Стаття 123. Відповідальність органів Державної казначейської служби України

1. Органи Державної казначейської служби України несуть відповідальність за:

1) невиконання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів;

2) несвоєчасність подання звітності про виконання бюджетів;

3) здійснення витрат з перевищенням показників, затверджених розписом бюджету;

4) порушення в процесі контролю за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету та здійсненні платежів за бюджетними зобов'язаннями розпорядників бюджетних коштів відповідно до бюджетних асигнувань;

5) недотримання порядку казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів.

2. Керівники органів Державної казначейської служби України несуть персональну відповідальність у разі вчинення ними порушення бюджетного законодавства та невиконання вимог щодо казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, встановлених цим Кодексом.

Коментар:

1. Державне казначейство є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується (див. Положення про Державне казначейство, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1232).

Державне казначейство складається з Головного управління та його територіальних органів управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділеннями у районах, містах і районах у містах.

Відповідно до ст. 112 БК Державне казначейство України виконує такі функції:

1) здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

2) здійснює контроль за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

3) контролює відповідність кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

4) контролює відповідність взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

5) контролює відповідність платежів взятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням.

Положенням про Державне казначейство на органи Державного казначейства покладені також певні завдання, їм також надано визначені права. Так, органи Державного казначейства мають право:

1) відкривати в установах банків рахунки по доходах і видатках державного бюджету;

2) отримувати в банківській системі України на договірних засадах внутрішньорічний кредит у межах, установлених законодавчим актом про державний бюджет на відповідний рік для покриття тимчасових касових розривів державного бюджету; проводити операції щодо розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу по них;

3) проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, установах банків незалежно від форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів, а також одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок;

4) одержувати від установ банків відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які використовують кошти державного бюджету та державних позабюджетних фондів; вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усунення виявлених порушень установленого порядку виконання державного бюджету;

5) припиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ і організацій у разі виявлення фактів порушень установленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств;

6) безспірно вилучати у міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій раніше надані в порядку фінансування кошти державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі встановлення нецільового та неефективного їх використання;

7) призупиняти проведення операцій за реєстраційними рахунками установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, у разі порушення ними встановленого порядку використання бюджетних та позабюджетних коштів, а також неподання кошторисів та звітності про надходження і використання зазначених коштів.

2. Будь-яке невиконання органами Державного казначейства покладених на них функцій (повноважень), а також здійснення вказаних повноважень з перевищенням наданих прав є порушенням законодавства, що є підставою для відповідальності. Зокрема, порушеннями бюджетного законодавства, що є підставою для відповідальності органів Державного казначейства, виходячи із змісту частини першої коментованої статті БК, є такі порушення:

1) невиконання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів;

2) несвоєчасність подання звітності про виконання бюджетів;

3) здійснення витрат з перевищенням показників, затверджених розписом бюджету;

4) порушення в процесі контролю за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету та здійсненні платежів за бюджетними зобов'язаннями розпорядників бюджетних коштів відповідно до бюджетних асигнувань;

5) недотримання порядку казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів.

Стаття 123 коментованого Кодексу не містить спеціальних санкцій за порушення бюджетного законодавства, відповідальність за які покладається на органи Державного казначейства. Немає таких санкцій і в нормативно-правових актах, які регулюють діяльність Державного казначейства.

Так, п. 11 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів (затверджено наказом Державного казначейства України N 205 від 4 листопада 2002 року, із змінами) містить таку норму: "Недотримання фінансовими органами, органами Державного казначейства України та розпорядниками коштів місцевих бюджетів норм, визначених Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, щодо порядку затвердження, внесення змін, виконання місцевих бюджетів чи звіту про виконання місцевих бюджетів, уважається бюджетним правопорушенням. Фінансові органи, органи Державного казначейства України та розпорядники коштів місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства несуть відповідальність за вчинені ними бюджетні правопорушення". Конкретизації ознак правопорушень та санкцій за їх вчинення немає.

Аналогічну неконкретну норму містить наказ Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України "Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету та використання коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України в іноземній валюті, та їх відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету" N 1505/283 від 23 грудня 2009 року про відповідальність Державного казначейства за своєчасність зарахування коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, до доходів загального фонду і надходжень спеціального фонду державного бюджету з віднесенням їх у рахунок здійснення видатків за відповідними кодами програмної та економічної класифікації видатків державного бюджету.

Виходячи з цього доходимо висновку, що відповідальність органів Державного казначейства України за порушення бюджетного законодавства, визначені частиною першою коментованої статті, передбачена для органів Державного казначейства на загальних підставах, передбачених ст. 117 БК України.

2. Натомість питання юридичної відповідальності керівників органів Державного казначейства України, згідно частини другої коментованої статті БК, у разі вчинення ними порушення бюджетного законодавства та невиконання вимог щодо казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, встановлених цим Кодексом, є більш конкретизованим. Згідно коментованої норми БК, керівники органів Державного казначейства України несуть персональну відповідальність за ці порушення як посадові особи, а відповідно до ч. 1 ст. 121 Бюджетного кодексу України, посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом (див. коментар до ст. 121 БК України).