Стаття 124. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства

1. Рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства може бути оскаржено у порядку, встановленому законом. Рішення може бути оскаржено в органі, що його виніс, або в суді протягом 10 днів з дня його винесення, якщо інше не передбачено законом.

2. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства не зупиняє виконання зазначеного рішення.

3. У разі визнання судом рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства повністю чи частково незаконним особі, щодо якої воно було винесено, поновлюються обмежені таким рішенням права.

4. Рішення суду може бути оскаржено у порядку, встановленому законом.

Коментар:

1. У коментованій статті Бюджетного кодексу йдеться про порядок оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства. Необхідно зауважити, що в даній статті йдеться про порядок оскарження рішення про застосування саме заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, де перелік таких заходів впливу і випадки їх застосування визначений статтею 117 Бюджетного кодексу, а порядок їх - застосування статтею 118 БК України. Дія норм коментованої статті БК не поширюється на випадки порушень бюджетного законодавства, види яких передбачено статтею 116 БК України, за які, відповідно до частини 1 статті 121 Бюджетного кодексу, настає цивільна, дисциплінарна, адміністративна або кримінальна відповідальність посадових осіб, з вини яких допущено відповідні порушення, оскільки порядок та підстави притягнення їх до цих видів відповідальності визначаються окремими законами України.

Це пов'язано з тим, що заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, передбачені статтею 117 БК України, не є видами цивільної, дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності. Їх можна розглядати як різновид специфічного виду юридичної відповідальності - фінансово-правової, яку можна визначити як юридичну відповідальність суб'єктів фінансово-правових відносин (а бюджетні правовідносини є різновидом фінансових) за порушення фінансово-правових (в тому числі, бюджетно-правових) норм. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, перелік яких закріплено статтею 117 БК, є заходами фінансово-правової відповідальності, порядок оскарження рішення про притягнення до якої і визначено нормами коментованої статті Бюджетного кодексу.

За нормами коментованої статті БК реалізація права на оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства здійснюється незалежно від того, яким органом цей захід застосовано. Частина перша цієї статті дає особі, до якої застосовано захід впливу за порушення бюджетного законодавства, можливість обирати куди звертатися для оскарження рішення про його застосування. Так, вона може оскаржити це рішення або в органі, що його виніс, або в суді. При чому для звернення до суду для оскарження рішення їй не потрібно спочатку звертатися до органу, що виніс таке рішення.

Строк для оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства як до органу, що виніс це рішення, так і до суду, однаковий і становить десять днів з дня винесення такого рішення, якщо інше не передбачено законом.

Важливо зауважити, що частина друга коментованої статті БК містить застереження, за яким оскарження особою, до якої застосовано захід впливу за порушення бюджетного законодавства, рішення про застосування до неї заходу впливу за порушення бюджетного законодавства, не зупиняє виконання зазначеного рішення, при чому незалежно від того, куди ця особа оскаржила таке рішення до органу, що його виніс, чи безпосередньо до суду.

2. Відповідно до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (КАС) в адміністративних судах можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень. Згідно ч. 3 ст. 17 КАС, юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи про накладення адміністративних стягнень, однак оскільки, як ми з'ясували вище, заходи впливу за порушення бюджетного законодавства не є заходами адміністративної відповідальності, а відтак, і адміністративними стягненнями, особі, до якої застосовано захід впливу за порушення бюджетного законодавства, і яка має намір його оскаржити в суді, належить звертатися з цим саме до адміністративного суду.

Згідно статті 99 КАС України, адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого КАС або іншими законами. За загальним правилом, для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч. 2 ст. 99 КАС). Проте ч. 3 ст. 99 КАС встановлено, що для захисту прав, свобод та інтересів особи іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Таким чином, цією нормою передбачено можливість встановлення іншими законами не лише інших строків для звернення до адміністративного суду, але й іншого порядку обчислення цих строків, аніж це встановлено ч. 2 ст. 99 КАС.

Нагадаємо, частиною першою коментованої статті БК передбачено десятиденний строк для оскарження в суді рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства, якщо інше не передбачено законом, причому такий строк обчислюється починаючи з дня винесення цього рішення органом, що застосував захід впливу за порушення бюджетного законодавства, а не з дня, коли особа, до якої цей захід впливу застосовано, дізналася або повинна була дізнатися про його застосування. Оскільки Бюджетний кодекс в аспекті коментованої статті є спеціальним законом по відношенню до Кодексу адміністративного судочинства України як загального закону, що регулює порядок звернення до адміністративного суду, застосовуватися мають саме норми коментованої статті БК.

Згідно ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень суб'єкта владних повноважень обов'язок доведення правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

У разі визнання судом рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства повністю чи частково незаконним, особі, щодо якої воно було винесено, поновлюються обмежені таким рішенням права (див. коментар до ст. 117 БК України).

Рішення суду може бути оскаржено у порядку, встановленому законом, а саме розділом IV Кодексу адміністративного судочинства України.