Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин належить:

а) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом;

б) участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і республіканських програм з питань використання та охорони земель;

в) координація здійснення землеустрою і державного контролю за використанням та охороною земель;

г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку, визначеному законом;

д) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

е) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

Коментар:

Загальна характеристика. Відповідно до ч. 3 ст. 136 Конституції України, Рада міністрів АРК є урядом АРК. Її статус та повноваження визначаються насамперед гл. 7 "Рада міністрів Автономної Республіки Крим" Конституції АРК.

До пункту "а". Положення п. "а" коментованої статті передбачають, що Рада міністрів АРК уповноважена розпоряджатися землями державної власності. Ці положення несуть лише інформаційне навантаження, оскільки Рада міністрів може розпоряджатися державними землями лише у випадках, прямо передбачених законом, а саме: (1) у разі вилучення та надання у користування земельних ділянок державної власності у випадках, визначених ч. 6 ст. 122, ст. 149 ЗКУ; (2) у разі продажу земельних ділянок державної власності в порядку ст. 128 ЗКУ89.

Слід також враховувати, що до розмежування земель державної та комунальної власності розпорядження державними землями в межах населених пунктів здійснюється відповідно до п. 12 розд. X "Перехідні положення" ЗКУ.

До пункту "б". Розроблення загальнодержавних програм використання та охорони земель покладене також на КМУ (п. "ґ" ст. 13 ЗКУ, ст. 177 ЗКУ), а участь у такій розробці - і на центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів (п. "а" ст. 14 ЗКУ), центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів (п. "в" ст. 15 ЗКУ), місцеві державні адміністрації (п. "б" ст. 17 ЗКУ). Розробка регіональних програм покладена, крім Ради міністрів АРК (коментований пункт, ст. 178 ЗКУ), центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів (п. "в" ст. 15 ЗКУ), центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів (п. "а" ст. 14 ЗКУ), місцеві державні адміністрації (п. "б" ст. 17 ЗКУ). Форми та порядку участі Ради міністрів АРК у розробленні програм використання та охорони земель законодавство не визначає.

Забезпечення реалізації програм використання та охорони земель Радою міністрів провадиться шляхом здійснення тих чи інших повноважень, визначених законом (див. коментар до інших пунктів статті).

До пункту "в". Передбачене п. "в" ст. 16 повноваження Ради міністрів АРК із координації "здійснення землеустрою і державного контролю за використанням та охороною земель" практично не має механізму реалізації, хоча і частково відтворене у ст. 11 Закону України "Про землеустрій" (щодо землеустрою). Термін "координація", що вживається у коментованому пункті, не передбачає відносин підпорядкування між органами та суб'єктами, що здійснюють землеустрій і забезпечують державний контроль за використанням та охороною земель, а також Радою міністрів АРК, а тому не може передбачати керівного впливу на органи державного контролю за використанням і охороною земель.

До пункту "г". Коментованим пунктом до повноважень Ради міністрів АРК віднесена "підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок". Випадки та порядок реалізації даного повноваження визначені ст. ст. 123, 151 ЗКУ.

До пункту "ґ". Коментованим пунктом передбачено повноваження Ради міністрів АРК викупати земельні ділянки для суспільних потреб. На сьогодні механізм реалізації цього повноваження визначається Законом України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", ст. ст. 350, 351 ЦКУ, які повинні застосовуватися з урахуванням положень ст. 41 Конституції України (див. також ст. ст. 146, 147 та коментар до статей 146, 147 ЗКУ).

До пункту "д". Даним пунктом на Раду міністрів АРК покладено "здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок".

Слід зазначити, що дане контрольне повноваження повинно здійснюватися Радою міністрів виключно в межах, окреслених законом, в даному випадку - Бюджетним кодексом України. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 115 Кодексу, контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ та інших документів здійснюється Радою міністрів АРК лише стосовно бюджетів міст республіканського значення та районних бюджетів АРК.

Щодо поняття, призначення та порядку сплати втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва див. главу 36 "Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва" ЗКУ.

До пункту "е". Формулювання даного пункту вказує, що перелік повноважень Ради міністрів АРК у галузі земельних відносин, наведений у коментованій статті, не є вичерпним. Деякі із повноважень Ради міністрів передбачені безпосередньо у ЗКУ: це повноваження щодо вибору місця розташування земельних ділянок (ст. 151 ЗКУ); у процесі розмежування земель державної та комунальної власності (п. 10 розд. X "Перехідні положення" ЗКУ, ст. 8 Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності") тощо.

Згідно із ч. 2 ст. 38 Конституції АРК, Рада міністрів АРК здійснює виконавчі функції і повноваження, віднесені до самостійного відання АРК, зокрема, з низки питань, прямо чи опосередковано пов'язаних із земельними відносинами - з питань сільського господарства, землеустрою, лісового господарства, водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства, організації і розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму, управління санаторно-курортними і туристичними комплексами АРК, транспорту, зв'язку і дорожнього будівництва, житлово-комунального господарства і благоустрою, архітектури і містобудування, організації та розвитку освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури, охорони навколишнього природного середовища, організації та забезпечення безпечних і здорових умов життя населення, організації та розвитку охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, забезпечення законності, управління майном АРК. Відповідно до ч. 8 названої статті, Рада міністрів АРК у межах своєї компетенції видає постанови, рішення і розпорядження, обов'язкові до виконання на всій території республіки.