Стаття 48. Державна підтримка підприємництва

1. З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, передбачених законом:

надають підприємцям земельні ділянки, передають державне майно, необхідне для здійснення підприємницької діяльності;

сприяють підприємцям в організації матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування їх діяльності, підготовці кадрів;

здійснюють первісне облаштування неосвоєних територій об'єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх підприємцям у визначеному законом порядку;

стимулюють модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння підприємцями нових видів продукції та послуг;

подають підприємцям інші види допомоги.

2. Держава сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні умови для цього.

Коментар:

1. Державна підтримка підприємництва - важливий чинник його активізації в умовах побудови ринкової економіки. З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва держава надає земельні ділянки, передає державне майно (виробничі - нежитлові приміщення, законсервовані й недобудовані об'єкти та споруди тощо), необхідне для здійснення підприємницької діяльності. За допомогою економічних важелів (надання субсидій, податкових пільг, кредитів тощо) держава стимулює модернізацію технологій, інноваційну діяльність, освоєння нових видів продукції та послуг.

Розвиток підприємництва потребує створення розвинутої системи інформаційно-консультаційного забезпечення. Держава сприяє створенню ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності, розробленню навчальних планів, програм і методичних посібників для підготовки підприємців, використанню засобів масової інформації для навчання широких верств населення основам підприємницької діяльності.

Центральним органом, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері розвиту та підтримки підприємництва, є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Серед завдань цього органу можна визначити сприяння розвиткові підприємництва, системи консультативної та інформаційної підтримки; підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки підприємництва та його зовнішньоекономічної діяльності тощо.

2. На формування і розвиток малого підприємництва спрямований Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва", який визначає суб'єктами малого підприємництва фізичних осіб, зареєстрованих у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності; юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро.

Державну підтримку малого підприємництва здійснюють Кабінет Міністрів України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, інші центральні органи виконавчої влади, які в межах своєї компетенції:

- встановлюють систему пільг для суб'єктів малого підприємництва;

- запроваджують спрощену систему оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності;

- здійснюють фінансово-кредитну підтримку малого підприємництва тощо.