Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин на території республіки належить:

а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;

б) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель;

в) погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації в межах території Автономної Республіки Крим;

г) затвердження та участь у реалізації республіканських програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;

ґ) виключено 

д) координація діяльності районних і міських (міст республіканського значення) рад у галузі земельних відносин;

е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

є) координація здійснення контролю за використанням та охороною земель;

ж) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;

з) встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу відповідного району;

и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

 

Коментар:

 

Загальна характеристика. Відповідно до ст. 136 Конституції України, представницьким органом АРК є Верховна Рада АРК. Верховна Рада АРК у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в АРК.

До пункту "а". Положення п. "а" коментованої статті передбачають, що Верховна Рада АРК уповноважена розпоряджатися землями спільної власності територіальних громад. Слід зазначити, що на сьогодні дане положення залишається декларативним, оскільки в Україні поки що не існує не лише земель спільної власності територіальних громад, а і земель комунальної власності як таких, оскільки не відбулося розмежування земель державної власності на землі державної та комунальної власності (див. п. п. 10 - 12 розд. X "Перехідні положення" ЗКУ та коментар до п. п. 10, 11, 12 розд. X "Перехідні положення" ЗКУ).

Положення про спільну власність територіальних громад передбачені ч. 3 ст. 86 ЗКУ (де, до речі, серед суб'єктів, що розпоряджаються землями спільної власності територіальних громад, Верховна Рада АРК не згадана). Зі змісту ст. ст. 86 - 89 ЗКУ випливає, що спільна власність територіальних громад може бути лише спільною частковою. Правові засади виникнення спільної часткової власності передбачені ст. 87 ЗКУ, а здійснення спільної часткової власності - ст. 88 ЗКУ.

До пункту "б". Положення п. "б", на наш погляд, мають декларативний характер. "Забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель" - скоріше завдання, ніж повноваження Верховної Ради АРК.

До пункту "в". Даним пунктом передбачено погодження Верховною Радою АРК "загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації в межах території Автономної Республіки Крим". Аналогічно, п. "г" ст. 8 ЗКУ передбачене також погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель обласними радами (але не Київською та Севастопольською міськими радами - див. ст. 9 ЗКУ). Разом із тим, ст. 177 ЗКУ, спеціально присвячена загальнодержавним програмам використання та охорони земель, нічого не згадує про погодження обласними радами та Верховною Радою АРК загальнодержавних програм використання та охорони земель. Більш того, враховуючи, що ці програми затверджуються ВРУ (п. 6 ч. 1 ст. 85 Конституції України), видається, що вимога погодження програм із радами обласного рівня та Верховною Радою АРК обмежує конституційні повноваження ВРУ і є неконституційною.

Що стосується згадки про участь у реалізації загальнодержавних програм використання та охорони земель, вона видається недоречною, оскільки, будучи затв. належним чином, програми у будь-якому випадку набувають обов'язковості для всіх суб'єктів, яким вони адресовані.

До пункту "г". Даний пункт передбачає повноваження Верховної Ради АРК щодо затвердження та участі у реалізації республіканських програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель. Дане повноваження з необхідністю випливає із п. 11 ч. 2 ст. 26 Конституції АРК, яка надає Верховній Раді АРК повноваження щодо затвердження "за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим ... програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного і культурного розвитку; раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища відповідно до загальнодержавних програм ...".

У ст. 178 ЗКУ вживається термін "регіональні програми використання та охорони земель", і передбачено, що такі програми нарівні з обласними радами затверджує Верховна Рада АРК, а розробляє - Рада міністрів АРК. З цього випливає, що "республіканські програми використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель" та "регіональні програми використання та охорони земель" - одне й те саме. Проте не можна не відзначити, що використання різних термінів для позначення одного й того самого явища є недоліком ЗКУ.

Поки що повноваженням, закріпленим у п. "г" ст. 7 ЗКУ, Верховна Рада АРК не скористалася.

До пунктів "д", "е", "є". Зміст повноважень із "координації діяльності районних і міських (міст республіканського значення) рад у галузі земельних відносин", "координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів", "координації здійснення контролю за використанням та охороною земель", які передбачені у відповідних пунктах, законом чітко не визначається. Враховуючи те, що між Верховною Радою АРК та органами місцевого самоврядування, місцевими органами земельних ресурсів та суб'єктами, що здійснюють контроль за використанням та охороною земель, відсутні відносини підпорядкування, вважаємо, що повноваження із "координації" не можуть мати зобов'язуючого характеру і передбачають лише налагодження взаємодії, інформаційного обміну, надання методичної допомоги тощо.

На наш погляд, "координацію" слід відрізняти від нормативно-правового регулювання, що може здійснюватися Верховною Радою АРК в межах її повноважень (див. коментар до п. "и" коментованої статті).

Щодо повноважень районних і міських рад у галузі земельних відносин див. ст. ст. 10 та 12 ЗКУ та коментарі до ст. 10, 11, 12 ЗКУ.

Щодо системи органів земельних ресурсів див. ст. 15 ЗКУ та коментар до неї.

Підстави та порядок здійснення контролю за використанням та охороною земель див. у главі 32 "Контроль за використанням та охороною земель" ЗКУ та коментарі до вміщених у ній статей.

До пункту "ж". Положення п. "ж" ст. 7 ЗКУ, за яким "внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст" належить до компетенції Верховної Ради АРК, відповідає положенням ч. 1 ст. 174 ЗКУ (див. коментар).

До пункту "з". Положення п. "з" ст. 7 ЗКУ, за яким до компетенції Верховної Ради АРК віднесено "встановлення і зміна меж сіл, селищ", кореспондує положенням ч. 2 ст. 174 ЗКУ (див. коментар).

До пункту "и". Конституція України (ч. 1 ст. 137) визначає коло питань, з яких Автономна Республіка Крим (далі - АРК) здійснює нормативне регулювання, і практично усі з них прямо чи опосередковано пов'язані із земельними відносинами. Це, зокрема, питання сільського господарства і лісів, меліорації і кар'єрів, містобудування і житлового господарства, історико-культурних заповідників, транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів, мисливства, рибальства, санітарної і лікарняної служб.

Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначаються, окрім Конституції України, насамперед Конституцією Автономної Республіки Крим, затв. Законом України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" від 23.12.98. Конституція Автономної Республіки Крим також закріплює за Верховною Радою Республіки цілу низку повноважень, що безпосередньо або опосередковано стосуються земельних відносин (див. ч. 2 ст. 26).