Стаття 40. Сфера застосування цього розділу

40.1. Цей розділ визначає порядок адміністрування податків та зборів, визначених у розділі I цього Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи.

У разі якщо іншими розділами цього Кодексу або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів (обов'язкових платежів), використовуються правила, визначені в іншому розділі або законі з питань митної справи.

 

Коментар:

 

У коментованій статті йдеться про те, що другий розділ визначає порядок адміністрування податків та зборів, визначених у першому розділі цього Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи. Законодавець розмежовує поняття "адміністрування податків і зборів" та "контроль за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства", кожне з яких має своє значення у податковій сфері і межі застосування.

Серед науковців немає єдиної позиції щодо співвідношення термінів "адміністрування" та "контроль". Одні вчені вважають, що контроль є складовою адміністрування, інші стверджують, що це дві складові державного управління. Оскільки у коментованій статті ці поняття відокремлені (між ними поміщено словосполучення "… а також …"), то ми будемо виходити з того, що адміністрування і контроль є складовими частинами управління, але перше стосується регулятивної його частини, а друге - правозастосовної діяльності, зокрема застосування контрольних процедур.

Адміністрування повинно сприяти встановленню більш зручних та раціональних способів справляння податків і зборів, спрямоване на економне, ефективне їх справляння. Контроль передбачає проведення контрольних дій з метою виявлення, попередження правопорушень у сфері оподаткування. В якості суб'єктів як адміністрування так і контролю виступають контролюючі органи - органи державної податкової служби та митні органи. Адміністрування та контроль можуть здійснювати контролюючі суб'єкти різних рівнів у межах наданих повноважень.

Адміністрування, у контексті коментованої статті, передбачає управлінську діяльність податкових та митних органів у сфері оподаткування, що спрямована на виконання платником податку його податкового обов'язку. Так як у статті 62 окреслено способи здійснення податкового контролю, до яких віднесено ведення обліку платників податків, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби, перевірки та звірки, то відповідно, у розділі II Кодексу йдеться про адміністрування податків і зборів, яке вказує на вирішення питань, які стосуються визначення суми податкових чи грошових зобов'язань, порядку сплати платежів, податкової звітності, погашення податкового боргу тощо.

Оскільки статтею 41 даного Кодексу до контролюючих органів віднесено митні органи, правовий статус яких та порядок адміністрування окремих податків, зборів (обов'язкових платежів) визначається не лише іншим розділом цього нормативного акта, а й іншими законами з питань митної справи, то відповідно використовуються правила, визначені в іншому розділі, або у законі з питань митної справи. Так, у Митному кодексі України передбачено спеціальний порядок визначення вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, для цілей нарахування податків і зборів у даному випадку застосовуються правила цього нормативно-правового акта, а не норми Податкового кодексу України.