Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару

1. У разі передання некомплектного товару покупець має право вимагати від продавця за своїм вибором:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) доукомплектування товару в розумний строк.

2. Якщо продавець у розумний строк не доукомплектував товар, покупець має право за своїм вибором:

1) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;

2) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми.

3. Наслідки, передбачені частинами першою та другою цієї статті, застосовуються також у разі порушення продавцем обов'язку передати покупцеві комплект товару (стаття 683 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Коментар:

1. Коментована норма встановлює права покупця, які можуть виникати у нього у випадку отримання некомплектного товару або неповного комплекту товару. Зокрема, у випадку одержання від продавця некомплектного товару покупець може вимагати пропорційного зменшення ціни товару або доукомплектування товару у розумний строк. Про пропорційне зменшення ціни див. коментар до ст. 678 ЦК. При визначеності "розумності" строку для доукомплектування товару до уваги повинні братися об'єктивні чинники: властивості товару, стан ринку тощо.

Для окремих різновидів договору купівлі-продажу правові наслідки передання некомплектного товару встановлюються спеціальним законодавством. Так, покупець за договором роздрібної купівлі-продажу при виявленні некомплектних товарів має право відмовитися від цих товарів. У цьому разі оформляється акт, в якому зазначаються причини відмови. На підставі акта суб'єкт господарської діяльності повинен доставити покупцю товари без недоліків або повернути вартість товарів та послуг. Витрати, пов'язані із заміною товарів, здійснюються за рахунок суб'єкта господарської діяльності (п. 25 Розділу I Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Мінекономіки від 19.04.2007 N 104).

Покупець за договором поставки у випадку одержання некомплектних товарів має право вимагати від постачальника (виробника) доукомплектування їх у двадцятиденний строк після одержання вимоги або заміни комплектними виробами у той же строк, якщо сторонами не погоджено інший строк. Надалі до укомплектування виробу або його заміни покупець (одержувач) має право відмовитися від його оплати, а якщо товар уже оплачений, вимагати в установленому порядку повернення сплачених сум. У разі якщо постачальник (виробник) у встановлений строк не укомплектує виріб або не замінить його комплектним, покупець має право відмовитися від товару. Важливим також є те, що прийняття покупцем некомплектних виробів не звільняє постачальника (виробника) від відповідальності (ч. III, IV ст. 270 ГК).

2. Невиконання продавцем вимоги покупця щодо доукомплектування товару у розумний строк надає покупцеві право вимагати заміни некомплектного товару на комплектний або відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми.

Особливості заміни товару за договорами роздрібної купівлі-продажу встановлені ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів". Регулювання заміни товару за договорами купівлі-продажу сільськогосподарських машин здійснюється ст. 15 Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин".

Якщо покупець скористається правом на відмову від договору, то відповідно до ч. I ст. 651 ЦК договір є розірваним. В свою чергу це означає, що зобов'язання сторін за ним припиняються (ч. II ст. 653 ЦК).

Передання покупцю некомплектного товару є порушенням договірних зобов'язань продавця. Відтак, відповідно до ст. 611 договором або законом можуть бути передбачені й інші правові наслідки таких дій продавця: сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Слід також відзначити й те, що вимоги покупця, які можуть бути ним пред'явлені у випадку одержання некомплектного товару, повинні бути пред'являтися з урахуванням строків, встановлених ст. 680 ЦК. Якщо покупець бажає задовольнити вимоги у судовому порядку - з урахуванням строку позовної давності, встановленого ст. 681 ЦК. Крім того, слід звернути увагу й на те, що реалізація покупцем прав, встановлених коментованою ст., залежить і від виконання ним обов'язку щодо повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу, покладеного на нього ст. 688 ЦК.

3. Відповідно до ч. III коментованої ст. у випадку порушення продавцем обов'язку щодо передачі комплекту товару у покупця виникають права, встановлені ч. ч. I та II цієї ст. Однак потрібно мати на увазі те, що на відміну від ч. ч. I та II, ч. III має диспозитивний характер, відтак, договором можуть встановлюватися інші правові наслідки передачі покупцю товару з порушенням комплекту, інші наслідки можуть також випливати із суті зобов'язання.