Стаття 71. Засвідчення заповіту і факту смерті

Капітан судна зобов'язаний засвідчити складений особою, яка перебуває на судні, заповіт, взяти його на зберігання і зберігати по одному примірнику посвідчених ним заповітів до передачі начальникові порту України або консулові України в іноземному порту для наступного надсилання їх до державного нотаріального архіву за місцем проживання заповідача.

Про кожний випадок смерті на судні капітан зобов'язаний скласти акт у присутності двох свідків, а якщо на судні є лікар або фельдшер, то і в його присутності, а також зробити запис у судновому журналі.

До акта про смерть додається опис майна померлого на судні. Капітан судна вживає заходів до збереження майна померлого.

Капітан судна передає акт про смерть і опис майна консулу України, якщо судно прибуває в іноземний порт, де є консул України, або судновласнику, якщо судно прибуває в порт України, і вживає заходів до поховання померлого. У надзвичайних випадках, коли судно має тривалий час перебувати у відкритому морі і тіло померлого не може бути збережено, капітан судна має право віддати тіло морю згідно з морськими звичаями, про що складається відповідний акт і вноситься відповідний запис до суднового журналу.

Коментар:

Заповіт відповідно до Цивільного кодексу України є одностороннім правочином, тобто дією однієї особи, яка може бути представлена однією або кількома особами. Кожен громадянин України може залишити за заповітом своє майно або його частину одному або декільком фізичним особам незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних стосунків, а також іншим учасникам цивільних відносин (ст. 1235 ЦК). При цьому заповідач має право позбавити права спадкування одного, декількох або всіх спадкоємців за законом. Відповідно до вимог діючого законодавства України при засвідченні заповіту від заповідача не вимагається надання доказів, що підтверджують його права на спадкове майно.

Згідно ч. 1 коментованої статті, а також ст. 1252 ЦК право на засвідчення заповіту особи, яка перебуває під час плавання на судні, що ходить під прапором України, належить капітану цього судна. В такому випадку, капітан судна повинен дотримуватися тайни заповітів, що ним засвідчуються. Зміст заповіту не може бути повідомлений ніякій іншій особі, в тому числі особам, які вказані в ньому. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем. Якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину у її присутності підписує інша особа. Засвідчення заповіту через представників не допускається. При засвідченні заповіту капітан зобов'язаний встановити особу заповідача і перевірити його дієздатність (досягнення особою 18-річного віку).

Заповіт складається і засвідчується в двох примірниках. В ньому вказуються місце і час складання, прізвище, ім'я і по батькові заповідача, його адреса. Засвідчення заповіту складається із здійсненням на ньому запису такого змісту (по аналогії із відповідним записом, що здійснюється нотаріусом):

"__" ___________ _____ року даний заповіт засвідчено мною, капітаном _________________________________ (вказується назва судна, прізвище, ініціали капітана). Заповіт підписано громадянином ________________________ (вказується прізвище, ім'я та по батькові заповідача) в моїй присутності. Особа заповідача встановлена, дієздатність його перевірена. Зареєстровано в судновому журналі під реєстраційним номером _____, сторінка _______.

Суднова печатка. Капітан судна ___________

Про засвідчення заповіту капітаном судна здійснюється відповідний запис в судновому журналі. Реєстраційний номер і номер сторінки журналу вказуються на обох примірниках заповіту. Один примірник заповіту передається заповідачу, а інший направляється начальникові порту України або консулові України в іноземному порту для наступного надсилання їх до державного нотаріального архіву за місцем проживання заповідача.

Кодекс вимагає від капітана складання акта про смерть на судні, а також встановлює обов'язок зробити в судному журналі відповідний запис. Крім того, в разі смерті на судні на капітана покладається обов'язок збереження майна померлого, опис якого додається до акта про смерть. Акт про смерть та опис майна передається капітаном судна консулу України, якщо судно прибуває в іноземний порт, де є консул України, або судновласнику, якщо судно прибуває в порт України, і вживає заходів до поховання померлого.

Відповідно до Положення про реєстрацію актів громадянського стану в Україні, яке затверджене наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року, смерть особи, яка померла в дорозі (у потягу, на судні, у літаку та ін.), може бути зареєстрована в найближчому органі реєстрації актів цивільного стану.

Частиною 4 коментованої статті надається право капітану судна у надзвичайних обставинах прийняти рішення і віддати тіло померлого морю згідно з морськими звичаями, про що складається відповідний акт і вноситься відповідний запис до суднового журналу. Таке положення Кодексу також є одним із правих звичаїв, що діють в морському праві.