Стаття 91. Смуги відведення

Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на зрошувальних і осушувальних системах, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування.

Розміри смуг відведення та режим користування ними встановлюються за проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, та іншим організаціям для спеціальних потреб і можуть використовуватися ними для створення водоохоронних лісонасаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ, виробничих приміщень.

 

Коментар:

 

До частини першої.

Зміст коментованої частини відтворений (із незначними редакційними відмінностями) у ч. 1 ст. 63 ЗК.

До частини другої. Положення коментованої частини сьогодні не можуть бути застосовані як такі, що істотно суперечать ч. 2 ст. 63 прийнятого пізніше ЗК, за якою "розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку".

Під "встановленим порядком" слід розуміти насамперед положення ст. ст. 122 - 124 ЗК, які передбачають порядок надання земельних ділянок у користування. Відповідні норми передбачають, що проекти землеустрою мають затверджуватися органами, що розпоряджаються землями державної власності, до яких "водокористувачі", згадані у коментованій нормі, не належать.

Смуги відведення повинні проектуватися у відповідності до положень чинних нормативних документів у галузі будівництва, зокрема, СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования"153 (затверджені постановою Держбуду СРСР від 28.05.86 N 71), які встановлюють вимоги до проектування каналів, водосховищ, берегозахисних, захисних, регуляційних та огороджувальних споруд, та СН 474-75 "Нормы отвода земель для мелиоративных каналов" (затверджені постановою Держбуду СРСР від 14.07.75 N 120). Останні норми безпосередньо передбачають правила встановлення смуг відведення як на період будівництва каналів, так і для їх експлуатації.

Слід також мати на увазі, що режим смуг відведення в загальних рисах визначений ч. 3 коментованої статті (див. коментар) та ч. 3 ст. 63 ЗК.

До частини третьої. Майже аналогічні коментованій частині положення вміщені у ч. 3 ст. 63 ЗК. Разом із тим, спірним є питання щодо того, чи дозволене в межах смуг відведення будівництва виробничих приміщень. Ч. 3 ст. 91 ВК передбачає таку можливість, а відповідна норма ЗК (ст. 63) - ні. На наш погляд, будівництво виробничих споруд у смузі відведення можливе, проте лише у випадку, коли воно потрібне "для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель" (ч. 1 ст. 63 ЗК, ч. 1 ст. 91 ВК).

ПКМ України від 13.05.96 N 502 "Про затвердження Порядку користування землями водного фонду" передбачено, що користувачі, що експлуатують гідротехнічні (водопідпірні, водопропускні, водозахисні або водозабірні) споруди водогосподарських систем, зобов'язані "здійснювати посадку, догляд і охорону лісів у смугах відведення каналів, гідротехнічних та інших споруд міжгосподарського значення"; "на ділянках із штучно створеними лісонасадженнями та природними лісами у смугах відведення каналів, гідротехнічних споруд та інших споруд міжгосподарського значення допускаються рубки догляду та санітарні рубки, що проводяться згідно з рекомендаціями органів лісового господарства" (п. 10 Порядку).