Стаття 975. Зберігання речей у готелі

1. Готель відповідає за схоронність речей, внесених до готелю особою, яка проживає у ньому. Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона передана працівникам готелю або знаходиться у відведеному для особи приміщенні.

2. Готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані готелю на зберігання.

3. У разі втрати чи пошкодження речі особа зобов'язана негайно повідомити про це готель.

Якщо до закінчення строку проживання особа не пред'явила свої вимоги до готелю, вважається, що її речі не були втрачені чи пошкоджені.

4. Положення цієї статті застосовуються до зберігання речей фізичних осіб у гуртожитках, мотелях, будинках відпочинку, пансіонатах, санаторіях та інших організаціях, у приміщеннях яких особа тимчасово проживає.

Коментар:

Особливістю договірної конструкції, передбаченої частиною 1 коментованої статті, є те, що готель не приймає речей на зберігання і останні залишаються у віданні особи, що проживає у ньому, у зв'язку з чим такий договір має ознаки договору охорони. Передбачене частиною 1 коментованої статті зобов'язання належить до групи договорів зберігання, що виникають на підставі закону (див. коментар до ст. 954 ЦК України), тому на нього поширюються положення параграфа 1 глави 66 ЦК України, окрім прямо встановлених коментованою статтею умов.

Закріплені у частині 1 коментованої статті положення не гарантують схоронність речі, якщо вона не передана на зберігання готелю, а лишаються декларативними, оскільки поклажодавцеві важко довести, які саме речі знаходились у відведеному для нього приміщенні та їх вартість у разі втрати.

Разом з тим, поміщення речі у сейф, розташований в номері готелю, не підпадає під умови відповідальності готелю, передбачені частиною 2 коментованої статті.

Спеціальних нормативних актів, що регулюють умови відповідальності готелів, в законодавстві України немає, у зв'язку з чим для покладення на готель справжнього, а не декларативного обов'язку з забезпечення схоронності речі необхідне прийняття такої речі готелем на зберігання, що посвідчуватиметься певним документом з вказівкою найменування та вартості такої речі.