Стаття 34. Стандартизація в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

До комплексу нормативних документів із стандартизації в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів входять документи, які містять:

основні положення;

терміни та поняття, класифікації;

методи, методики та засоби визначення складу та властивостей вод;

вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації та прогнозування кількісних і якісних показників стану вод;

вимоги щодо раціонального використання та охорони вод у галузевих стандартах та технічних умовах на процеси, продукцію і послуги;

метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;

 інші нормативи із стандартизації в цій галузі.

Нормативні документи із стандартизації в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів розробляються та затверджуються в порядку, що встановлюється законодавством.

Коментар:

До частини першої. Поняття "нормативні документи із стандартизації" охоплює "національні стандарти, правила усталеної практики та класифікатори, прийняті чи схвалені центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, а також видані ним каталоги та реєстри загальнодержавного застосування; стандарти, технічні умови та правила усталеної практики, прийняті чи схвалені іншими органами та організаціями, що займаються питаннями стандартизації, а також видані ними каталоги" (ст. 11 ЗУ "Про стандартизацію"). Природно, що одними з найбільш поширених нормативних документів із стандартизації є національні стандарти.

Слід звернути увагу, що згідно зі ст. 1 ЗУ "Про стандартизацію" від 17.05.2001 в редакції Закону N 3164-IV від 01.12.2005 "стандарт - документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов'язковим". Дане положення не впливає на обов'язковість абсолютної більшості стандартів - джерел водного права, оскільки, відповідно до п. 4 розділу VII "Прикінцеві положення" ЗУ "Про стандартизацію", "[в]имоги державних та інших стандартів, обов'язкові до виконання, є чинними до прийняття відповідних технічних регламентів та інших нормативно-правових актів, які регулюють ці питання".

Коментована норма наводить примірний перелік положень, що можуть міститися у нормативних документах зі стандартизації "в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів". Наведемо деякі нормативні документи зі стандартизації, що містять положення, згадані у коментованій нормі.

Документи, що містять основні положення: РД 33-3.2.05-88/ Водстрой СССР "Правила эксплуатации противоселевых сооружений. Основные положения", СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения".

Документи, якими визначено терміни та поняття, класифікації: ГОСТ 26966-86 (СТ СЭВ 4467-84) "Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины и определения", ГОСТ 17.1.1.01-77 (СТ СЭВ 3544-82) "Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения", ДСТУ 2569-94 "Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення".

Документи, в яких описані методи, методики та засоби визначення складу та властивостей вод та документи, якими визначено вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації та прогнозування кількісних і якісних показників стану вод: СанПиН N 1437-76 "Инструктивно-методические указания по устройству, эксплуатации и санитарному контролю плавательных бассейнов с морской водой", ГОСТ 18164-72 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка", ГОСТ 4389-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов", ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов", ГОСТ 4151-72 "Вода питьевая. Метод определения общей жесткости", ГОСТ 18826-73 "Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов", ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа", (НПАОН 14.0-7.01-86) "Методичне керівництво щодо проведення робіт з контролю за охороною підземних вод від забруднення і виснаження на території України", МВ 10.2.1-113-2005 "Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води. Методичні вказівки", Методика визначення нормативів питного водопостачання населення, затверджена наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 N 148, ГОСТ 17.1.4.01-80 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах", ГОСТ 17.1.5.05-85 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков", ОСТ 38.01378-85 "Охрана природы. Гидросфера. Определение содержания нефтепродуктов в сточных водах методом инфракрасной спектрометрии", Пособие к СНиП 2.06.15-85 "Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях. Справочное пособие".

Документи, якими визначено вимоги щодо раціонального використання та охорони вод у галузевих стандартах та технічних умовах на процеси, продукцію і послуги. Метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт. Галузеві стандарти та прирівняні до них документи в розглядуваній сфері, що закріплюють методи, правила визначення показників в об'єктах довкілля, викидах, скидах, промислових відходах, приймалися за часів СРСР. Чинні галузеві стандарти на даний момент визначені наказом Мінприроди від 18.12.2007 N 635 "Про затвердження переліків галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР".

Відповідно до ст. 1 ЗУ "Про стандартизацію" технічні умови - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом.

Метрологічними є вимоги нормативних документів, що пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань (ст. 1 ЗУ "Про метрологію та метрологічну діяльність").

До діючих метрологічних норм, правил, вимог у сфері раціонального використання та охорони вод можна віднести: ГОСТ 17.0.0.02-79 "Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения", ГОСТ Р 8.594-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение радиационного контроля".

Інші документи, котрі містять нормативи із стандартизації в цій галузі: СН 496-77 "Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод", ДБН В.2.4-1-99 "Меліоративні системи та споруди", СН 474-75 "Нормы отвода земель для мелиоративных каналов", СН 455-73 "Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства", ВСН 33-2.4.08-86/ Водстрой СССР Сборник 1. "Объекты и комплексы работ массового мелиоративного и водохозяйственного строительства". Сборник 2. "Гидротехнические сооружения мелиоративных систем и водохозяйственных объектов", РД 33-3.2.08-89/ Водстрой СССР "Типовые правила эксплуатации водохранилищ ёмкостью 10 млн. куб. м и более", ВСН 33-3.2.01-84/ Мннводхоз СССР "Типовая инструкция по эксплуатации водохранилищ для нужд орошения ёмкостью до 10 млн. куб. м.", ВСН 33-3.2.02-82/ Мннводхоз СССР "Типовая инструкция по технической эксплуатации речных плотинных водозаборов оросительных систем", СН 496-77 "Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод", Пособие к СНиП 2.06.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения. Речные плотинные водозаборы", Пособие к СНиП 2.06.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения. Отстойники и насосоперехватывающие сооружения", Пособие к СНиП 2.06.03-85 "Проектирование польдерных систем", Пособие к СНиП 2.06.03-85 "Проектирование водомерных сооружений и выбор средств измерения расхода и стока воды на гидромелиоративных системах", Пособие к СНиП 2.06.03-85 "Проектирование осушительных систем на слабопроницаемых грунтах", НАОП 4.0.00-2.32-87 (ОСТ 15-372-87) "Вода для рибоводних господарств. Загальні вимоги безпеки", НПАОН 14.0-4.01-84 "Положення про охорону підземних вод", НПАОН 14.0-1.01-87 "Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод", НПАОН 14.0-1.02-85 "Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод", НПАОН 14.0-4.01-84 "Положення про охорону підземних вод", НПАОН 14.0-4.02-78 "Положення про порядок складення і зміст технологічних схем розробки родовищ мінеральних лікувальних вод", СанПиН 4631-88 "Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения", СанПиН 1226-75 "Санитарные правила по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения", СанПиН 3907-85 "Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ", СанПиН 4723-88 "Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", ГОСТ 17.1.5.02-80 "Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов", ГОСТ 17.1.3.05-82 (СТ СЭВ 3078-81) "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами", ГОСТ 17.1.3.06-82 (СТ СЭВ 3079-81) "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод", ГОСТ 17.1.3.07-82 "Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков", ГОСТ 17.1.3.10-83 (СТ СЭВ 3545-82) "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу", ГОСТ 17.1.3.12-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше", ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84) "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения".

Див. також коментар до ст. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

До частини другої. Після прийняття ВК було ухвалено спеціальний Закон України "Про стандартизацію", який, по-перше, безпосередньо визначає види нормативних документів зі стандартизації (ст. 11), а по-друге, чітко розподіляє повноваження із затвердження таких документів (ст. ст. 6 - 10).