Стаття 230. Судові рішення суду касаційної інстанції

1. Розглянувши касаційну скаргу, суд касаційної інстанції постановляє ухвалу в разі:

1) залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін;

2) скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд;

3) зміни ухвали суду першої або апеляційної інстанції;

4) скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій і залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження;

5) визнання судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій такими, що втратили законну силу, і закриття провадження;

6) скасування судових рішень і постановлення нової ухвали.

2. Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги може своєю постановою змінити постанову суду першої або апеляційної інстанції або прийняти нову постанову, якими суд касаційної інстанції задовольняє або не задовольняє позовні вимоги.

3. З усіх процесуальних питань суд касаційної інстанції постановляє ухвали.

4. Судові рішення суду касаційної інстанції ухвалюються, проголошуються, видаються або надсилаються особам, які беруть участь у справі, в порядку, встановленому статтями 160 і 167 цього Кодексу.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає види судових рішень, що може ухвалювати суд касаційної інстанції. Стаття також бланкетно, з посиланням на статті 160 і 167 КАСУ, визначає порядок ухвалення, проголошення рішення суду касаційної інстанції, видачі або направлення його копії особам, які беруть участь у справі.

2. Метою цієї статті є розрізнення судових рішень залежно від того, чи суд вирішує у них вимоги позовної заяви чи інші питання. Таке розрізнення дає можливість на законодавчому рівні встановити певні особливості таких рішень. Стаття також спрямована на забезпечення принципів відкритості та гласності, відповідно до яких проголошення судового рішення є відкритим для осіб, які беруть участь у справі, та громадськості, і ніхто не може бути позбавлений інформації щодо судових рішень, ухвалених у його чи її справі (стаття 12 КАСУ).

Рішення суду касаційної інстанції

3. Коментована стаття розрізняє судові рішення, які суд ухвалює:

1) при вирішенні питання щодо відкриття касаційного провадження і в процесі касаційного провадження - ухвали (частина третя);

2) за наслідками розгляду касаційної скарги - ухвали і постанови (частини перша та друга).

4. Суд касаційної інстанції приймає постанову у разі:

1) зміни постанови суду першої або апеляційної інстанції (пункти 2 - 4 статті 223 КАСУ);

2) прийняття нової постанови, якою суд касаційної інстанції задовольняє або не задовольняє позовні вимоги (пункт 9 статті 223 КАСУ).

Постанова завжди стосується одночасно вимог касаційної скарги і позовної заяви.

У всіх інших випадках за наслідками розгляду касаційної скарги, у тому числі й у попередньому розгляді справи, суд касаційної інстанції постановляє ухвалу (частини третя та четверта статті 2201, пункти 1 - 9 статті 223 КАСУ).

Порядок ухвалення рішення судом касаційної інстанції, його форма

5. Суд касаційної інстанції при вирішенні питання щодо відкриття касаційного провадження і в процесі касаційного провадження постановляє ухвали, які викладаються у письмовій формі з дотриманням вимог частини першої статті 165 КАСУ щодо змісту ухвали. Ухвали, що суд постановляє під час касаційного розгляду у судовому засіданні, зазвичай є усними і постановляються на місці без виходу до нарадчої кімнати, проголошуються судом негайно і заносяться секретарем судового засідання у журнал судового засідання. Усна ухвала складається з висновку суду та мотивів, з яких суд дійшов цього висновку (частина друга статті 165 КАСУ).

Якщо в ході касаційного розгляду суд не може вирішити якесь питання процесуального характеру на місці, він виходить до нарадчої кімнати і постановляє ухвалу там, виклавши її у письмовій формі у вигляді окремого документа. Ухвалу повинен постановити і підписати склад суду, який розглядає справу. Ухвалу, постановлену в процесі касаційного розгляду в нарадчій кімнаті, суд повинен проголосити у судовому засіданні негайно після постановлення та виходу з нарадчої кімнати (останній абзац частини четвертої, частини п'ята і сьома статті 160 КАСУ).

Але в будь-якому разі окремим документом завжди належить викладати ухвали про:

1) залишення касаційної скарги без руху;

2) повернення касаційної скарги;

3) відкриття касаційного провадження чи відмову у цьому;

4) інших питань, що визначені частиною четвертою статті 160 КАСУ.

6. Судові рішення за наслідками розгляду касаційної скарги завжди викладаються у письмовій формі: ухвали - з урахуванням вимог статті 231, а постанови - статті 232 КАСУ. Такі постанови й ухвали суд касаційної інстанції постановляє іменем України (частина перша статті 14 КАСУ).

Якщо адміністративна справа є складною і виготовлення постанови може зайняти тривалий час, як виняток, складення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк до п'яти днів з дня закінчення розгляду справи (частина четверта коментованої статті). При цьому суд повинен невідкладно скласти короткий варіант постанови у вигляді вступної та резолютивної частин постанови (пункти 1 та 4 статті 232 КАСУ), який підписується всім складом суду. Це правило стосується лише постанови.

7. Після прийняття і підписання постанови (у повному чи, як виняток, скороченому варіанті) суд повертається з нарадчої кімнати і головуючий прилюдно проголошує постанову в тому самому засіданні, в якому закінчився касаційний розгляд справи.

Виправлення в рішенні суду касаційної інстанції

8. Частина восьма статті 160 КАСУ дає можливість суду касаційної інстанції внести виправлення до свого рішення (постанови чи ухвали) невідкладно після того, як воно буде виготовлене (роздруковане). Такі виправлення вносяться безпосередньо до судового рішення із застереженням, підписаним суддями, які ухвалили рішення.

Проголошення рішення суду касаційної інстанції

9. Рішення суду касаційної інстанції (постанова чи ухвала) проголошується головуючим прилюдно негайно після повернення суду в судове засідання з нарадчої кімнати. Якщо касаційний розгляд або його частина відбувалися у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення (частина дев'ята статті 12 КАСУ) або з упущенням відомостей, заради нерозголошення яких проводилося закрите судове засідання.

10. Після проголошення рішення суду касаційної інстанції головуючий у судовому засіданні з'ясовує, чи зрозумілий зміст рішення та порядок і строк його оскарження особам, які беруть участь у справі. Якщо щось є незрозумілим, головуючий роз'яснює у необхідній частині зміст рішення, порядок і строк його оскарження.

11. Якщо в судовому засіданні проголошено лише вступну та резолютивну частини постанови (частина третя статті 160 КАСУ), суд касаційної інстанції після такого проголошення зобов'язаний повідомити особам, які беруть участь у справі, час і місце у межах п'ятиденного строку, коли і де вони зможуть одержати копію постанови у повному обсязі.

Видача і направлення копій рішення суду касаційної інстанції особам, які беруть участь у справі

12. Особи, які беруть участь у справі, мають право безкоштовно отримати в суді касаційної інстанції копію постанови чи ухвали суду невідкладно після її проголошення або за їх бажанням в будь-який інший час після цього, поки справа знаходиться в адміністративному суді касаційної інстанції. Про видачу копії судового рішення робиться відмітка у справі із зазначенням дати видачі.

13. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається особі, яка бере участь у справі, але не була присутня в судовому засіданні. Якщо особа, яка бере участь у справі, діяла через представника, то достатньо копію рішення надіслати представникові, оскільки одержання копії рішення представником презумує одержання копії рішення й особою, яку він - представник - представляє.

14. У разі відкладення виготовлення постанови у повному обсязі (частина третя статті 160 КАСУ) суд повинен надіслати копію повної постанови всім особам, які беруть участь у справі й у визначений судом час не скористалися правом одержати копію судового рішення, без урахування того, чи були вони присутні у судовому засіданні. Суд повинен зробити це не пізніше наступного робочого дня після виготовлення постанови у повному обсязі.

15. Якщо справу вирішено під час попереднього розгляду справи або касаційний розгляд відбувся в порядку письмового провадження, то способом доведення судового рішення до відома осіб, які беруть участь у справі, є не проголошення судового рішення, а направлення їм його копії. Копія ухвали або постанови суду касаційної інстанції надсилається особам, які беруть участь у справі, протягом трьох днів з моменту підписання усіма суддями колегії (частина третя статті 197 КАСУ).