Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

1. Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу з підстав, зазначених у статті 20 цього Кодексу.

2. Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі у розгляді справи, якщо:

1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі;

2) з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.

3. Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у судовому засіданні при попередньому розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 22 Цивільного процесуального кодексу України

1. Дія норми, яка регулює інститут відводу суддів, аналогічна, за винятком деяких відмінностей, за змістом дії статті, що передбачає підстави відводу для інших суб'єктів цивільного процесу, перелічених у коментованій статті, за правилами якої відводу підлягають також секретар судового засідання, експерт, спеціаліст та перекладач.

Хоча зазначені в коментованій статті суб'єкти цивільного процесу не беруть участі в ухваленні рішення, однак їх особиста зацікавленість, необ'єктивність може справити несприятливий вплив на хід судового розгляду і його результат. Незаінтересованість у справі секретаря судового засідання має таке ж велике значення, як і незаінтересованість судді. В цей же час законодавець ввів норму, якою зазначив, що попередня участь секретаря в якості секретаря у попередньому судовому засідання не є підставою для відводу останнього.

2. Секретар судового засідання веде журнал судового засідання. Тому його необ'єктивність чи упередженість до осіб, які беруть участь у справі, може виявитися у внесенні до журналу неповних, неточних або завідомо спотворених даних.

3. Перекладач виконує допоміжну функцію в процесі - забезпечує спілкування суду з особами, які не володіють мовою, якою відбувається судочинство. Він повинен правильно вести переклад з найбільшим ступенем точності, сприяти суду у здійсненні правосуддя в конкретній цивільній справі, коли її учасники не володіють мовою, якою здійснюється судове провадження.

Дотримання принципу національної мови судочинства є однією з гарантій всебічного та об'єктивного розгляду справи, винесення законного та обґрунтованого рішення. Об'єктивність і неупередженість перекладача суттєво впливають на повноту реалізації учасниками процесу своїх прав, так само як і на правильне дослідження багатьох доказів у справі.

Від точного та правильного перекладу залежить і виконання учасниками процесу своїх обов'язків, вчинення процесуальних дій відповідно до вимог закону. Перекладач, який заінтересований будь-яким чином у результаті справи, може свідомо перекрутити переклад, допустити неточність в інтересах однієї із сторін. Тому якщо є сумніви в об'єктивності перекладу, особа вправі заявити відвід перекладачу.

На нашу думку, для перекладача слід було б встановити додаткову підставу для відводу - недостатнє для правильного перекладу знання мови.

4. Одним із суб'єктів цивільного процесу, який також може бути відведений, є експерт, оскільки він також безпосередньо сприяє здійсненню правосуддя. Крім загальних підстав для відводу, передбачених в ч. 1 ст. 20, що встановлює підстави відводу судді, законодавець в коментованій статті встановлює додаткові підстави відводу експерта та спеціаліста, які обумовлені специфікою їх процесуального становища як осіб, котрі є носіями спеціальних знань у певній галузі знань. Тому висновок експерта чи технічна допомога спеціаліста може істотно вплинути на результат справи. Залежність зазначених суб'єктів (службова чи інша, в тому числі і наявність родинних відносин) від будь-кого із заінтересованих осіб процесу є підставою для відводу так само, як і для інших учасників процесу.

Ще однією безпосередньою підставою для відводу як експерта, так і спеціаліста може бути їх некомпетентність, що проявляється в тому, що з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери їх спеціальних знань. Питання про відвід вищезазначених учасників процесу вирішує суд, що розглядає справу, керуючись своїм внутрішнім переконанням та обставинами справи. Для вирішення питання про відвід суд виходить до нарадчої кімнати та постановляє ухвалу. З огляду на те що часто думка судді може не збігатися з думкою інших учасників процесу (зокрема, сторін в процесі), суд, відмовляючи у клопотанні про відвід з підстави некомпетентності, зобов'язаний мотивувати своє рішення і пояснити, чому вони (судді) не згодні з думкою особи, яка подала клопотання про відвід.

Попередня участь у справі як перекладача, спеціаліста або експерта не може бути визнана підставою для їх відводу, а щодо експерта та спеціаліста - бути підставою, що підтверджує їх некомпетентність.

5. Згідно ч. 3 коментованої статті усі наведені в ній особи мають право вдруге брати участь у розгляді справи, але тільки в тій самій процесуальній якості. Тобто особа, яка раніше виступала в справі як експерт, не може брати участі в новому розгляді справи як перекладач або в якості іншого суб'єкта цивільного процесу і навпаки.

Додатково див. коментар до ст. 20 ЦПК.