Стаття 22. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого

1. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо:

1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване у встановленому законом порядку, місце проживання (перебування) якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання (перебування);

2) відкрито провадження у справі, яка предметно підсудна іншому суду;

3) після відкриття провадження у справі з'ясувалося, що справа територіально підсудна іншому суду;

4) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;

5) ліквідовано адміністративний суд, який розглядав справу;

6) однією із сторін у справі є суд, в якому розглядається справа, або суддя цього суду.

2. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншому адміністративному суду, що найбільш територіально наближений до цього суду, у випадку, передбаченому пунктами 4 і 6 частини першої цієї статті.

У разі ліквідації адміністративного суду справи, що знаходилися у його провадженні, невідкладно передаються до суду, до підсудності якого віднесено розгляд таких справ.

3. Підсудність справ, у яких стороною є Верховний Суд України, Вищий адміністративний суд України або суддя одного з цих судів, встановлюється за загальними правилами підсудності.

4. Питання про передачу адміністративної справи, крім випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, розглядається судом у порядку письмового провадження або в судовому засіданні на розсуд суду. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього питання.

5. Питання про передачу адміністративної справи, крім випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, суд вирішує ухвалою. Ухвалу про передачу адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого може бути оскаржено. Ухвала про відмову в передачі адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого, постановлена у судовому засіданні, не викладається окремим документом і оскарженню не підлягає. Заперечення проти цього може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

6. Передача адміністративної справи з одного суду до іншого здійснюється після закінчення строку на оскарження ухвали про передачу адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого, а в разі подання апеляційної скарги - після залишення її без задоволення.

7. Адміністративна справа, передана з одного адміністративного суду до іншого в порядку, встановленому цією статтею, розглядається адміністративним судом, до якого вона надіслана.

8. Спори між адміністративними судами щодо підсудності не допускаються.

 

Коментар:

 

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює підстави і порядок передавання справи до іншого адміністративного суду, якщо є перешкоди для розгляду справи певним судом.

2. Стаття спрямована забезпечити особі право на компетентний суд (див. статтю 6 КАСУ і коментар до неї).

Підстави для передачі адміністративної справи

3. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо задоволено клопотання відповідача, місце проживання (перебування) якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання (перебування).

Ця підстава може застосовуватись у тих поодиноких справах, у яких відповідачем може бути фізична особа, яка не є суб'єктом владних повноважень (див. пункт 4 частини першої статті 17, частину четверту статті 50 КАСУ). У разі якщо виявилося, що відповідач у таких справах не проживає за адресою, вказаною позивачем, суд повинен здійснити виклик такої особи через засоби масової інформації за правилами статті 39 КАСУ. Дізнавшись про такий виклик, позивач має право заявити клопотання про передачу справи за його місцем проживання (перебування). У цьому випадку справа передається до адміністративного суду за місцем проживання (перебування) відповідача.

4. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду у разі, якщо провадження у справі відкрито без дотримання правил підсудності. Якщо провадження відкрито з порушенням правил предметної підсудності (стаття 18 КАСУ), то передати справу до належного суду можна на будь-якій стадії провадження в суді першої інстанції до проголошення судового рішення у справі.

Якщо провадження відкрито з порушенням правил територіальної підсудності (стаття 19 КАСУ), то передати справу до належного суду можна лише до початку судового розгляду.

Передача справи на цих підставах можлива як з ініціативи суду, так і за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Справа передається до адміністративного суду, якому вона підсудна.

Таким чином, не можна передавати справу з одного суду до іншого, якщо:

1) провадження у справі ще не відкрито (тобто позовна заява, подана не за підсудністю, не передається до належного суду, а повертається позивачеві);

2) відкрито провадження у справі, яку не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства (у цьому випадку суд закриває провадження у справі).

5. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду також у разі, якщо після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках (хвороба суддів, відсутність повноважних суддів тощо) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи.

Ця підстава може бути використана, зокрема, й у випадках, коли стороною в адміністративній справі є суддя адміністративного суду, у якому розглядається справа, або й сам адміністративний суд (див. пункт 5 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" від 6 березня 2008 року N 2). Суд, що розглядає справу, може заявити собі самовідвід або йому відвід може заявити особа, яка бере участь у справі. Якщо самовідвід (відвід) заявлено одночасно всім суддям цього адміністративного суду, то суд відразу може вирішити це питання щодо всіх суддів, не передаючи справу на розгляд іншим суддям цього адміністративного суду.

Справа за цією підставою передається до адміністративного суду, що територіально є найзручнішим для осіб, які беруть участь у справі.

6. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо указом Президента України ліквідовано адміністративний суд, який розглядав справу. Справа за цією підставою також передається до адміністративного суду, що територіально є найзручнішим для осіб, які беруть участь у справі.

7. Випадки передачі справ з одного судового органу до іншого можуть бути передбачені законом також у разі внесення змін до процесуальних законів щодо предмету юрисдикції або підсудності справ (див., наприклад, пункт 10 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" КАСУ).

Порядок вирішення питання про передачу адміністративної справи

8. За наявності підстав для передачі адміністративної справи або клопотання особи, яка бере участь у справі, питання щодо такої передачі суд вирішує у судовому засіданні. Таке судове засідання може бути призначено спеціально для розгляду цього питання або ж це може бути попереднє судове засідання чи судове засідання безпосередньо під час судового розгляду.

У разі призначення судового засідання для розгляду цього питання суд повідомляє про це осіб, які беруть участь у справі, однак їх неприбуття, якщо вони були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього питання (частина друга коментованої статті). Якщо ж відомостей про одержання повістки стороною чи третьою особою немає, тоді суд повинен відкласти розгляд цього питання, визначивши нову дату такого розгляду.

9. У судовому засіданні суд повідомляє осіб, які беруть участь у справі, про причини розгляду питання про передачу справи і з'ясовує їхню думку щодо такої передачі. Ця думка є особливо важливою для визначення територіально найзручнішого адміністративного суду, до якого слід передати справу у зв'язку з неможливістю утворити новий склад суду або ліквідацією адміністративного суду.

За результатами розгляду цього питання суд постановляє у нарадчій кімнаті ухвалу, що викладається окремим документом. Таку ухвалу, згідно з частиною третьою коментованої статті, може бути оскаржено в апеляційному порядку. Ухвали суду апеляційної інстанції стосовно цього питання не належить оскаржувати, оскільки вони не перешкоджають подальшому провадженню у справі (частина друга статті 211 КАСУ).

Порядок передачі адміністративної справи

10. Як випливає із частини четвертої коментованої статті, передача адміністративної справи здійснюється за умови набрання законної сили ухвалою суду про передачу справи.

Ухвала суду про передачу справи до іншого адміністративного суду набирає законної сили:

1) після закінчення п'яти днів з дня проголошення ухвали, якщо не було подано заяви про її апеляційне оскарження або апеляційної скарги (частини четверта і п'ята статті 186, частина перша статті 254 КАСУ);

2) після закінчення десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження, якщо апеляційної скарги не було подано (частини п'ята статті 186, частина друга статті 254 КАСУ);

3) після закінчення апеляційного розгляду апеляційної скарги, якщо ухвалу суду першої інстанції про передачу справи не було скасовано (частина третя статті 254 КАСУ).

Ухвала суду апеляційної інстанції про передачу справи до іншого адміністративного суду набирає законної сили з моменту проголошення (частина п'ята статті 254 КАСУ).

11. Суд надсилає адміністративну справу разом з ухвалою про її передачу до визначеного в ухвалі адміністративного суду. Адміністративний суд, якому передана справа, не має права оцінювати законність і обґрунтованість ухвали про передачу справи і повертати її назад, оскільки спори між адміністративними судами щодо підсудності не допускаються (частина п'ята коментованої статті).

12. Недотримання встановлених коментованою статтею підстав і порядку передачі справи з одного суду до іншого розглядається як порушення права особи на компетентний суд, адже відповідно до частини другої статті 6 КАСУ ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим Кодексом (див. пункт 5 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" від 6 березня 2008 року N 2).