Стаття 243. Зміст заяви

1. У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути викладені дані про те, що неповнолітня особа працює за трудовим договором або є матір'ю чи батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 243 Цивільного процесуального кодексу України

1. Повна цивільна дієздатність надається неповнолітній особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, за наявності однієї з перелічених умов:

а) особа працює за трудовим договором. Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 24 КЗпП трудовий договір з неповнолітнім укладається обов'язково в письмовій формі, тому його копію обов'язково необхідно додавати до заяви про надання особі повної цивільної дієздатності.

б) особа записана матір'ю або батьком дитини. Відповідно до ст. 133, 134 СК якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір'ю, а чоловік - батьком дитини. На підставі заяви дружини або чоловіка, або за рішенням суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до Книги реєстрації народжень та видає нове Свідоцтво про народження.

У коментованій статті не передбачено можливість звернення до суду про надання повної цивільної дієздатності особи, яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. Це положення суперечить ч. 3 ст. 35 ЦК, яка встановлює, що повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

Дана умова повинна бути письмово зафіксована в заяві і підтверджуватися доказами:

• копією трудового договору;

• випискою з реєстру актових записів цивільного стану.

Повна дієздатність зберігається і після припинення неповнолітньою особою трудових відносин або вилучення запису про матір або батька дитини з актового запису цивільного стану.