Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду

1. Ухвала суду апеляційної інстанції складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

часу і місця її постановлення;

найменування суду;

прізвищ та ініціалів головуючого і суддів;

прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;

найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням:

короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення суду першої інстанції;

узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;

узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі;

встановлених судом першої інстанції обставин;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

мотивів, з яких апеляційний суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

висновку апеляційного суду;

розподілу судових витрат;

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

2. У разі відхилення апеляційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення.

3. У разі скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції в ухвалі має бути зазначено, які порушення закону були допущені судом першої інстанції.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 315 Цивільного процесуального кодексу України

1. Ухвала суду апеляційної інстанції за змістом повинна складатися з чотирьох частин: вступної, описової, мотивувальної та резолютивної.

У вступній частині ухвали мають бути зазначені: час і місце її постановлення; назва суду, прізвище та ініціали головуючого і суддів; прізвище й ініціали секретаря судового засідання; особи, які беруть участь у справі.

В описовій частині ухвали спочатку необхідно коротко викласти зміст заявлених вимог (вимоги позивача, заперечення відповідача, позиція третіх осіб), після цього - зміст резолютивної частини рішення суду першої інстанції. Виклавши зміст рішення, слід навести: узагальнені доводи апеляційної скарги чи апеляційного подання прокурора; надані додаткові докази; пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи в суді апеляційної інстанції. При викладенні змісту апеляційної скарги слід зазначити не лише прохання особи, яка її подала, а й доводи, відповідно до яких вона вважає рішення неправильним.

У мотивувальній частині ухвали суд апеляційної інстанції повинен вказати підстави, на грунті яких дійшов висновку про необхідність залишити рішення без зміни, скасувати або змінити його. Відповідним чином слід аргументувати і висновок суду про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду. Висновок про законність (незаконність), обгрунтованість (необґрунтованість) судового рішення суд апеляційної інстанції робить на основі аналізу як тих матеріалів, що містяться у справі, так і додатково наданих, відповідно до чинного законодавства, особами, котрі беруть участь у справі. Свої висновки він повинен порівняти з висновками, яких дійшов суд першої інстанції, що дозволяє з'ясувати питання про їх правильність або неправильність.

Суд апеляційної інстанції зобов'язаний викласти в мотивувальній частині ухвали свої міркування щодо правильності застосування судом першої інстанції матеріальних та процесуальних норм і послатись на закон, котрим керувався при постановленні ухвали. В ухвалі апеляційна інстанція вправі послатись і на роз'яснення Пленуму ВС України. Відхиляючи апеляційну скаргу чи подання, суд апеляційної інстанції повинен навести в ухвалі конкретні обставини й факти, що спростовують її доводи. У разі скасування рішення і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції, в ухвалі суду зазначається, в чому полягала неправильність рішення. В ухвалі, як правило, зазначається, які обставини справи необхідно з'ясувати, які докази слід витребувати, а також які інші дії належить виконати суду першої інстанції при новому розгляді.

У резолютивній частині ухвали слід зазначити наслідки розгляду апеляційної скарги. Висновки суду повинні узгоджуватись із мотивувальною частиною ухвали і відповідними повноваженнями, наданими суду апеляційної інстанції. Як при скасуванні рішення, так і при залишенні його без зміни, в резолютивній частині ухвали слід зазначити, рішення якого суду і в якій справі скасовується або залишається без зміни.

2. У разі скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції в ухвалі має бути зазначено, які порушення закону були допущені судом першої інстанції. Це необхідно для того, щоб суд першої інстанції не припустився аналогічної помилки повторно.

3. Ухвала суду апеляційної інстанції за апеляційною скаргою набирає чинності негайно після її постановлення.