Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового провадження

1. Відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в цивільній справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 402 Цивільного процесуального кодексу України

Відновлення втраченого судового провадження у цивільній справі - це самостійна категорія справ, які відрізняються від справ позовного провадження і справ окремого провадження133. Цей інститут не є новим для законодавства України, оскільки ЦПК 1963 р. у додатку N 3 "Порядок відновлення втраченого судового або виконавчого провадження" містив процесуально-правовий механізм врегулювання цього питання.

Слід зазначити, що правова природа даної категорії справ є близькою до процесуально-правової природи справ окремого провадження, оскільки для неї характерним є відсутність спору про право цивільне та наявність у справі однієї сторони - заявника.

Втраченим судовим провадження, яке може бути відновлене, вважається як вся, так і частина документів конкретної цивільної справи, позовного чи окремого провадження, яке було закінчене ухваленням рішення або постановленням ухвали про його закриття.