Стаття 260. Галузі народного господарства та їх класифікація

1. Сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої діяльності, складає галузь.

2. Загальна класифікація галузей народного господарства є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, яка використовується суб'єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин, а також органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі управління господарською діяльністю.

3. Вимоги до класифікації галузей народного господарства встановлюються законом.

Коментар:

1. За загальним правилом, під структурою народного господарства розуміється комплекс виробництв, що виникає на підставі поєднання суспільного розподілу праці, природних ресурсів, історичних традицій та територіальної специфіки. Складна структура народного господарства визначається за допомогою таких понять, як сектор, галузь, сфера народного господарства. Галузь - основний структурний підрозділ народного господарства, що являє собою сукупність усіх виробничий одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої діяльності.

2. Відповідно до галузевої структури має місце класифікація галузей народного господарства. Належність суб'єкта господарювання до тієї ти іншої галузі народного господарства визначається основним видом його діяльності. Відповідно до ч. 2 коментованої статті загальна класифікація галузей народного господарства є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, яка використовується суб'єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин, а також органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі управління господарською діяльністю. Тобто загальна класифікація галузей народного господарства враховується органами державної реєстрації, податковими органами, органами статистики, іншими органами виконавчої влади, які здійснюють контроль за порядком здійснення господарської діяльності.

3. Частина 3 коментованої статті як загальне правило передбачає, що вимоги до класифікації галузей народного господарства встановлюються законом. Проте на сьогодні в Україні відсутній закон, який би регулював питання, пов'язані із класифікацією галузей народного господарства. У зв'язку з цим зазначені питання регулюються загальними нормами господарського законодавства України, наприклад, ст. 19, 52, 116 цього Кодексу.