Стаття 112. Повноваження Державної казначейської служби України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. До повноважень Державної казначейської служби України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить здійснення контролю за:

1) веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

2) бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

3) відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

4) відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

5) відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням.

Державна казначейська служба України в межах своїх повноважень забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності.

Коментар:

1. Повноваження Державного казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства, визначені у цьому Кодексі, Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (від 16.07.99 р., із наступними змінами), Положенні про Державне казначейство, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 1232 від 21 грудня 2005 року (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України N 676 від 26 квітня 2007 року) та інших нормативно-правових актах.

Відповідно до Положення про Державне казначейство, цей орган: забезпечує казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає: розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями; в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства; ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів; здійснює управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються; визначає механізм казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлює єдині правила бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначає порядок і строки подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.

Одним із повноважень Державного казначейства по контролю за дотриманням бюджетного законодавства є контроль за веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності. Бухгалтерський облік необхідний для збереження бюджетних коштів. Саме через бухгалтерський облік Державне казначейство України може виявити порушення бюджетного законодавства. Основне завдання бухгалтерського обліку - забезпечення своєчасного і повного надходження доходів у бюджет, своєчасне фінансування заходів, передбачених видатковою частиною бюджету, забезпечення чіткої організації використання бюджетних коштів, державної дисципліни в усіх органах управління, які виконують бюджет. Бухгалтерський облік відображає виконання бюджету через облік доходів, видатків, фінансування заходів, передбачених бюджетом, виконання кошторисів бюджетних установ.

Органи Державного казначейства у процесі виконання бюджету за доходами ведуть бухгалтерський облік доходів бюджетів (Порядок виконання Державного бюджету за доходами, затверджений наказом Державного казначейства N 131 від 19 грудня 2000 року (із змінами, внесеними згідно з наказами Державного казначейства N 80 від 3 березня 2008 року, N 3 від 9 січня 2009 року); Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства N 205 від 4 листопада 2002 року (із наступними змінами)).

Управління (відділи) Державного казначейства при веденні бухгалтерського обліку виконання бюджетів за доходами повинні забезпечити облік надходжень відповідно до Закону України про Державний бюджет України на поточний рік у розрізі кодів бюджетної класифікації.

Функція обліку полягає у веденні Головним управлінням Державного казначейства та управлінням Державного казначейства в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, містах з районним поділом у межах відповідної території зведеного бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету на рахунках Державного казначейства та у віданні відділеннями Державного казначейства у районах, містах, районах у містах обліку розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з державного бюджету, позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету і бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету за рахунками відділень Державного казначейства.

Однією з форм контролю є щомісячне проведення Управліннями (відділами) Державного казначейства, разом з відповідними органами державної податкової служби (Порядок взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевого бюджетів за доходами, затверджений наказом Державного казначейства України та ДПА України N 74/194 від 25 квітня 2002 року (із змінами, внесеними згідно з наказами Державного казначейства N 2/14 від 14 січня 2004 року, N 557/810 від 25 грудня 2008 року)), звірки доходів за всіма кодами бюджетної класифікації на підставі даних про надходження до державного та місцевих бюджетів і відомостей розподілу коштів. За результатами та кого контролю складається акт звірки, який надсилається разом зі звітами про виконання дохідної частини бюджету до органів вищого рівня. У свою чергу Державне казначейство України щомісячно проводить звірки надходжень платежів до державного бюджету та бюджетів областей, міст Києва і Севастополя за всіма кодами бюджетної класифікації на підставі звітів про надходження до бюджетів, одержаних від управлінь Державного казначейства в АРК, областях, містах Києві і Севастополі, Міністерства фінансів АРК, Головних фінансових управлінь обласних і Київської міської державних адміністрацій та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.

Державне казначейство здійснює контроль за відповідністю загальних сум, вказаних у кошторисах доходів і видатків та планах асигнувань, що подають головні розпорядники коштів, у розрізі територій, сумам, зазначеним у розпису видатків бюджету, та відображає зазначену інформацію на від повідних рахунках бухгалтерського обліку (Порядок обслуговування Державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затверджений наказом Державного казначейства N 89 від 25 травня 2004 року (із наступними змінами)). Крім того, органи Державного казначейства проводять звірку затверджених кошторисів доходів та видатків і планів асигнувань з даними отриманого розпису і відображають їх на відповідних бухгалтерських рахунках.

При перерахуванні коштів державного бюджету на здійснення видатків за отриманим розподілом та/або платіжним дорученням, що подають головні розпорядники бюджетних коштів, Державне казначейство перевіряє відповідність вказаних у них сум залишкам на рахунку, затвердженим пропозиціям, кошторисним призначенням та планам асигнувань.

Щодо казначейського обслуговування місцевих бюджетів, то головні розпорядники коштів протягом трьох робочих днів після отримання витягу з річного розпису асигнувань з місцевих бюджетів подають органам Державного казначейства України, в яких вони обслуговуються, розподіл показників зведених кошторисів, зведення показників спеціального фонду кошторису, розподіл показників зведених планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів відповідно до мережі на паперових та електронних носіях за формами, ви значеними нормативно-правовими актами України. Розпорядники, які не мають підвідомчих установ, подають кошторис та план асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів, складені за формою та у порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

Тобто, здійснюючи контроль за дотриманням бюджетного законодавства стосовно місцевих бюджетів за видатками, органи Державного казначейства України здійснюють контроль за відповідністю загальних сум, указаних у зазначених документах, сумам, зазначеним у річному розписі асигнувань місцевих бюджетів. У разі невідповідності кошторисів та планів асигнувань даним розпису місцевих бюджетів розпорядники повинні привести зазначені документи у відповідність з розписом бюджету.

2. Державне казначейство займається складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності.

Звіти про виконання місцевих бюджетів (місячні, квартальні, річні) складаються органами Державного казначейства України за формами та в порядку, встановленому Державним казначейством України, за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою. Наказами Державного казначейства України затверджуються Інструкції про складання місячних, квартальних та річних звітів про виконання місцевих бюджетів (п. 10.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України N 205 від 4 листопада 2002 року, із наступними змінами; Правила складання звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджені наказом Державного казначейства України N 173 від 8 жовтня 2004 року).

Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів Державного казначейства України з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюються Державним казначейством України (ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" N 996-XIV від 16 липня 1999 року, із наступними змінами).

Державне казначейство України здійснює постійний контроль за дотриманням правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, інструкцій з цих питань.

На кожному рівні органи Державного казначейства перевіряють відповідність даних, отриманих від вищого органу Державного казначейства, переліку розпорядників бюджетних коштів та отримувачів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Державного казначейства з метою чіткого визначення підконтрольних суб'єктів.

3. Державне казначейство здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету, відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі); відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням.

З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Державного казначейства України в частині виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюють попередній контроль на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, у тому числі фінансових, поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів. При цьому перевіряються підстава (наявність підтвердних документів тощо) для здійснення платежів, відповідність платежів вимогам обліку і контролю за зобов'язаннями, а також правильність оформлення розрахункових документів (п. 4.7.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України N 205 від 4 листопада 2002 року, із наступними змінами).

Відповідно до наказу Державного казначейства України N 136 "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства" від 9 серпня 2004 року (із наступними змінами) розпорядники бюджетних коштів за умови взяття зобов'язання протягом 3 робочих днів з дати його виникнення подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання.

У разі, якщо сума та умови зобов'язання передбачають застосування конкурсних процедур, розпорядник бюджетних коштів разом з Реєстром подає органу Державного казначейства України оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 921 від 17 жовтня 2008 року. Орган Державного казначейства України в межах функцій перевіряє наявність документів відповідно до обраної процедури закупівель.

Органи Державного казначейства України звіряють поданий розпорядником Реєстр та підтвердні документи на предмет відповідності даних, уключених до Реєстру.

За фінансовими зобов'язаннями, які виникають у процесі виконання кошторису, розпорядники бюджетних коштів протягом 3 робочих днів з дати виникнення фінансового зобов'язання, але не пізніше останнього робочого дня місяця подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання та фінансового зобов'язання.

Органи Державного казначейства України не приймають:

а) Реєстр при:

- відсутності документів, які підтверджують факт узяття зобов'язання;

- невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів зобов'язанню;

- неподанні або поданні неповного пакета підтвердних документів щодо проведення процедур закупівлі то варів, робіт і послуг за державні кошти;

- недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;

- недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;

б) Реєстр фінансових зобов'язань при:

- відсутності відповідного бюджетного зобов'язання у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

- відсутності документів, які підтверджують факт узяття фінансового зобов'язання; недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів. Розпорядники бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування за умови взяття бюджетного фінансового зобов'язання подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр-розпорядження на виділення коштів з бюджетів місцевого самоврядування на погашення бюджет них фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (на паперових у двох примірниках та електронних носіях), оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт взяття бюджетного фінансового зобов'язання, а також платіжні доручення на погашення бюджетних фінансових зобов'язань.

Зобов'язання та фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів обліковуються органами Державного казначейства України в бухгалтерському обліку виконання бюджетів.

Для відображення даних про зобов'язання та фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, які виникають у процесі виконання загального та спеціального фондів кошторису розпорядників, органи Державного казначейства України в автоматизованому режимі заносять дані з Реєстру, Реєстру фінансового зобов'язання у картку обліку зобов'язань (форма якої встановлюється Державним казначейством України) за відповідними кодами програмної (тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) та економічної класифікації видатків і класифікації кредитування бюджетів.

На підставі даних бухгалтерського обліку органи Державного казначейства України за загальним та спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів у терміни, установлені органами Державного казначейства України вищого рівня та/або місцевими фінансовими органами, подають інформацію про наявність фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів. Дані бухгалтерського обліку органів Державного казначейства України звіряються з відповідними даними звітів розпорядників бюджетних коштів, які подаються до органів Державного казначейства України в установленому порядку.

4. Ще однією формою контролю Державного казначейства за дотриманням бюджетного законодавства є здійснення ним контролю за виконанням головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень.

Згідно ч. 3 ст. 58 Бюджетного кодексу, головний бухгалтер бюджетної установи забезпечує складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до встановлених вимог.

Ті установи, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів (бюджетні установи) - розпорядники бюджетних коштів - подають детальні звіти про виконання кошторисів, результати своєї діяльності, іншу інформацію відповідно до порядку, який затверджується Державним казначейством України.

Форми фінансової звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками установ та організацій і головними бухгалтерами (керівниками фінансових служб). Без таких підписів звіти вважаються недійсними.

Форми фінансових звітів подаються на електронних носіях у вигляді транспортних файлів звітних даних згідно з вимогами автоматизованої системи Державного казначейства України.

Фінансові звіти, що складаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, складають за єдиними формами. Правильність складання цих фінансових звітів визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у формах фінансових звітів.

Відповідальність за складання та подання фінансової і бюджетної звітності несе головний бухгалтер відповідної бюджетної установи (детальніше див. коментар до ст. 58 БК України), контроль за діяльністю якого і здійснює Державне казначейство.