Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення

41.1. Контролюючими органами є:

41.1.1. органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби;

41.1.2. митні органи - щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території вільної митної зони.

41.2. Розмежування повноважень і функціональних обов'язків між контролюючими органами визначається цим Кодексом та Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

41.3. Порядок контролю митними органами за сплатою платниками податків податку на додану вартість, акцизного податку та екологічного податку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

41.4. Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, у тому числі на запит правоохоронних органів.

41.5. Органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

 

Коментар:

 

До контролюючих органів, які мають відповідні повноваження у податковій сфері, віднесено органи державної податкової служби та митні органи. Державна податкова служба України (далі - ДПС України) та Державна митна служба (далі - Держмитслужба України) є центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

ДПС України забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснює міжгалузеву координацію у цій сфері. Органи державної податкової служби проводять контрольні заходи щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, тобто крім тих, справляння яких контролюється митними органами, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Держмитслужба України утворюється для реалізації державної політики у сфері державної митної справи, але в той же час реалізує певні контрольні повноваження у податковій сфері, зокрема щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію спеціальної митної зони, або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території спеціальної митної зони.

До системи органів ДПС України належать центральний апарат та територіальні органи: державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції. Держмитслужба України здійснює свої повноваження безпосередньо та через регіональні митниці, митниці і спеціалізовані митні установи та організації.

Завдання ДПС України та її повноваження визначає Закон України "Про державну податкову службу в Україні" та Положення про Державну податкову службу України (затверджене Указом Президента України від 12.05.2011 N 584/2011). Основними завданнями ДПС України є: внесення пропозицій щодо формування державної податкової політики і державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; реалізація державної податкової політики та політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; здійснення контролю за додержанням податкового законодавства та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на органи державної податкової служби, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків, зборів та інших платежів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі); запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення та розслідування.

Завдання та повноваження Держмитслужби України визначені у Митному кодексі України та Положенні про Державну митну службу України (затверджено Указом Президента України від 12.05.2011 N 582/2011). Основними завданнями Держмитслужби України є: внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері державної митної справи; реалізація державної політики у сфері державної митної справи; забезпечення захисту економічних інтересів України.

ДПС України відповідно до покладених на неї завдань:

1) виконує роботу, пов'язану із: здійсненням контролю за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо), своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, інших платежів, контроль за сплатою яких покладено на ДПС України, контролю за встановленими законом строками здійснення розрахунків у іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів; здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету; здійсненням контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість; реєстрацією та веденням обліку платників податків, обліком об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних із оподаткуванням; проведенням диференціації платників податків; формуванням та веденням Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та інших реєстрів, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби; веденням обліку податків, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС України, та складанням звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом; ліцензуванням діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами; здійсненням контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпеченням міжгалузевої координації у цій сфері; здійсненням контролю у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів; прийняттям декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальненням відомостей таких декларацій для здійснення організації роботи та контролю за повнотою обчислення і сплати акцизного податку; проведенням роботи із запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; здійсненням контролю за погашенням податкового боргу з податків, інших платежів платників податків, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі; здійсненням контролю за обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави; здійсненням контролю за забезпеченням стягнення заборгованості суб'єктів господарювання; за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками; здійсненням контролю за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу в межах, передбачених законом; здійсненням контролю за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупиненням видаткових операцій на його рахунках у банку; застосуванням до платників податків процедур банкрутства;

2) організовує роботу, пов'язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

3) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

4) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

5) розробляє форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів і забезпечує їх затвердження в установленому порядку;

6) виконує роботу та здійснює контроль за виявленням, обліком, зберіганням, оцінкою та розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;

7) надає податкові консультації відповідно до Податкового кодексу України;

8) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

9) надає інформаційно-довідкові послуги в межах компетенції;

10) здійснює контроль та забезпечує надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;

11) здійснює через центральний апарат перегляд рішень територіальних органів під час проведення процедури адміністративного оскарження;

12) забезпечує законність діяльності територіальних органів та звертається до суду у випадках, передбачених законодавством;

13) здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення;

14) у межах своїх повноважень розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення, проводить перевірки, за результатами яких складає акти;

15) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку перевірку таких заяв і приймає щодо них передбачені законом рішення;

16) провадить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове слідство в межах компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

17) проводить розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів, встановлення місцезнаходження платника податків;

18) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення;

19) вживає заходів щодо виявлення, перевірки і розслідування злочинів, пов'язаних із відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;

20) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

21) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на неї Президентом України завдань.

ДПС України відповідно до покладених на неї завдань і повноважень має право в установленому порядку:

1) здійснювати передбачені законодавством перевірки платників податків, крім Національного банку України, і звірки відповідно до вимог законодавства України;

2) проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій;

3) запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, інших платежів, додержання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за додержанням якого покладено на ДПС України;

4) під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб платників податків - юридичних осіб перевіряти документи, що посвідчують особу;

5) для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному Податковим кодексом України, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, про додержання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на ДПС України, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених Податковим кодексом України;

6) отримувати в електронному вигляді документи у випадку, якщо такі документи формуються платником податків в електронному вигляді у межах, передбачених законом;

7) під час планових документальних перевірок вимагати від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів;

8) вимагати від платників податків, що перевіряються, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

9) під час проведення перевірок запитувати та вивчати первинні документи, які використовуються в бухгалтерському обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України;

10) під час проведення перевірок вимагати виготовлення і надання копій первинних документів (засвідчених підписом платника податків або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності)), які свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, та отримувати їх у платників податків у встановленому Податковим кодексом України порядку;

11) під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками ДПС України зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;

12) доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування або використовуються для отримання доходів (прибутку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу у порядку, передбаченому Податковим кодексом України;

13) в межах наданих законом повноважень у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів, що безпосередньо пов'язані з виявленими порушеннями;

14) складати стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному законодавством, а також виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

15) вимагати від керівників та відповідних посадових осіб фізичних і юридичних осіб - платників податків, які перевіряються, припинення дій, що перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами ДПС України, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, та контролювати виконання законних вимог службових (посадових) осіб ДПС України;

16) визначати у передбачених Податковим кодексом України випадках суми податкових та грошових зобов'язань платників податків;

17) застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених Податковим кодексом України, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом із бюджету у порядку, визначеному Податковим кодексом України;

18) здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню органами відповідно до закону, торгових патентів;

19) одержувати від органів виконавчої влади необхідну інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів, у випадках, передбачених законодавством, а також відомості, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

20) одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, комерційних банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та Податковим кодексом України, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені терміни валютної виручки від суб'єктів господарювання;

21) одержувати безоплатно від органів державної влади, Національного банку України, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, від юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб, податкових агентів, фізичних осіб інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, формування та ведення Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та інших реєстрів, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

22) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, та від органів статистики - дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

23) за наявності обставин, визначених Податковим кодексом України, приймати рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків;

24) надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного податкового боргу в порядку, передбаченому законом;

25) застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним територіальним органам ДПС України в установлений законом строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС України про взяття рахунка на облік у ДПС України, фінансові (штрафні) санкції в установленому Податковим кодексом України розмірі;

26) стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та інших платежів;

27) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків іншим органам державної влади та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до закону;

28) приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані органи ДПС України та знімати їх з обліку і переводити до інших територіальних органів;

29) отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування;

30) звертатися у передбачених законодавством випадках до суду;

31) скасовувати рішення, прийняті територіальними органами (крім рішень податкової міліції), у разі їх невідповідності актам законодавства;

32) вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій, передбачених законодавством; тощо.

Держмитслужба України враховуючи її специфічний статус у податковій сфері та завдання: 1) організовує та забезпечує здійснення регіональними митницями, митницями контролю за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законом порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України, у тому числі й після завершення операцій митного контролю та митного оформлення; 2) здійснює контроль за: своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких законом покладено на митні органи; класифікацією за товарною номенклатурою Митного тарифу України товарів, поданих до митного оформлення; правильністю визначення митної вартості товарів відповідно до закону та загальноприйнятої міжнародної практики; правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України; 3) вживає встановлених законом заходів до погашення нарахованих митними органами грошових зобов'язань платників податків; 4) встановлює та забезпечує застосування та контроль за процедурами використання гарантування доставки товарів, які перебувають під митним контролем, до митних органів призначення, організовує контроль за доставкою зазначених товарів до митних органів призначення, взаємодіє з об'єднаннями експедиторів, незалежними фінансовими посередниками, страховими організаціями та фінансово-кредитними установами; 5) організовує та контролює ведення регіональними митницями, митницями обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; 6) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держмитслужбу України Президентом України.

Важливе значення має взаємодія державної податкової служби та митних органів, а також розмежування їх повноважень, які обумовлені багатьма факторами, зокрема наявністю спільної мети по забезпеченню надходження платежів, зокрема податку на додану вартість, тощо до бюджету, об'єктивною необхідністю комплексного підходу до проведення контролю. Враховуючи це, у коментованій статті відмічається, що порядок контролю митними органами за сплатою платниками податків податку на додану вартість, акцизного податку та екологічного податку встановлюється спільним рішенням центрального органу державної податкової служби та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. Наприклад, до прийняття Податкового кодексу України, на виконання нормативно-правових актів, які врегульовували податкові відносини, наказом ДПА України та Державної митної служби України (від 16.03.2001 N 109/188) було затверджено Порядок здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України, в якому чітко розмежовувалися контрольні повноваження вказаних суб'єктів по контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору (нині акцизний податок). Так, у вказаному Положенні зазначалося, що митні органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою визначення податкових зобов'язань та за сплатою платниками податків, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України; наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв та на пачках (упаковках) тютюнових виробів, які відповідно до положень законодавчих актів України підлягають такому маркуванню, під час увезення цих товарів на митну територію України; своєчасністю, достовірністю, повнотою визначення податкових зобов'язань та за сплатою платниками податків, які справляються при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів, що підлягають маркуванню марками акцизного збору (з використанням заявок-розрахунків на купівлю марок акцизного збору); за товарами, які ввезені на митну територію України, перебувають під митним контролем та на відповідальному зберіганні в суб'єкта підприємницької діяльності та інше. У той же час, як вказується у вище згаданому Положенні, податкові органи здійснюють контроль за: своєчасністю, достовірністю, повнотою визначення податкових зобов'язань та за погашенням їх чи податкового боргу за операціями з продажу на митній території України товарів, попередньо ввезених (пересланих) на митну територію України з-за її меж; наявністю марок акцизного збору під час реалізації відповідних товарів на митній території; цільовим використанням товарів, оформлених у митному відношенні з метою вільного використання на митній території України; дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін, задекларованих імпортером підакцизних товарів, на які чинним законодавством встановлено ставки акцизного збору у процентах з продажу (реалізації); та інше. Крім цього Положенням передбачалися випадки обміну необхідними для проведення контролю документами та інформацією.

Коментованою статтею до контролюючих органів віднесено саме органи державної податкової служби та митні органи, лише вони наділені правом проводити перевірки у сфері оподаткування у межах наданих повноважень. Оскільки контрольні повноваження у податковій сфері мають, зокрема органи Державної казначейської служби України (ведуть бухгалтерський облік усіх надходжень бюджетів, здійснюють контроль за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету, тощо), органи Державної фінансової інспекції України, Рахункова палата (здійснює контроль за надходженням коштів державного бюджету України (ст. 110 Бюджетного кодексу України)), інші державні органи, то з метою розмежування їх повноважень, відповідно у коментованій статті йдеться про те, що інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, у тому числі на запит правоохоронних органів. Це положення поширюється на всі інші контролюючі суб'єкти.

Відповідно повноваження стосовно здійснення заходів щодо забезпечення погашення податкового боргу мають виключно органи державної податкової служби, які називаються органами стягнення. Ці функції також покладені на державних виконавців у межах наданих Законом України "Про виконавче провадження" (визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку) повноважень. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.