Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України

1. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України подається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.

2. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України включає:

1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

2) звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України;

3) звіт про рух грошових коштів;

(з 01.01.2013 р. пункт 3 частини другої статті 60 буде виключено згідно з підпунктом 10 пункту 1 Закону України від 16.10.2012 р. N 5428-VI)

 

 

4) звіт про виконання Державного бюджету України (включаючи звіти про виконання показників за формою додатків до закону про Державний бюджет України);

5) звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

6) зведені показники звітів про виконання бюджетів;

7) звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;

71) звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань;

8) інформацію про здійснені операції з управління державним боргом;

9) інформацію про надані державні гарантії;

91) інформацію про стан місцевих боргів та гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів і про надані місцеві гарантії;

10) пояснення щодо стану виконання показників Державного бюджету України та місцевих бюджетів за звітний період.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, інформацію про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше 50 днів після закінчення кварталу (не пізніше 70 днів після закінчення року), а також про суми списаного податкового боргу (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) і про розстрочені та відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов'язань платників податків не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, у двотижневий строк після отримання квартального звіту про виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді подає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про виконання текстових статей закону про Державний бюджет України.

 

Коментар:

 

1. Кодексом чітко визначено термін подання Державним казначейством України квартального звіту про виконання Державного бюджету Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України - він не повинен перевищувати 35 днів після закінчення звітного кварталу.

2. Квартальна звітність про виконання державного бюджету складається та подається за формами, затвердженими відповідними наказами Державного казначейства України в такому обсязі:

- форма N 1кдб "Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)";

- форма N 2кдб "Звіт про виконання державного бюджету";

- форма N 3кдб "Звіт про рух грошових коштів";

- форма N 7кдб "Звіт про заборгованість";

- Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;

- Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;

- Інформація про стан державного боргу;

- Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань;

- Звіт про надходження до спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом на виконання програм;

- Пояснювальна записка до квартального звіту.

Форма N 1кдб "Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)" складається Державним казначейством України на підставі даних консолідованого сальдового балансу за рахунками 1 - 5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Форма N 2кдб "Звіт про виконання державного бюджету" включає чотири розділи:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування Державного бюджету України.

Форма N 3дб "Звіт про рух грошових коштів" включає чотири розділи:

I. Операційна діяльність;

II. Інвестиційна діяльність;

III. Нерозподілені видатки;

IV. Фінансова діяльність.

Форма N 7кдб "Звіт про заборгованість" передбачає 2 розділи:

I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету;

II. Інформація про заборгованість установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету за окремими програмами.

Інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України складається Державним казначейством України на підставі даних форми N 2мдб "Звіт про виконання державного бюджету".

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду державного бюджету.

Звіт про стан державного боргу складається Державним казначейством України на підставі даних аналітичного обліку прямих державних боргових зобов'язань, які виникли та погашені в поточному бюджетному році, в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора, звірених із даними синтетичного обліку.

Звіт про операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань складається Державним казначейством України на підставі даних обліку по операціях, що стосуються державних гарантійних зобов'язань.

Звіт про надходження до спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом на виконання програм складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету із зазначенням видів надходжень, що направляються на здійснення видатків по виконанню відповідних програм. Звіт складається тільки на центральному рівні.

У частині власних надходжень звіт заповнюється на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів.

Пояснювальна записка складається органами Державного казначейства.

У пояснювальній записці наводяться основні фактори, що вплинули на виконання державного бюджету за доходами та видатками, зміни, які вплинули на стан дебіторської та кредиторської заборгованості, причини відмов в оплаті рахунків, а також наявність випадків несвоєчасного виконання висновків податкових органів щодо повернення помилково та/або зайво сплачених до державного бюджету платежів, відшкодування сум ПДВ та сплачених штрафних санкцій.

Квартальна звітність про виконання державного бюджету складається в гривнях, з двома десятковими знаками після коми.

Державне казначейство України встановлює строки подання квартальної звітності Управлінням Державного казначейства, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне їх подання відповідно до Бюджетного кодексу України.

Управління Державного казначейства встановлюють строки подання квартальної звітності своїм підвідомчим органам та строки подання, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами, форм звітності бюджетним установам, організаціям та іншим одержувачам, яких вони обслуговують, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне їх подання Державному казначейству України.

Відділення Державного казначейства встановлюють строки подання, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами, форм звітності бюджетним установам, організаціям та іншим одержувачам, яким вони здійснюють оплату рахунків, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання (підтвердження) звітів управлінням Державного казначейства в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи Державного казначейства при встановленні термінів подання форм звітності розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів керуються вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419 "Про затвердження порядку подання фінансової звітності".

3. Кодексом покладено обов'язок на органи, що контролюють справляння надходжень бюджету (податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до законодавства України надано право стягнення до бюджету відповідних платежів) щодо надання квартальних звітів про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг, про суми реструктуризованої та списаної податкової заборгованості (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів та форм власності) і суми відстрочених та розстрочених платежів. Такі органи зобов'язані надати відповідну звітність Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 50 днів після закінчення кварталу (не пізніше 70 днів після закінчення року) щодо втрат доходів бюджету внаслідок податкових пільг і не пізніше 35 днів після закінчення кварталу щодо сум реструктуризованої та списаної податкової заборгованості, а також сум відстрочених та розстрочених платежів.

Окрім того, у двотижневий строк після отримання квартального звіту про виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді Міністерство фінансів подає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про виконання текстових статей закону про Державний бюджет України.