Стаття 133. Основні положення про командитне товариство

1. Командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.

2. Найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх повних учасників, слова "командитне товариство" або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слова "командитне товариство".

Якщо у найменування командитного товариства включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним учасником товариства.

3. До командитного товариства застосовуються положення про повне товариство, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншим законом.

 

Коментар:

 

1. Командитне товариство (в інших правових системах зустрічаються інші організаційно-правові форми - змішане товариство, товариство на вірі тощо) - це така організаційно-правова форма, яка дозволяє учасникам товариства залучати кошти зі сторони на менш ризикових умовах, ніж за кредитними договорами, для вкладників же вона виявилась привабливою можливістю отримання доходу від підприємницької діяльності, особисто в ній не беручи участі та не ризикуючи всім своїм майном. У складі командитного товариства можна виділити дві групи учасників, які займають різне правове становище, а саме: повні товариші та вкладники. Так, повні учасники ведуть справи товариства, а також несуть повну відповідальність за його зобов'язаннями. Вкладники ж практично не беруть участь в управлінні товариством, проте і ризик їх обмежений тільки розмірами вкладів в складений капітал.

 

Командитне товариство характеризується наступними ознаками:

 

1) це об'єднання осіб. Учасниками товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Кількість вкладників і повних товаришів законом не встановлено, проте із тексту коментованої статті можна дійти висновку, що командитне товариство може складатися, як мінімум, з одного повного товариша;

 

2) повне товариство належить до товариства договірного типу: єдиним установчим документом є засновницький договір (дод. див. ст. 134);

 

3) третя ознака, це ознака, за якою всі учасники поділяються на дві групи з різним обсягом відповідальності та обов'язків і вона є основною ознакою, яка відрізняє повне товариство від командитного. Якщо одні учасники (повні товариші) не лише вносять вклад до складеного капіталу, а й беруть особисту участь в управлінні справами товариства та несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, то інші учасники (вкладники) обмежуються лише внесками до складеного капіталу, не маючи обов'язку персональної участі у товаристві.

 

2. Крім того, коментована стаття встановлює обов'язкові вимоги щодо найменування командитного товариства. Так, в найменуванні такої юридичної особи обов'язково повинно міститись словосполучення "командитне товариство", а також прізвища (найменування) повних учасників. Важливим є правило, відповідно до якого, якщо до найменування товариства включене ім'я (найменування) вкладники, то останній стає повним учасником товариства. Така вимога закону пояснюється необхідністю захистити інтереси контрагентів, які, укладаючи угоди з командитним товариством, відповідно до нього і ставляться, тобто з урахуванням характеру відповідальності його учасників.

 

3. Оскільки командитне товариство має багато спільних рис з повним товариством, то ч. 3 коментованої статті і визначає, що на командитні товариства поширюються норми ЦК України, що регулюють діяльність повного товариства, тобто ст. ст. 119 - 132 цього Кодексу. Особливості командитного товариства встановлені ст. ст. 134 - 139 Кодексу. Вказані статті врегульовують взаємовідносини між повними товариствами та вкладниками, права і обов'язки вкладників, особливості засновницького договору.