Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості

1. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання гарантованих послуг залежно від:

1) кількості населення та споживачів гарантованих послуг;

2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.

2. Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Коментар:

Кожна адміністративно-територіальна одиниця має свої особливості існування та розвитку (відмінна загальна кількість населення, відмінні соціально-економічні та демографічні показники, особливості географічного положення та кліматичних, екологічних умов тощо). Тому вартість надання тих чи інших публічних (соціальних) послуг може бути різною у різних адміністративно-територіальних одиницях. Для врахування особливостей адміністративно-територіальних одиниць, що впливають на обсяги видатків, пов'язаних із наданням тих чи інших послуг населенню, коментований Кодекс передбачає коригуючі коефіцієнти. Розміри таких коригуючих коефіцієнтів встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами" від 5 вересня 2001 р. N 1195. Фактично, вони змінюються щороку шляхом внесення змін та доповнень до зазначеної постанови, хоча при прийнятті ще першої редакції цього Кодексу передбачалося, що такі коефіцієнти будуть затверджуватися на більші строки.

Зазначена постанова КМУ визначає цілу групу коригуючих коефіцієнтів, зокрема:

- коригуючий коефіцієнт для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення міста;

- коригуючий коефіцієнт для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з чисельністю населення до 28 тис. осіб, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614 "Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" належать до III групи міст за оплатою праці. Розмір зазначеного коефіцієнта визначається індивідуально для кожного такого міста з чотирма знаками після коми як частка від співвідношення мінімальної чисельності населення, визначеної для міст, які належать до III групи за оплатою праці (28 тис. осіб), до чисельності наявного населення відповідного міста станом на 1 січня 2007 року. Для решти міст цей коефіцієнт дорівнює 1;

- коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів, що має 7 значень залежно від чисельності населення району;

- коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів, що має десять значень залежно від щільності населення територій сільських рад;

- коефіцієнт коригування частки видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих бюджетів. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів він дорівнює 0,951;

- коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих бюджетів. Він дорівнює 1,027;

- коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Він дорівнює 0,5;

- коефіцієнт коригування загальнообласних (міських, мм. Києва і Севастополя), загальнореспубліканських в Автономній Республіці Крим видатків на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів (крім робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації Автономної Республіки Крим), на проведення інших заходів загальнообласного, загальнореспубліканського в Автономній Республіці Крим значення для загальної освіти. На 2008 рік він дорівнює 0,072;

- коригуючий коефіцієнт врахування видатків на утримання центрів в областях, в яких нарахування та виплата допомоги, компенсацій та субсидій здійснюється централізовано. Починаючи з 2004 року він дорівнює 2,38;

- інші коригуючі коефіцієнти.

Нормами коментованої статті встановлено, що фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів (тобто гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, - п. 50 ч. 1 ст. 2 БК) коригуються коефіцієнтами, які мають враховувати відмінності у вартості надання гарантованих послуг залежно від:

1) кількості населення та споживачів гарантованих послуг;

2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.