Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень

1. Комерційний агент повідомляє суб'єкта, якого він представляє, про кожний випадок його посередництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інтересах цього суб'єкта угоду.

2. Угода, укладена від імені суб'єкта, якого представляє комерційний агент, без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження, вважається схваленою цим суб'єктом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента. Наступне схвалення угоди суб'єктом, якого представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення.

Коментар:

1. Частина 1 коментованої статті покладає на комерційного агента обов'язок повідомляти суб'єкта, якого він представляє, про кожну укладену ним в інтересах цього суб'єкта угоду, а також про кожен випадок представництва. Форма, зміст та терміни такого повідомлення визначаються агентським договором. Разом з тим агентська діяльність передбачає набуття принципалом обов'язків перед третіми особами, що надає право агенту вимагати у принципала отримання тексту договору, що укладений в його інтересах, та усіх документів і речей, що стосуються договору. Таке право виникає незалежно від того, чи було про це зазначено в агентському договорі, оскільки випливає зі змісту зобов'язань, що виникають між сторонами.

2. Частина 2 коментованої статті містить дві гіпотези: укладення агентом угоди з третіми особами без належних повноважень або укладення такої угоди з перевищенням наданих йому повноважень.

У першому випадку між агентом та принципалом мають місце договірні відносини і принципал надав агенту відповідні повноваження, проте останній їх перевищив при укладенні договору. У такому разі договір, укладений з перевищенням повноважень, не потребує схвалення в частині, яка укладена відповідно до повноважень, а в частині перевищення - може бути схвалений принципалом.

У частині, що стосується перевищення повноважень, коментована стаття кореспондується з положеннями ЦК України. Так, відповідно до ст. 241 ЦК України правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише в разі наступного схвалення правочину цією особою. Названою статтею передбачено, що правочин вважається схваленим, зокрема, в разі, якщо особа, яку агент представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття правочину до виконання. Такими діями може бути оплата за договором, прийняття товару або будь-які інші дії, передбачені договором та вчинені на його виконання. Наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки для цієї особи, з моменту вчинення правочину.

З цих положень слідує, що в тому разі, коли агент перевищив свої повноваження, що не було схвалено особою, яку він представляє, то в частині перевищення договір створює, змінює, припиняє права та обов'язки виключно для агента.

3. Якщо принципал не визнає договору, він вправі відхилити перед третьою особою дії комерційного агента, що були вчинені в інтересах принципала. Таке відхилення можливе шляхом письмового повідомлення або шляхом утримання від вчинення дій, які б свідчили про визнання договору. У разі якщо принципал не визнає договору, слід вважати, що він не дав згоди на його укладення, відтак між сторонами (принципалом та третьою стороною) не досягнуто згоди і в силу положень ч. 1 ст. 638 ЦК України договір між цими сторонами є неукладеним.