Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби

71.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби - комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання органами державної податкової служби покладених на них функцій та завдань.

 

Коментар:

 

Під інформацією розуміють будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

(На сьогодні чинним є Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 N 2657-XII, але 09.05.2011 набирає чинності нова редакція Закону України "Про інформацію" від 13.01.2011 N 2938-VI. З огляду на це, всі посилання щодо інформаційного забезпечення діяльності державної податкової служби зроблені у відповідності до нового Закону).

Джерелами інформації є передбачені або встановлені чинним законодавством носії інформації: документи та інші носії інформації, які являють собою матеріальні об'єкти, що зберігають інформацію.

Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Для здійснення функцій, визначених податковим законодавством органи державної податкової служби України мають право: отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність.

Право податкових органів на одержання інформації кореспондується з обов'язками не лише платників податків надавати необхідні данні, але є й обов'язком інших органів державної влади. Зокрема, органи державної податкової служби мають право одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків від платників податків, а також Національного банку України та його установ - про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та зборів (обов'язкових платежів), від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб'єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, - про видачу таких свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій суб'єктам господарської діяльності, від органів внутрішніх справ - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від відділів державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли.

До системи органів державної податкової служби, які мають право на отримання податкової інформації належать: Державна податкова адміністрація України, спеціалізовані державні податкові інспекції, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, а також спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (податкова міліція).

За режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Держава здійснює контроль за режимом доступу до інформації. Завдання контролю за режимом доступу до інформації полягає у забезпеченні додержання вимог законодавства про інформацію органами державної податкової служби та недопущенні необгрунтованого віднесення відомостей до категорії інформації з обмеженим доступом.

До відкритої податкової інформації відноситься обов'язок органів державної податкової служби надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків іншим органам державної влади та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до закону та іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.

При створенні інформаційно-аналітичної системи органів державної служби її основними елементами є бази даних; системи обробки даних (у системах прийняття рішення); автоматизовані робочі місця, які реалізують свою роботу на базі сучасних електронно-обчислювальних машин та засобів зв'язку. Первинними елементами інформаційно-аналітичної системи є периферійні об'єктно-спеціалізовані автоматизовані інформаційні підсистеми.

Дієвим способом вирішення проблем здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби є запровадження відповідного комплексу, який передбачає подання, приймання та комп'ютерну обробку податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді, створення електронних реєстрів податкових накладних та використання аналітичних процедур для всебічного та оперативного аналізу даних податкової звітності.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби можна розглядати як один із методів податкового контролю, якому притаманні загальні ознаки методів фінансового контролю з його специфічними рисами.

За змістом статті 73 Податкового кодексу України необхідною умовою одержання певної інформації є здійснення щодо платників податків перевірки. Отже, витребування і одержання інформації у порядку п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України може бути реалізоване лише під час перевірки. Водночас згідно з Кодексом, якщо за наслідками отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, це є підставою документальної позапланової виїзної перевірки (пункт 78.1.1, пункт 78.1 статті 78).

Порядок подання податкової інформації органам державної податкової служби визначається Кабінетом Міністрів України. Система податкової інформації, її джерела та режим визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Створення інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної податкової служби як цілісної системи, спрямованої на загальний аналіз результатів господарської діяльності платників податків, забезпечить покращання адміністрування, дозволить спрямувати податковий контроль на тих платників податків, які ухиляються від виконання податкового обов'язку. Але це лише з однієї точки зору, зумовленої імперативним методом правового регулювання. З огляду ж побудови демократичної правової держави, де права особи мають першочергове значення для органів державної влади - одним із елементів комплексу інформаційно-аналітичного забезпечення є належне забезпечення подання електронної звітності платниками податків, як одна із гарантій прав платників податків. На сьогодні, правовідносини щодо електронної звітності врегульовуються наказами ДПС:

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків" від 03.05.2006 р. N 242;

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про подання електронної податкової звітності" від 10.04.2008 р.;

Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Уніфікованого формату транспортного повідомлення при інформаційній взаємодії платників податків і податкових органів в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв'язку з використанням електронного цифрового підпису" від 12.07.2010 р.