Стаття 81. Призначення судової експертизи

1. Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд може призначити експертизу.

2. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначаються судом. Суд повинен вмотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд призначити експертизу і доручити її проведення відповідній експертній установі або конкретному експерту. Якщо сторони домовилися про залучення експертами певних осіб, суд повинен призначити їх відповідно до цієї домовленості.

4. Якщо проведення експертизи доручено експертній установі, її керівник має право доручити проведення експертизи одному або кільком експертам, якщо судом не визначено конкретних експертів, у разі потреби - замінити виконавців експертизи, заявити клопотання щодо організації проведення досліджень поза межами експертної установи.

5. В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає, з якою метою призначається судова експертиза, права осіб, які беруть участь у справі, щодо призначення експертизи, а також встановлює особливості ухвали суду про призначення експертизи. Стаття покликана забезпечити правильне встановлення обставин у справі за допомогою спеціальних знань.

Мета судової експертизи

2. Суд призначає судову експертизу для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо.

Поняття судової експертизи

3. Виходячи з визначення статті 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза в адміністративному процесі - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини в адміністративній справі, що перебуває у провадженні суду.

Правове регулювання судової експертизи

4. Правові відносини щодо проведення судових експертиз, крім відповідних процесуальних кодексів, регулюються:

1) Законом України "Про судову експертизу";

2) наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз" від 8 жовтня 1998 року N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 року N 144/5112 з наступними змінами);

3) наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах" від 24 грудня 2003 року N 170/5113;

4) іншими нормативно-правовими актами, що стосуються питань судової експертизи.

Види судових експертиз

5. За предметом дослідження основними видами судових експертиз вважаються:

1) криміналістична: почеркознавча; авторознавча; технічна експертиза документів; фототехнічна; портретна; трасологічна та балістична; вибухотехнічна; відеозвукозапису; матеріалів, речовин та виробів з них (лакофарбових матеріалів і покрить; полімерних матеріалів, пластмас; волокнистих матеріалів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; скла, кераміки; наркотичних, сильнодійних і отруйних речовин; спиртомістких сумішей; металів і сплавів);

2) ґрунтознавча;

3) біологічна;

4) екологічна;

5) інженерно-технічна: автотехнічна; транспортно-залізнична; стану доріг та дорожніх умов; гірничотехнічна; пожежно-технічна; будівельно-технічна; в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності; електротехнічна; комп'ютерно-технічна; телекомунікаційних систем та засобів;

6) економічна;

7) товарознавча;

8) автотоварознавча;

9) оціночна (зокрема, оцінка цілісних майнових комплексів; паїв; цінних паперів; оцінка будівельних об'єктів та споруд; оцінка машин, обладнання, транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів);

10) експертиза охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності;

11) психологічна;

12) мистецтвознавча;

13) психіатрична;

14) судово-медична.

З метою більш повного задоволення потреб судової практики експертні установи, а також окремі експерти можуть організовувати проведення інших видів судових експертиз.

6. За кількісним складом експертів і напрямами дослідження розрізняють експертизу, яку експерт проводить одноособово, комісійну експертизу, що проводиться двома і більше експертами одного напряму знань (стаття 83 КАСУ), і комплексну експертизу, що проводиться двома і більше експертами за різними галузями знань чи різними напрямами в межах однієї галузі знань (стаття 84 КАСУ).

7. За часом і метою призначення є: основна експертиза; додаткова експертиза, що проводиться з метою усунення неповноти чи неясності висновку основної експертизи; повторна експертиза, що проводиться з метою усунення перевірки обґрунтованості висновку основної експертизи (стаття 85 КАСУ).

Права осіб, які беруть участь у справі, щодо призначення і проведення судової експертизи

8. Особи, які беруть участь у справі, у відносинах щодо призначення і проведення судової експертизи відповідно до частин другої і третьої коментованої статті мають право:

1) просити суд призначити судову експертизу;

2) подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта;

3) доручити проведення судової експертизи відповідній експертній установі або конкретному експерту (якщо сторони домовилися про залучення експертами певних осіб, суд повинен призначити їх відповідно до цієї домовленості, якщо ці особи відповідно до закону можуть бути експертами);

4) заявляти відвід експерту;

5) давати пояснення експерту;

6) знайомитися з висновком експерта;

7) просити суд призначити повторну, додаткову (стаття 85 КАСУ), комісійну (стаття 83 КАСУ) або комплексну експертизу (стаття 84 КАСУ).

9. Цими ж правами наділені особи, які беруть участь у вирішенні питання про забезпечення доказів у спосіб призначення судової експертизи до відкриття провадження в адміністративній справі відповідно до статей 73 - 75 КАСУ.

Питання, які виносяться на судову експертизу

10. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена судова експертиза, визначаються судом в ухвалі про призначення судової експертизи, у тому числі за пропозицією осіб, які беруть участь у справі. Суд повинен вмотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі.

11. Орієнтовний перелік питань, що можуть ставитися судом на вирішення експерта при проведенні основних видів судової експертизи, наведено в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5 (з наступними змінами).

Порядок призначення експерта для проведення експертизи

12. Якщо проведення експертизи суд доручив не конкретному експерту, а експертній установі, то її керівник має право доручити проведення судової експертизи одному або кільком експертам, у разі потреби - замінити виконавців експертизи (частина четверта коментованої статті). У цьому випадку керівник експертної установи має право також заявити перед судом клопотання щодо організації проведення досліджень поза межами експертної установи, якщо цього вимагають умови проведення конкретної експертизи.

Особливості ухвали про призначення експертизи

13. Ухвала про призначення експертизи викладається окремим документом (пункт 10 частини четвертої статті 160 КАСУ). Відповідно до частини п'ятої коментованої статті в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за:

1) завідомо неправдивий висновок (стаття 384 ККУ);

2) відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків (статтею 385 ККУ).

14. Якщо судову експертизу призначено за клопотанням особи, яка бере участь у справі (чи іншої заінтересованої особи в порядку забезпечення доказів до відкриття провадження в адміністративній справі), то суд в ухвалі про призначення судової експертизи повинен вказати строк оплати судових витрат, пов'язаних із проведенням судової експертизи (частина третя статті 92 КАСУ).

15. В усьому іншому ухвала про призначення експертизи повинна відповідати загальним вимогам статті 165 КАСУ. Ухвала про призначення експертизи чи відмову у цьому оскарженню окремо від постанови суду не підлягає.