Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України

1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності органів державної податкової служби.

1.2. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом, крім правил оподаткування товарів митом, які встановлюються Митним кодексом України та іншими законами з питань митної справи.

1.3. Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які поширюються норми розділу V Закону України "Про банки і банківську діяльність", та погашення зобов'язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 

Коментар:

1. В Податковому кодексі (далі - ПК) вперше здійснено об'єднання в одному нормативно-правовому акті норм права, якими врегульовано відносини в сфері оподаткування.

Коментована стаття визначає предмет регулювання Податковим кодексом України. До предмета регулювання належить відокремлена група суспільних відносин, що виникають в сфері справляння податків і зборів. Мова йде про податкові правовідносини.

В статті 1 наведено вичерпний перелік відносин, які регулюються нормами, закріпленими в Податковому кодексі України.

Визначається:

1) склад податкової системи України, а саме - закріплюється вичерпний перелік загальнодержавних (ст. 9) та місцевих (ст. 10) податків і зборів, який може бути змінено чи доповнено лише шляхом внесення відповідних змін до ст. 9 та до ст. 10 ПК України;

2) порядок адміністрування податків і зборів (розділ II ПК). Під адмініструванням податків слід розуміти правовідносини, які складаються у сфері здійснення органами державної податкової служби та митними органами заходів, направлених на забезпечення виконання платниками податків їх податкового обов'язку та на погашення податкового боргу;

3) склад осіб, які належать до платників того чи іншого податку (збору), тобто, які є учасниками правовідносин щодо справляння такого платежу та наділені податковою правосуб'єктністю. Названо риси, яким мають відповідати особи, що мають статус платника податку (збору). Наприклад, в ст. 181 ПК;

4) закріплено права та обов'язки платників податків. При цьому слід враховувати, що в ПК розрізняють загальні права та обов'язки, які є невід'ємною складовою правового статусу будь-якого платника, незалежно від виду сплачуваного ним податку (ст. 16 - обов'язки платника податку; ст. 17 - права платника податку), та права і обов'язки, які мають лише платники конкретного виду податків (наприклад, ст. 181 ПК визначено обов'язок щодо обов'язкової реєстрації платника податку на додану вартість).

5) Визначають компетенцію контролюючих органів в сфері оподаткування, до яких належать органи державної податкової служби та митні органи (ст. 41 ПК). Компетенція - це сукупність владних повноважень органів державної податкової служби та митних органівщодо виконання ним визначених законодавцем відповідних функцій в сфері оподаткування. Компетенція органів державної податкової служби закріплена в ст. 20 ПК, в інших статтях кодексу, а також в Законі України "Про державну податкову службу в Україні". Нормами ПК закріплено і повноваження посадових осіб контролюючих органів щодо здійснення податкового контролю (наприклад, ст. 21 ПК).

2. Товари та послуги, що переміщуються через митний кордон України, оподатковуються податком на додану вартість та митом. А у випаду, коли мова йде про підакцизні товари, то і акцизним податком. Порядок справляння податку на додану вартість та акцизного податку регулюється нормами ПК.

Мито відповідно до пп. 9.1.16 п. 9.1 ст. 9 ПК включено до складу загальнодержавних податків. Однак порядок справляння ввізного (імпортного) та вивізного (експортного) мита здійснюється відповідно до вимог, закріплених в Митному кодексі України, в Законі України "Про Єдиний митний тариф" та в інших законах України з питань митної справи.

3. В коментованій статті чітко визначено перелік питань (хоча це своєрідна група податкових правовідносин), що не входять до сфери регулювання ПК.

Зокрема, це відносини щодо:

1) погашення податкових зобов'язань та стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

2) погашення податкових зобов'язань та стягнення податкового боргу з банків, на які поширюються норми розділу V Закону України "Про банки і банківську діяльність";

3) погашення зобов'язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

(Сума недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування стягується в порядку, визначеному в Законі України від 8 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Зокрема, ці питання врегульовано в ст. 25 "Заходи впливу та стягнення" вказаного вище Закону).