Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини

1. Суб'єкт, якого представляє комерційний агент, має право довірити комерційне посередництво також іншим суб'єктам, повідомивши про це агента, а агент має право здійснювати комерційне посередництво також для інших суб'єктів господарювання, якщо інтереси суб'єктів, яких представляє комерційний агент, не є суперечливими у питаннях, для вирішення яких запрошений цей агент.

2. У разі монопольних агентських відносин комерційний агент, що представляє суб'єкта господарювання, не має права здійснювати комерційне посередництво для інших суб'єктів у межах, передбачених агентським договором.

Коментар:

1. Коментована стаття містить положення, що стосуються відносин принципала та агента. Монопольними, судячи зі змісту коментованої статті, є відносини, в яких принципал має тільки одного агента. Ці відносини регулюються ч. 2 статті, що коментується.

Так, у разі монопольних агентських відносин комерційний агент не вправі здійснювати комерційне представництво для інших суб'єктів господарювання. Така заборона конкретизується в агентському договорі.

2. Немонопольні відносини конкретизуються в ч. 2 статті, що коментується. Такими є відносини, коли принципал укладає агентські договори з кількома агентами. При цьому на принципала покладається обов'язок повідомити про це кожного агента, з яким укладається агентський договір. Агент за таких умов вправі здійснювати представництво інших принципалів, за умови відсутності конфлікту інтересів, тобто суперечності інтересів осіб, яких він представляє.