Стаття 266. Звільнення страховика від зобов'язань за договором

У разі настання страхового випадку страховик має право шляхом сплати повної страхової суми звільнити себе від подальших обов'язків за договором морського страхування. Він однак зобов'язаний повідомити страхувальника про свій намір скористатися цим правом протягом семи днів з дня отримання від останнього повідомлення про страховий випадок і його наслідки і, крім того, зобов'язаний відшкодувати витрати, зроблені страхувальником виключно з метою запобігання або зменшення збитків до отримання ним вказаного повідомлення страховика. 

У разі сплати страхової суми у випадку, передбаченому цією статтею, страховик не набуває прав на застраховане майно.

Коментар:

Коментована стаття направлена на захист прав страховика, який повністю сплатив страхову суму, а також відшкодував страхувальнику витрати, зроблені ним з метою запобігання або зменшення збитків. Зрозуміло, що у випадку понесення значних витрат за договором морського страхування, страховик може забажати звільнити себе від подальших витрат, що можуть мати місце за відповідним договором страхування. Саме тому, законодавець надає страховику право звільнити себе від подальших обов'язків за договором морського страхування за умови повідомлення про це страхувальника протягом семи днів з дня отримання від останнього повідомлення про страховий випадок і його наслідки. Таке повідомлення, як правило, надсилається у письмовій формі. Однак, в разі повідомлення страхувальника в іншій формі, страховик повинен обов'язково мати докази такого повідомлення.

При цьому, як визначає ч. 2 ст. 266 у разі сплати страхової суми у випадку, що передбачений ч. 1 цієї статті, страхувальник не набуває прав на застраховане майно у відповідності до ст. 269 Кодексу (див. коментар до неї).