Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості

1. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості використовується для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів.

2. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість населення чи споживачів гарантованих послуг тощо.

3. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

4. При розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості може передбачатися обсяг нерозподілених видатків, який об'єднує види видатків на ті повноваження, встановлення нормативів за якими є недоцільним.

Коментар:

Відповідно до п. 50 ч. 1 статті 2 цього Кодексу, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - це гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

Фінансові нормативи розраховуються окремо для кожного виду бюджетних видатків і дорівнюють середньому по країні значенню видатків на одного споживача конкретної бюджетної послуги. Значення фінансового нормативу застосовується до всіх місцевих бюджетів як базова величина видатків, яка уточнюється коригуючими коефіцієнтами, що встановлюються за формулами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами" від 5 вересня 2001 р. N 1195.

Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету міст Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючого коефіцієнта до них з розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей), на дитину або учня - освіта, отримувача соціальних послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення.

Розрахунковий показник обсягу видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування видів видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами, визначеного у главі 14 Бюджетного кодексу України. Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (V(i)), що враховується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi; 

де V (yi) - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління;

V (zi) - розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я; 

V (oi) - розрахунковий обсяг видатків на освіту;

V (si) - розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення;

V (ki) - розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;

V (fi) - розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт;

V (di) - розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;

V (hi) - розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів.

Обсяги зазначених вище видатків визначаються з використанням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості відповідно до формул, встановлених постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами" від 5 вересня 2001 р. N 1195.

Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

При розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості може передбачатися обсяг нерозподілених видатків, який об'єднує види видатків на ті повноваження, встановлення нормативів за якими є недоцільним. При цьому законодавство України не містить конкретного переліку повноважень, видатки на фінансування яких не потребують нормативів. Доцільність встановлення нормативів для тих чи інших повноважень визначається органами державної влади, при цьому законодавство також не містить критеріїв визначення такої "доцільності".