Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі, здійснюється:

1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - щодо бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення та районних бюджетів Автономної Республіки Крим;

2) обласними державними адміністраціями - щодо районних та міських (міст обласного значення) бюджетів;

3) міськими державними адміністраціями в містах Києві та Севастополі - щодо районних у цих містах бюджетів;

4) районними державними адміністраціями - щодо міських (міст районного значення), селищних, сільських бюджетів та бюджетів їх об'єднань, що створюються згідно із законом;

5) виконавчими органами міських рад - щодо бюджетів районів у містах, сіл, селищ чи міст районного значення, що входять до складу цих міст.

Коментар:

1. У Конституції України зазначено, що виконавчу владу в областях і районах, містах Києві і Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації (ст. 118). Статтею 119 Конституції України до їх повноважень віднесено забезпечення підготовки та виконання обласних і районних бюджетів, звітності про виконання цих бюджетів. Зміст статті дозволяє зробити висновок про те, що місцеві державні адміністрації забезпечують виконання вимог як Бюджетного кодексу України, так й іншого бюджетного законодавства. Щодо контрольних повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, то в Конституції України про них не йдеться. Вони визначені у Конституції Автономної Республіки Крим.

Вказані повноваження місцевих державних адміністрацій деталізовані у Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (від 09.04.99 р., із наступними змінами і доповненнями), яким до їх відання віднесено вирішення у межах і формах, визначених Конституцією і законами України питань бюджету, фінансів, обліку (ст. 13). Місцеві державні адміністрації на відповідних територіях здійснюють державний контроль за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом.

2. У статті, що коментується, визначено суб'єктів контролю, об'єкти та предмет контролю. До кола суб'єктів, що наділені повноваженнями по контролю за дотриманням бюджетного законодавства, віднесено:

- Раду міністрів Автономної Республіки Крим;

- місцеві державні адміністрації, тобто обласні, міські в містах Києві та Севастополі та районні державні адміністрації;

- виконавчі органи міських рад. Об'єктом контролю виступають відповідні бюджети, а його предметом відповідно є показники бюджетів, бюджетний розпис та кошториси бюджетних установ.

Так, Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ таких бюджетів, як бюджети міст республіканського значення та районні бюджети Автономної Республіки Крим.

Обласні державні адміністрації здійснюють такий контроль щодо районних та міських (міст обласного значення) бюджетів, міські державні адміністрації у містах Києві та Севастополі стосовно районних у цих містах бюджетів; у свою чергу, районні державні адміністрації щодо міських (міст районного значення), селищних, сільських бюджетів та бюджетів їх об'єднань, що створюються згідно із законом.

Повноваження місцевих державних адміністрацій по контролю за дотриманням бюджетного законодавства реалізуються ними під час:

1) складання і подання на затвердження відповідній місцевій раді проекту відповідного бюджету та забезпечення його виконання; формування звіту про його виконання;

2) формування даних про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів;

3) аналізу отриманої від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;

4) здійснення фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій державній адміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством та інше.

Структурним підрозділом обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрацій є Головне фінансове управління (далі - Управління), що утворюється головою відповідної місцевої держадміністрації, підзвітне та підконтрольне голові місцевої держадміністрації і Міністерству фінансів України. У свою чергу структурним підрозділом районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації є фінансове управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі держадміністрації (далі - Управління (відділ)), що утворюються головою відповідної місцевої держадміністрації.

До основних завдань Управління (відділу) належить здійснення: контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою; загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету на відповідній території, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету (Типове положення про Головне фінансове управління обласної, Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації та Типове положення про фінансове управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі державної адміністрації, затверджені постановою Кабінету Міністрів України N 1204 від 19.08.2002 р., із наступними змінами та доповненнями).

Повноваження Управління (відділу) щодо здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, відповідно до покладених на нього завдань, реалізуються під час: забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням; прогнозування та проведення аналізу доходів відповідного місцевого бюджету; зведення показників бюджетів, що входять до бюджету області (міста, району); складання розпису доходів і видатків обласного відповідного бюджету, забезпечення його виконання, підготовці пропозицій щодо внесення змін до розпису в межах річних бюджетних призначень, здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків обласного (міського) бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, бюджетами районів у містах чи відповідно районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня; проведення моніторингу змін, що вносяться до відповідного бюджету; розгляду балансів і звітів про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державного казначейства; розгляду річного та квартального звітів про виконання бюджету; розгляду звернень про виділення коштів з резервного фонду бюджету; перевірки правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з обласного (міського) чи районного бюджету тощо.

3. Виконавчими органами міських рад, які створюються ними для здійснення виконавчих функцій, є виконавчі комітети, що здійснюють контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та бюджетних установ стосовно бюджетів районів у містах, сільських, селищних чи міст районного значення, що входять до складу цих міст. Повноваження міських рад у галузі бюджету і фінансів визначені у статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Реалізовуючи це повноваження, виконавчий орган міської ради щоквартально подає раді письмовий звіт про хід і результати виконання бюджету; здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності. Крім цього вказані контрольні повноваження реалізуються під час складання здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету проекту місцевого бюджету.