходів враховуються пільги, що надають органи державної та місцевої влади, і формально це завищує податкоспроможний потенціал регіону. Для розрахунку кошика доходів і обсягів трансфертів використовується демографічний показник.

До проекту бюджету додаються детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної забезпеченості за функціями і видами місцевих бюджетів та детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів і коефіцієнта вирівнювання. Обсяги дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету, визначаються за удосконаленою формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним і місцевими бюджетами. Окрім того, до пояснювальної записки до проекту включаються розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за видами пільг і допомоги з детальними фінансовими та кількісними показниками.

У пояснювальній записці до проекту закону про державний бюджет надається інформація щодо обсягів державного боргу, в тому числі за типом боргового зобов'язання, графіка його погашення, обсягів та умов запозичень.

Пояснювальна записка містить також інформацію про мету, завдання та очікувані результати бюджетних програм від головних розпорядників коштів за формою, встановленою Міністерством фінансів України, обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму, розрахунки обсягу компенсації за рахунок коштів державного бюджету втрат суб'єктів господарювання внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України та/або іншими центральними органами виконавчої влади рішень щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг.

Під час розгляду та доопрацювання Кабінетом Міністрів України проекту закону про державний бюджет ним можуть бути змінені показники обсягів міжбюджетних трансфертів. У таких випадках Кабінет Міністрів України повинен подати розрахунки відповідно до вимог пп. "ґ" цієї частини статті.

2) Прогнозні показники зведеного бюджету України, які містять оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів, тобто фінансову програму плану економічного і соціального розвитку держави в цілому. Баланс фінансових ресурсів об'єднує в єдину систему всі фінансові плани і баланси, що дає змогу виявляти і вивчати об'єктивні взаємозв'язки і довготривалі тенденції розвитку найважливіших джерел фінансових ресурсів.

3) Перелік пільг з податків і зборів (обов'язкових платежів), які надаватимуться згідно із законодавством у плановому році, необхідний для врахування при складанні бюджету остільки, оскільки надання пільг знижує надходження податкових сум до державного і місцевих бюджетів. Міністерство фінансів України робить розрахунок втрат доходів бюджету від їх надання, а Кабінет Міністрів України, виходячи з чинного законодавства, схвалює ці розрахунки.

4) Переліки та обсяги коштів за державними цільовими програмами, які включено головними розпорядниками коштів державного бюджету до бюджетних програм, якщо вони передбачені у законопроекті про Державний бюджет України.

5) Зведення та структура державних боргових і гарантійних зобов'язань на поточний і наступні бюджетні періоди до повного погашення таких зобов'язань, включаючи обсяг видатків на обслуговування державного боргу.

6) План державних запозичень на наступний бюджетний період, а також перелік інвестиційних програм (проектів), під які можуть надаватися державні гарантії у наступному бюджетному періоді.

План державних запозичень на наступний бюджетний період має включати перелік кредитів із зазначенням кредиторів, видів, мети, назви валюти, строку і відсоткової ставки державних запозичень, а також стану укладання кредитних договорів.

7) Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до ст. 21 Бюджетного кодексу (що передбачає складання прогнозу бюджету на наступні плановим два бюджетні періоди).

8) Доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді.

9) Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України. Вказані пояснення подаються головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі бюджетних запитів і спрямовуються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

10) Протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів України із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

11) Інформація щодо врахування пропозицій Ради національної безпеки і оборони України до проекту закону про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

12) Інформація щодо залучення довгострокових, тобто на період більше одного року, кредитів (позик), надання гарантій, набуття прав поручителя за такими зобов'язаннями державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами, у статутному фонді яких державі належить 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв).

13) Інші матеріали, які визначає Кабінет Міністрів України.