Стаття 316. Зміст рішення апеляційного суду

1. Рішення апеляційного суду складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

часу і місця його ухвалення;

найменування суду;

прізвищ та ініціалів головуючого і суддів;

прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;

найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням:

короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції;

короткого змісту вимог апеляційної скарги;

узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;

узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

мотивів зміни рішення, скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення;

встановлених судом першої інстанції та не оспорених обставин, а також обставин, встановлених апеляційним судом, і визначених відповідно до них правовідносин;

чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду;

назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

висновку апеляційного суду про зміну чи скасування рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково;

висновку апеляційного суду по суті позовних вимог;

розподілу судових витрат;

строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 316 Цивільного процесуального кодексу України

1. Структуру і зміст рішення суду апеляційної інстанції досить чітко регламентовано законом. У коментованій статті наводяться ті реквізити та відомості, котрі мають бути наявними в тексті рішення. Відповідно до загального правила, рішення суду апеляційної інстанції складається із вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

2. У вступній частині рішення зазначається час і місце його постановлення, назва суду, прізвище та ініціали головуючого, суддів і секретаря судового засідання, осіб, які беруть участь у справі.

Описова частина рішення повинна містити: короткий зміст заявлених вимог; посилання на рішення суду першої інстанції; узагальнені доводи апеляційної скарги. У мотивувальній частині рішення наводяться мотиви скасування рішення суду першої інстанції та необхідності постановлення нового рішення, встановлені факти й відповідні правовідносини, порушення прав і свобод, на захист яких спрямоване звернення до суду, невиконання зобов'язань або інші підстави для задоволення вимог. Крім того, у цій частині рішення має бути посилання на норми матеріального права, якими суд керувався при вирішенні спору (назва закону, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, за яким вирішено справу), а також норми процесуального законодавства).

Резолютивна частина рішення містить у собі висновок суду про задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, а також вказівку на розподіл судових витрат.

Докладніше див. коментар до ст. 215 ЦПК.

3. Передбачені ЦПК вимоги щодо форми і змісту рішення апеляційної інстанції дають можливість для підготування зазначеного процесуального документа у більш короткому викладі з обмеженням виготовлення мотивувальної частини в повному (розширеному) вигляді.

4. Ухвалене судом апеляційної інстанції рішення проголошується в такому ж порядку, що і рішення суду першої інстанції, але набирає чинності негайно після його ухвалення.