Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів

1. Відповідно до частин дев'ятої і десятої статті 75 цього Кодексу Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради при затвердженні місцевих бюджетів мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

2. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджети, інші бюджети місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, на наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.

3. Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах (у разі їх створення), селищні та сільські бюджети (крім бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти) на наступний бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської, районної у місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж у двотижневий строк з дня затвердження районного чи міського (міста Києва та Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету. Міські (міст районного значення), районні у містах (у разі їх створення), селищні, сільські ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування таких місцевих бюджетів), затверджені при прийнятті рішення про районний чи міський (міста Києва та Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджет.

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

5. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Обсяги таких коштів зменшенню не підлягають.

Коментар:

1. Згідно із п. 4 ст. 138 Конституції України до відання Автономної Республіки Крим належить, зокрема, розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України. Відповідно до ст. 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання. Обласні та районні ради затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції. Такі конституційні положення відповідають Європейській Хартії місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. (Хартію ратифіковано Законом України N 452/97-ВР від 15 липня 1997 р.).

Затвердження місцевих бюджетів належить до компетенції місцевих представницьких органів. При затвердженні місцевих бюджетів Верховна Рада Автономної Республіки Крим і відповідні місцеві ради повинні врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Так, відповідно до положень частин 9 - 10 ст. 75 БК України, у тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад забезпечується доведення визначених таким законом показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів) і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів. У триденний строк з дня отримання таких документів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації доводять виконавчим органам міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районним державним адміністраціям відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту. Ця інформація є підставою для складання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад проектів місцевих бюджетів і підготовки проектів рішень про відповідні місцеві бюджети.

2. Згідно п. 45 ч. 1 ст. 2 БК України, рішення про місцевий бюджет - це локальний нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.

Бюджетний кодекс України у частинах 2 і 3 коментованої статті встановлює строки, в які затверджуються місцеві бюджети:

1) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних і районних, міських міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, а також інших органів місцевого самоврядування, для бюджетів яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, про відповідні місцеві бюджети на наступний бюджетний період приймаються не пізніше, ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України;

2) рішення міської (міста районного значення), районної у місті (у разі її створення), селищної або сільської ради, крім органів місцевого самоврядування, для бюджетів яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, про відповідні місцеві бюджети на наступний бюджетний період приймаються не пізніше, ніж у двотижневий строк з дня затвердження районного чи міського (міста Києва та Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.

Таким чином, бюджет Автономної Республіки Крим затверджується рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні бюджети - рішеннями обласних рад, районні бюджети - рішеннями районних рад, міські бюджети (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) - рішеннями відповідних міських рад, бюджети місцевого самоврядування (тобто бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст та районів у містах) - рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських міст районного значення та районних у містах (у разі їх створення) рад).

При цьому, місцеві бюджети так званого вищого рівня (бюджет Автономної Республіки Крим, обласні та районні бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджети, а також бюджети місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначені міжбюджетні трансферти, мають бути затверджені не пізніше, ніж протягом 14 днів з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України. Бюджети місцевого самоврядування (тобто бюджети міст районного значення, бюджети районів у містах (якщо такі створено), селищні та сільські бюджети), крім бюджетів, для яких у державному бюджеті визначені міжбюджетні трансферти, затверджуються не пізніше ніж протягом 14 днів з дня затвердження місцевих бюджетів, віднесених до бюджетів вищого рівня.

При цьому міські (міст районного значення), районні у містах (у разі їх створення), селищні, сільські ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування таких місцевих бюджетів), затверджені при прийнятті рішення про районний чи міський (міста Києва та Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджет.

Затвердження місцевих бюджетів починається з їх представлення. Є кілька способів представлення бюджетної пропозиції відповідній раді. Непорушною умовою є лише забезпечення участі громадян у бюджетному процесі (через механізми представництва), для чого необхідно, щоб вони мали доступ до адекватної фінансової інформації у зрозумілій формі (через обов'язок органів публічної влади публікувати рішення про бюджети та звіти про їх виконання). Причому, як переконує досвід, презентація проекту бюджету найкраща в тому разі, коли в ньому чітко відокремлюються сфери, стосовно фінансування яких є загальна згода, від сфер, з приводу фінансування яких можуть виникнути дебати.

У деяких європейських країнах практикується підготовка додаткового документа, в якому викладаються аналітичні та загальні пояснення з більшою мірою деталізації, ніж сам бюджет. Цей документ частіше називають економічним та аналітичним додатком до бюджету, і він складається з таблиць та іншої інформації стосовно таких питань, як борги і запозичення, кредитні операції й гарантії, оцінка поточних послуг, звіти про використання власних надходжень бюджетних установ і організацій, а також містить іншу детальну інформацію переважно у вигляді таблиць. Програми за управліннями та рахунками кошторисів складаються з таблиць бюджетних оцінок і результатів, розписаних за управліннями, асигнуваннями, програмами або функціями, видом видатків та джерелом надходжень. Як правило, такі таблиці містять дані за минулий рік, на поточний рік, на бюджетний рік і принаймні на три роки, що настануть після бюджетного року. У США кожне велике управління, яке використовує бюджетні кошти, складає детальні пояснення щодо видів діяльності, які воно здійснює, запропонованих обсягів фінансування й очікуваних результатів його діяльності у бюджетному році. До цих пояснень включається також інша інформація. Такі обґрунтування стають основою для обговорень бюджету та прийняття рішень. Схожі підходи для представлення бюджету успішно практикують і чимало європейських країн.

З метою детального викладу й обґрунтування бюджету капіталовкладень подекуди складають окремий бюджетний документ, проте, як переконує досвід, цей підхід не є найкращим, тому що він сприймається як щось окреме від бюджету відповідної територіальної громади. Однак незалежно від того, складається чи не складається окремий бюджет капіталовкладень, в аналогічному окремому документі часто обумовлюються важливі пропозиції щодо капіталовкладень, фінансування, запозичень, багаторічних зобов'язань тощо. Водночас найефективнішим прийомом, як переконує аналіз бюджетного процесу в Україні та деяких інших країнах, є представлення цілісного підсумкового документа - проекту бюджету з тим, щоб громадськість адекватно розуміла бюджетну пропозицію і щоб остання дістала підтримку з боку відповідного представницького органу влади. Тобто процес прийняття рішень з бюджетних питань зазвичай передбачає декілька етапів, і принципово важливо, щоб на кожному етапі використовувалася доречна і реалістична інформація та щоб вона була представлена повно і прозоро.

3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах:

1) на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2) на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. Таким чином, Бюджетний кодекс встановив гарантії забезпечення необхідними бюджетними коштами бюджетних установ з місцевих бюджетів.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів (коштів, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого) між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Обсяги таких коштів зменшенню не підлягають.