Стаття 682. Комплектність товару

1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, що відповідає умові договору купівлі-продажу щодо комплектності.

2. Якщо договором купівлі-продажу не встановлено умов щодо комплектності товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

Коментар:

1. Під комплектністю товару слід розуміти сукупність деталей, вузлів, окремих складових частин товару (комплектуючих виробів), які утворюють єдине ціле, що використовується за загальним призначенням.

Поняття комплектності застосовується до таких технічно складних виробів, як обладнання, машини, прилади, а також до споживчих товарів, зокрема, споживчої техніки.

Коментована стаття встановлює обов'язок продавця передати товар, що відповідає умовам договору про комплектність. Комплектність товару може бути визначена у договорі шляхом перерахування складових частин (комплектуючих виробів або вузлів, агрегатів) речі, що підлягає передачі, або шляхом вказівки у договорі на державний чи галузевий стандарт, стандарт науково-технічних та інженерних товариств і спілок, технічні умови, стандарти підприємств, що визначають комплектність товару. Посилання сторін при укладенні договору на відповідний нормативний документ зі стандартизації означає, що вимоги цих документів є договірними умовами.

Вимоги державних стандартів, стандартів підприємств та інших нормативних документів із стандартизації до комплектності товару є рекомендаційними. Так, відповідно до ч. III ст. 18 Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" договорами можуть передбачатися підвищені порівняно із стандартами, технічними умовами вимоги щодо комплектності машин. Відтак, при посиланні у договорі на такі документи, сторони можуть передбачити передачу товару (речі) без окремих непотрібних покупцеві складових частин виробів, що включені відповідними документами в комплектності товару або з додатковими частинами, що не передбачені відповідним документом (ч. I ст. 270 ГК, ч. IV ст. 18 Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин"). У випадках, якщо нормативним документом із стандартизації передбачені варіанти комплектності, то покупець у договорі може визначити варіант комплектності товару, що є предметом договору купівлі-продажу, тобто визначити з якими саме комплектуючими виробами товар повен бути переданий йому. Якщо покупець не скористався такою можливістю, то діє норма, що регулює виконання альтернативного зобов'язання (ст. 539 ЦК), відповідно до якої продавець має право обрати комплектність товару, що підлягає передачі покупцю, якщо інше не встановлено актами цивільного законодавства, не випливає із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту.

Коментована стаття не передбачає порядку передачі товару, комплектність якого обумовлена договором. Якщо договором не встановлено спеціальних правил, то товар повинен передаватися у комплектності, що передбачена договором. Разом із тим, сторони у договорі можуть передбачити передачу товару окремими частинами (виробами) з тією умовою, щоб товар був переданий у відповідній комплектності до закінчення строку виконання зобов'язання із передачі товару.

2. Якщо сторони у договорі не визначили умови щодо комплектності товару, то застосуванню підлягають правила, що випливають із звичаїв ділового обороту або вимог, що звичайно ставляться до комплектності відповідного товару.