Стаття 207. Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям

За час проходження виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівникам виплачується заробітна плата в порядку і у розмірах, що визначаються законодавством.

Коментар:

1. Стаття, що коментується, відсилає до спеціального законодавства, яке повинне визначати порядок оплати праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншій спеціальності. Особливий порядок оплати праці при виробничому навчанні безпосередньо на підприємстві встановлено Положенням про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій. Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи і організації усіх форм власності.

2. У разі індивідуального навчання професій робітників з відрядною оплатою праці праця учнів оплачується в таких розмірах: за перший місяць навчання - у розмірі 75 відсотків; за другий - 60; за третій - 40; за четвертий і всі наступні місяці до закінчення терміну навчання, передбаченого програмою, - 20 відсотків встановленої на підприємстві тарифної ставки першого (іншого нижчого розряду, якщо відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик за даною професією немає першого розряду) розряду відповідної професії. Крім того, за виготовлену придатну продукцію учням нараховується заробітна плата за діючими на підприємстві нормами і розцінками.

3. У разі індивідуального навчання професій робітників з почасовою оплатою праці оплата праці учнів провадиться в таких розмірах: за перший і другий місяці навчання - у розмірі 75 відсотків; за третій і четвертий - 80; за всі наступні місяці аж до закінчення навчання відповідно до програми - 90 відсотків установленої на підприємстві тарифної ставки першого (іншого нижчого) розряду відповідної професії.

Такий же порядок оплати діє при навчанні професій робітників з відрядною оплатою праці, якщо виробниче навчання здійснюється на устаткуванні, на якому працюють ті, хто навчає.

4. У разі навчання в бригадах оплата праці учнів провадиться в таких розмірах: за перший місяць навчання - у розмірі 75 відсотків; другий - 60; третій - 40; за четвертий і всі наступні місяці до закінчення терміну навчання, передбаченого програмою, - 20 відсотків установленої на підприємстві тарифної ставки першого (іншого нижчого) розряду відповідної професії. Крім того, починаючи з другого місяця навчання, учням з відрядного заробітку бригади провадиться доплата до 100 відсотків установленої на підприємстві тарифної ставки першого (чи іншого нижчого) розряду.

Якщо учні включаються до складу бригади, яка працює на агрегаті, що виключає збільшення випуску продукції у зв'язку із збільшенням кількості працівників у бригаді, оплата праці учнів провадиться за правилами, встановленими для навчання професій з почасовою оплатою праці.

5. Оплата праці учнів, які навчаються за професіями робітників, яким відповідно до законодавства встановлені місячні оклади, провадиться виходячи з установленого на підприємстві мінімального місячного окладу в порядку, встановленому для тих, хто навчається професій з почасовою оплатою праці.

6. За час перекваліфікації або навчання робітників нової професії з урахуванням потреб виробництва оплата провадиться за перший місяць у розмірі 100 відсотків; другий - 70; третій - 40 відсотків середнього заробітку за попередньою роботою. Крім того, починаючи з другого місяця перекваліфікації (навчання) робітники мають право на оплату виготовленої ними придатної продукції за діючими на підприємстві нормами і розцінками.

У разі навчання зазначених робітників на устаткуванні, на якому працюють самі ті, хто навчає, оплата за весь період навчання, передбачений програмою, провадиться в розмірі середнього заробітку за попередньою роботою.

7. Уже сама назва Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій показує, що виплати за період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій правотворчий орган відносить до категорії заробітної плати. На оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій поширюють правила про мінімальну заробітну плату.

8. Істотні особливості встановлені для оплати праці учнів за час їх навчання професій робітників, зайнятих на підземних роботах, а також для оплати праці робітників за час їх навчання інших професій зазначених робітників.

8.1. За час навчання техніки безпеки і ознайомлення з гірничими виробками оплата праці тих, хто навчається, провадиться почасово з розрахунку 50 відсотків тарифної ставки, встановленої для робітників, які мають нижчий розряд за професією, яку освоюють ті, хто навчається. Після закінчення навчання техніки безпеки і ознайомлення з гірничими виробками оплата праці тих, хто навчається, провадиться згідно з діючими на підприємстві нормами і розцінками. Якщо при цьому заробіток тих, хто навчається, складає менше 50 відсотків тарифної ставки нижчого розряду за професією, що її освоюють ті, хто навчається, протягом перших двох місяців (після закінчення навчання техніки безпеки і ознайомлення з гірничими виробками) провадиться доплата до 50 відсотків зазначеної тарифної ставки. Починаючи з третього місяця навчання оплата праці провадиться без будь-яких доплат. При цьому пропонується виконану тими, хто навчається, роботу враховувати окремо. Забороняється роботу, яка виконана тими, хто навчається, включати в рахунок виробітку тих робітників, що навчають професії.

8.2. У разі потреби оплата праці робітників, що навчаються індивідуально професій з відрядною оплатою праці, провадиться почасово з розрахунку 50 відсотків тарифної ставки нижчого розряду за професією, яку освоює той, хто навчається (у тому ж розмірі, як і за період навчання техніки безпеки і ознайомлення з гірничими виробками). Оплата в такому розмірі провадиться протягом двох місяців навчання професії, що обчислюються з дня закінчення навчання техніки безпеки і ознайомлення з гірничими виробками. Після закінчення цього строку оплата провадиться за діючими нормами і розцінками.

8.3. При навчанні в складі виробничих бригад і неможливості визначення обсягу індивідуально виконаних робіт, для розподілу бригадного заробітку між членами бригади особам, що проходять перекваліфікацію або навчання нових професій, на перші два місяці встановлюється тарифна ставка, що дорівнює 60 відсоткам тарифної ставки, встановленої на підприємстві для робітників найнижчого розряду за професією, яку освоюють ті, хто навчається, а за наступні місяці - 80 відсотків. При цьому для визначення відсотка виконання бригадою норми виробітку ці норми для тих, хто навчається, встановлюються в розмірі 60 відсотків діючих норм у перші два місяці і 80 - у наступні.

8.4. При навчанні професій робітників з почасовою оплатою праці за час навчання, встановлений належне затвердженими навчальними планами (до одержання самостійного робочого місця), виплачується 50 відсотків тарифної ставки нижчого розряду за професією, яку освоюють ті, хто навчається. Якщо до закінчення встановленого строку навчання робітник переводиться на самостійну роботу, до закінчення цього строку йому виплачується 80 відсотків зазначеної вище тарифної ставки.

8.5. При навчанні робітників, зайнятих на підземних роботах, інших професій, що відносяться до професії робітників, зайнятих на підземних роботах, встановлені такі правила:

а) вони "можуть бути" звільнені від основної роботи на весь строк виробничого навчання. Варто звернути увагу на ту обставину, що законодавство не зобов'язує звільняти від основної роботи, а лише допускає таку можливість;

б) оплата праці провадиться за діючими нормами та розцінками;

в) не більше, ніж за період тривалістю два місяці, провадиться доплата до середнього заробітку за попередньою роботою. Конкретний період (у межах двох місяців) визначається колективним договором.

8.6. Для осіб, які навчаються (незалежно від того, має місце первинне навчання або навчання інших професій) професій робітників, зайнятих на підземних роботах, встановлена ще одна додаткова гарантія: оплата їх праці за період навчання в будь-якому випадку не може бути нижче нижчої тарифної ставки першого розряду найбільш низько оплачуваної професії на підприємстві.