Стаття 50. Строки спеціального водокористування

Строки спеціального водокористування встановлюються органами, які видали дозвіл на спеціальне водокористування.

Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (до трьох років) або довгостроковим (від трьох до двадцяти п'яти років).

У разі необхідності строк спеціального водокористування може бути продовжено на період, що не перевищує відповідно короткострокового або довгострокового водокористування.

Продовження строків спеціального водокористування за клопотанням заінтересованих водокористувачів здійснюється державними органами, що видали дозвіл на спеціальне водокористування.

Коментар:

До частини першої. Положення цієї частини статті надає дискреційне повноваження щодо встановлення строків дії дозволу державним органам, уповноваженим видавати відповідні дозволи в межах, встановлених ч. 2. Щодо розподілу компетенції із видачі дозволів див. ч. 2 ст. 49 ВК.

При визначенні конкретного строку дії дозволу на спеціальне водокористування державний орган повинен виходити із змісту клопотання про видачу дозволу, зокрема, вміщеного у ньому обґрунтування потреби у воді, та із положень п. 3 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого ПКМ від 13.03.2002 N 321 (див. коментар до ч. 2).

Вважаємо, що коментована частина дозволяє уповноваженому органу видати дозвіл на менший строк, ніж строк, вказаний у клопотанні. При цьому відповідний орган повинен керуватися, крім формальних вимог щодо строків спеціального користування (див. ч. 2 статті), також принципами здійснення управлінської діяльності, закріпленими у ч. 3 ст. 2 КАС114: прийняття рішень з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи, цілями на досягнення якого спрямоване це рішення etc.

До частини другої. Ця частина встановлює строки спеціального водокористування, що практично означає строк дії дозволу на спеціальне водокористування. Положення коментованої норми деталізовані в абз. 2 - 3 п. 6 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування. Відповідно до абз. 2 п. 6 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, спеціальне водокористування може бути:

- короткотерміновим (до 3 років) - у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у водні об'єкти в обсягах, що перевищують граничнодопустимі, які встановлюються територіальними органами Мінприроди (в тексті вжита назва правопопередника - "Мінекоресурсів");

- довготерміновим (від 3 до 25 років) - в усіх інших випадках (абзац 3 п. 6 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування).

До частини третьої. Конкретизація цієї частини здійснено у абзаці 4 п. 6 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, згідно з якою у разі, коли умови спеціального водокористування залишаються незмінними, за клопотанням водокористувача термін спеціального водокористування може бути продовжено, але не більше ніж на період відповідно коротко- або довготермінового водокористування органом, що видав дозвіл, про що у дозволі робиться відповідна відмітка.

До частини четвертої. Щодо розподілу компетенції із видачі дозволів див. ч. 2 ст. 49 ВК.