Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України

1. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України включає:

1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

2) звіт про виконання Державного бюджету України (включаючи звіти про виконання показників за формою додатків до закону про Державний бюджет України);

3) звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України;

4) звіт про рух грошових коштів;

5) звіт про власний капітал;

6) інформацію про виконання захищених видатків Державного бюджету України;

7) звіт про бюджетну заборгованість;

8) звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету;

81) звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку;

9) звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

10) звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;

101) звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань;

11) зведені показники звітів про виконання бюджетів;

12) інформацію про виконання місцевих бюджетів, включаючи інформацію про стан місцевих боргів та гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів і про надані місцеві гарантії;

13) інформацію про здійснені операції з управління державним боргом;

14) інформацію про надані державні гарантії;

15) інформацію про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників головними розпорядниками коштів державного бюджету в межах бюджетних програм;

16) інформацію про виконання текстових статей закону про Державний бюджет України;

17) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.

 

Коментар:

 

1. Статтею 97 Конституції України встановлено, що Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України відповідною постановою схвалює звіт про виконання Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік у фактичних сумах за доходами, видатками, обсягом повернення та обсягом надання кредитів, розміром дефіциту і подає його Верховній Раді України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.

2. Порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України встановлено Інструкцією про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженою 20 лютого 2007 р.

Звіт про виконання Зведеного бюджету України та зведені звіти про виконання Державного бюджету України складаються Департаментом консолідованої фінансової звітності на підставі звітів, отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та звітів і інформації, отриманих від структурних підрозділів Державного казначейства України за формами, затвердженими наказом Державного казначейства України від 30.01.2007 р. N 25, та заповнюються в такому обсязі:

- форма N 1дб "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України";

- Звіт про результат виконання державного бюджету;

- Звіт про рух грошових коштів;

- Звіт про виконання Зведеного бюджету України;

- Звіт про виконання Державного бюджету України;

- Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

- Звіт про бюджету заборгованість;

- Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;

- Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;

- Інформація про стан державного боргу;

- Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань;

- Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету;

- Звіт про надходження до спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом на виконання програм;

- Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;

- Інформація про перелік здійснених операцій з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів на виконання Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

1) Форма N 1дб "Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України" складається на кінець останнього дня звітного періоду на підставі даних сальдового балансу за рахунками 1 - 5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного бюджету. Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.

2) "Звіт про виконання Державного бюджету України" складається на підставі звітів, отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України (форма N 2 "Звіт про виконання Державного бюджету України") та звіту й інформації, отриманої від структурних підрозділів Державного казначейства України, за такою структурою:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування державного бюджету;

IV. Фінансування.

Розділ I "Доходи" складається за класифікацією доходів по загальному та спеціальному фондах державного бюджету на підставі даних Розділу I "Доходи" "Звіту про виконання Державного бюджету України", отриманих від Головних управлінь ДКУ та Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету, в тому числі в частині планових показників за доходами державного бюджету.

Розділ II "Видатки" складається за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету й економічною класифікацією видатків бюджету за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на підставі даних Розділу II "Видатки" "Звіту про виконання Державного бюджету України", отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України та Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету. Розділ II "Видатки" "Звіту про виконання Державного бюджету України" складається за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

II.1. Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету;

II.2. Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

II.3. Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету.

Розділ III "Кредитування державного бюджету" складається за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, функціональною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету та класифікацією кредитування бюджету за загальним і спеціальним фондами державного бюджету на підставі даних Розділу III "Кредитування" "Звіту про виконання Державного бюджету України", отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України та Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету. Частина звіту кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету формується за допомогою перехідних таблиць та включає такі частини:

III.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету;

III.2 Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету;

III.3 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету.

Розділ IV "Фінансування" складається за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора і фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на підставі інформації Управління обслуговування боргових зобов'язань держави, яка відповідає даним бухгалтерського обліку Державного казначейства. Розділ включає частини:

IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора;

IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

Частина IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора складається за класифікацією фінансування за типом кредитора по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

Частина IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання складається за класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

4) "Звіт про рух грошових коштів" включає чотири розділи:

I. Операційна діяльність;

II. Інвестиційна діяльність;

III. Нерозподілені видатки;

IV. Фінансова діяльність.

Розділ I "Операційна діяльність" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку Державного казначейства України, звірених з даними Державної податкової адміністрації України (в частині доходів) по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.

Цей розділ складається з підрозділів:

1. Операційні доходи;

2. Операційні видатки.

Підрозділ "Операційні доходи" включає:

- податкові надходження;

- неподаткові надходження;

- доходи від операцій з капіталом;

- офіційні трансферти;

- інший операційний доход; і заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального фондів державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку доходів, звірених з даними синтетичного обліку доходів. Підрозділ "Операційні видатки" включає:

- поточні видатки;

- кредитування;

і заповнюється в розрізі видатків та кредитування загального та спеціального фондів державного бюджету, на підставі даних аналітичного обліку видатків та кредитування, звірених з даними синтетичного обліку видатків та кредитування.

Розділ II "Інвестиційна діяльність" складається по загальному і спеціальному фондах державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку Державного казначейства України. Цей розділ складається з підрозділів:

1. Інвестиційні доходи;

2. Інвестиційні видатки.

В рядку "Інвестиційні доходи" проставляються нульові показники.

Підрозділ "Інвестиційні видатки" складається в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету по розділу "Капітальні видатки", на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України, звірених з даними синтетичного обліку видатків.

Розділ III "Нерозподілені видатки" - не заповнюється.

Розділ IV "Фінансова діяльність" складається з підрозділів:

1. Запозичення;

2. Погашення;

3. Фінансування за рахунок надходжень від приватизації;

4. Фінансування за активними операціями.

6) Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України складається Державним казначейством України та заповнюється в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету й економічної класифікації видатків бюджету загального фонду державного бюджету за статтями, визначеними законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, захищеними на підставі даних, відображених у розділі II. Видатки "Звіту про виконання Державного бюджету України".

7) "Звіт про бюджетну заборгованість" (форма 7) складається окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету на підставі звітів, отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України та Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету, за структурою, яка включає два розділи:

I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету;

II. Інформація про заборгованість установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету за окремими програмами.

8) "Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України" складається на підставі звітів, отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України та інформації Департаменту видатків державного бюджету.

9) "Звіт про стан державного боргу" складається Управлінням обслуговування боргових зобов'язань держави на підставі даних аналітичного обліку прямих державних боргових зобов'язань, які виникли та погашені в поточному бюджетному році, в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора, звірених із даними синтетичного обліку.

10) "Звіт про операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань" складається Управлінням обслуговування боргових зобов'язань держави на підставі даних обліку по операціях, що стосуються державних гарантійних зобов'язань.

12) "Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" складається на підставі даних форми N 2 "Звіт про виконання місцевих бюджетів", за структурою, яка включає чотири розділи:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

13) До іншої інформації, яка може бути визнана Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту, може відноситись:

Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету, яка складається по загальному та спеціальному фондах державного бюджету Управлінням обслуговування боргових зобов'язань держави на підставі даних аналітичного обліку за коштами, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів.

Звіт про надходження до спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом на виконання програм складається щоквартально в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету із зазначенням видів надходжень на підставі даних розділу I "Доходи" "Звіту про виконання Державного бюджету України" в частині спеціального фонду з урахуванням норм, визначених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

"Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету", складається на підставі звітів Головних управлінь Державного казначейства України в розрізі дотацій та субвенцій, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік у державному бюджеті місцевим бюджетам.

"Інформація про перелік здійснених операцій з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів на виконання Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік" складається Управлінням обслуговування боргових зобов'язань держави за кодами бюджетної класифікації та містить дані щодо проведених операцій із зазначенням дати їх проведення, суми і валюти у якій їх проведено.

Державне казначейство складає єдині (місячні, квартальні та річні) форми звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведені форми звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя в гривнях з копійками.

Річний звіт, складений за єдиними (місячними, квартальними та річними) формами звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведеними формами звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, підписується Міністром фінансів України, Головою Державного казначейства і Директором Департаменту консолідованої фінансової звітності Державного казначейства України.