Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні місцеві ради з контролю за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють:

1) контроль за виконанням рішення про місцевий бюджет;

2) інші повноваження, передбачені цим Кодексом, законом про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет.

Коментар:

1. Місцеві бюджети є вагомою складовою бюджетної системи країни, тому здійснення відповідними радами контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу покликане сприяти збалансованості бюджетної системи, фінансовій безпеці в цілому.

Контрольна діяльність рад дає змогу представницьким органам на місцях безпосередньо брати участь у вирішенні основних питань у сфері бюджету. Згідно зі ст. 138 Конституції України до відання Автономної Республіки Крим належить розроблення, затвердження, виконання бюджету на основі єдиної податкової і бюджетної політики України. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначені Конституцією Автономної Республіки Крим (прийнята на 2-й сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21.10.98 р.), в якій зазначається, що вона забезпечує контроль за виконанням Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та здійснює контроль за виконанням бюджету Автономної Республіки Крим (ст. 26).

Важливим повноваженням Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства є проведення контролю за виконанням рішення про бюджет Автономної Республіки Крим, який може здійснюватися нею самостійно, шляхом розгляду квартальних рішень і звітів про виконання місцевого бюджету, або через постійно діючий республіканський орган контролю - Рахункову палату Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Правові основи діяльності, статус, функції та повноваження цієї інституції визначені у Положенні про Рахункову палату Верховної Ради Автономної Республіки Крим (затверджено Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 393-2/99 від 17.03.99 р., із наступними змінами).

Завданнями Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим є: організація і здійснення контролю в цілому за використанням коштів бюджету Автономної Республіки Крим (далі - бюджету), організація і здійснення контролю за дотриманням законності і ефективністю використання коштів бюджету, коштів республіканських бюджетних фондів, створених Верховною Радою Автономної Республіки Крим (далі - фондів) щодо їх об'ємів, структури, цільового призначення; контроль за дотриманням законності і ефективності використання коштів бюджету і фондів, включаючи валютні ресурси, Кабінетом Міністрів Автономної Республіки Крим (міністерствами і республіканськими комітетами Автономної Республіки Крим), іншими органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, дотриманням законності надання коштів бюджету і фондів перерахованими органами, а також банками і іншими кредитними установами іншим органам, підприємствам, установам організаціям; контроль за фінансуванням за рахунок коштів бюджету і фондів республіканських і інших програм і проектів економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони навколишнього середовища; контроль за дотриманням законності надання і використання кредитів і позик із бюджету, фондів; контроль за дотриманням законності і ефективністю використання і витрачання коштів, переданих у бюджет, не пов'язана із здійсненням Рахунковою палатою контрольно-ревізійних перевірок експертно-аналітична оцінка законності і ефективності використання позичкових коштів, наданих Автономній Республіці Крим; контроль за використанням республіканських бюджетних коштів для погашення внутрішнього боргу Автономної Республіки Крим та інші.

Виконання бюджету контролюють і постійні комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим як за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, так і за власною ініціативою. Вони вивчають відповідні питання і за результатами їх вивчення та розгляду готують висновки і рекомендації (Закон України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" від 10.02.98 р., із наступними змінами та доповненнями).

2. Контрольні повноваження органів місцевого самоврядування за дотриманням бюджетного законодавства реалізуються під час проведення пленарних засідань при розгляді проекту бюджету, його затвердженні, внесенні змін до рішення про бюджет, розгляді звітів про виконання бюджету і прийнятті рішення щодо нього.

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 47) передбачається створення постійних комісій рад, які відповідно до наданих повноважень, здійснюючи контроль за дотриманням бюджетного законодавства, вивчають, попередньо розглядають проект бюджету, готують для розгляду на засіданні відповідної ради питання, що стосуються фінансово-бюджетної діяльності ради, контролюють виконання рішень ради та її виконавчого комітету, а також здійснюють внутрішній фінансовий контроль за діяльністю місцевих державних адміністрацій у частині делегованих радами повноважень у фінансовій сфері.

Важливу роль відіграє контроль відповідних рад саме за виконанням рішення про бюджет, тому на нього і звертається увага у Бюджетному кодексі України. Зокрема, вони розглядають квартальні та річні звіти про виконання місцевого бюджету після завершення бюджетного періоду. Безпосередньо звіт перевіряється комісією з питань бюджету відповідної ради, що дає змогу виявити порушення бюджетного законодавства, попередити їх вчинення. Заключним етапом такої перевірки є затвердження звіту про виконання бюджету на засіданні ради, або прийняття іншого рішення з цього приводу.

У структурі місцевих рад створюються фінансові управління, які відповідно до покладених на них завдань: організовують виконання місцевих бюджетів та забезпечують ефективне витрачання бюджетних коштів; здійснюють у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства з фінансових питань; складають розпис місцевого бюджету; забезпечують фінансування заходів, що ним передбачені; ведуть облік виконання бюджету; розглядають звідти про виконання бюджетів; інформують виконавчий комітет відповідної ради про хід виконання бюджету для внесення його на затвердження місцевої ради.

3. Пунктом 2 частини 1 коментованої статті БК до повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства віднесено також інші повноваження, що передбачені Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет. Це означає, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада, згідно норм коментованої редакції Бюджетного кодексу, відтепер мають право самостійно встановлювати для себе додаткові повноваження щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства в аспекті складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів. Ці повноваження повинні визначатися безпосередньо у рішенні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради про місцевий бюджет.