Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин

До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин належить:

а) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом;

б) участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм з питань використання та охорони земель;

в) координація здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель;

г) підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у межах, визначених законом;

д) підготовка висновків щодо встановлення та зміни меж сіл, селищ, районів, районів у містах та міст;

е) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

є) координація діяльності державних органів земельних ресурсів;

ж) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

Коментар:

Загальна характеристика. Відповідно до ч. 1 ст. 118 Конституції України, місцеві державні адміністрації здійснюють виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі. Статус та повноваження місцевих державних адміністрацій визначаються насамперед ст. 118 Конституції України, а також Законом України "Про місцеві державні адміністрації".

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою (ст. 1 Закону України "Про місцеві державні адміністрації").

До пункту "а". Положення п. "а" коментованої статті передбачають, що місцеві державні адміністрації уповноважені розпоряджатися землями державної власності. Ці положення несуть лише інформаційне навантаження, оскільки місцеві державні адміністрації можуть розпоряджатися державними землями лише "в межах, визначених цим Кодексом", а саме: (1) у разі безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 ЗКУ, таке повноваження надане лише районним, Київській та Севастопольській державним адміністраціям), (2) вилучення та надання у власність та користування земельних ділянок державної власності у випадках, визначених ч. ч. 3 - 5 ст. 122, ст. ст. 149, 150 ЗКУ; (3) у разі продажу земельних ділянок державної власності в порядку (ст. 128, гл. 21 ЗКУ).

Слід також враховувати, що до розмежування земель державної та комунальної власності розпорядження землями державної власності в межах населених пунктів здійснюється відповідно до п. 12 розд. X "Перехідні положення" ЗКУ.

До пункту "б". Розроблення загальнодержавних програм використання та охорони земель покладене також на КМУ (п. "ґ" ст. 13 ЗКУ, ст. 177 ЗКУ), а участь у такій розробці - і на центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів (п. "в" ст. 15 ЗКУ), центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів (п. "а" ст. 14 ЗКУ). Розробка регіональних програм покладена, крім місцевих державних адміністрацій, на Раду Міністрів АРК (ст. 178 ЗКУ), центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів (п. "в" ст. 15 ЗКУ), центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів (п. "а" ст. 14 ЗКУ). Форми та порядку участі місцевих державних адміністрацій у розробленні програм використання та охорони земель законодавство не визначає, при цьому ст. 178 ЗКУ чомусь передбачає участь у розробленні регіональних програм лише обласних державних адміністрацій.

Забезпечення реалізації програм використання та охорони земель місцевими державними адміністраціями здійснюється шляхом реалізації тих чи інших визначених законом повноважень (див. коментар до інших пунктів статті).

До пункту "в". Передбачене п. "в" ст. 17 повноваження місцевих державних адміністрацій із координації "здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель" практично не має механізму реалізації, хоча і частково відтворене у п. "ґ" ст. 10 Закону України "Про землеустрій" (щодо землеустрою). Термін "координація", що вживається у коментованому пункті, не передбачає відносин підпорядкування між суб'єктами, що здійснюють землеустрій та забезпечують державний контроль за використанням та охороною земель, з одного боку, та місцевими державними адміністраціями, з іншого.

До пункту "г". Коментованим пунктом до повноважень місцевих державних адміністрацій віднесена "підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок". Випадки та порядок реалізації даного повноваження визначені ст. ст. 123, 151 ЗКУ.

До пункту "ґ". Коментованим пунктом передбачено повноваження місцевих державних адміністрацій викупати земельні ділянки для суспільних потреб "у межах, визначених цим Кодексом". На сьогодні механізм реалізації цього повноваження визначається Законом України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", ст. ст. 350, 351 ЦКУ, які повинні застосовуватися з урахуванням положень ст. 41 Конституції України (див. також ст. ст. 146, 147 ЗКУ та коментар до статей 146, 147 ЗКУ).

До пункту "д". Серед повноважень місцевих державних адміністрацій коментованим пунктом передбачена "підготовка висновків щодо встановлення та зміни меж сіл, селищ, районів, районів у містах та міст". Хоча встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень регламентується спеціальною гл. 29 ЗКУ, форми та порядок реалізації даного повноваження законодавством не визначаються.

До пункту "е". Даним пунктом на місцеві державні адміністрації покладено "здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок".

Слід зазначити, що дане контрольне повноваження повинно здійснюватися місцевими державними адміністраціями виключно в межах, окреслених законом. Відповідно до п. п. 2 - 4 ч. 1 ст. 115 Бюджетного кодексу України, контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ здійснюється обласними державними адміністраціями - стосовно районних та міських (міст обласного значення) бюджетів, міськими державними адміністраціями в містах Києві та Севастополі - стосовно районних у цих містах бюджетів, районними державними адміністраціями - стосовно міських (міст районного значення), сільських, селищних та їх об'єднань бюджетів.

Щодо поняття, призначення та порядку сплати втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва див. главу 36 "Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва" ЗКУ.

До пункту "є". Коментованим пунктом передбачено, що місцеві державні адміністрації здійснюють координацію "діяльності державних органів земельних ресурсів". Зі змісту терміну "координація" можна зробити однозначний висновок про те, що не йдеться про підпорядкування органів земельних ресурсів місцевим державним адміністраціям. На це вказує і структура органів земельних ресурсів (див. коментар до ст. 15 ЗКУ), а також те, що повноваження із "координації" діяльності органів земельних ресурсів надані багатьом органам: Верховній Раді АРК (п. "е" ст. 7 ЗКУ), обласним радам (п. "д" ст. 8 ЗКУ), Київській та Севастопольській міським радам (п. "и" ст. 9 ЗКУ), районним радам (п. "в" ст. 10 ЗКУ), сільським, селищним, міським радам (п. "е" ст. 12 ЗКУ).

До пункту "ж". Формулювання даного пункту вказує, що перелік повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин, наведений у коментованій статті, не є вичерпним. Деякі із повноважень місцевих державних адміністрацій передбачені безпосередньо у ЗКУ: це повноваження щодо погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок (ст. 151 ЗКУ), повноваження у процедурі розмежування земель державної та комунальної власності (п. 10 розд. X "Перехідні положення" ЗКУ, ст. 8 Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності") тощо.

Низка повноважень надана місцевим державним адміністраціям Законом України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власниками земельних часток (паїв)".

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації крім власне питань "використання землі" (п. 7 ч. 1 ст. 13, ст. 21 Закону) вирішують ряд питань, що мають те чи інше значення для регулювання земельних відносин, зокрема, питання забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, управління майном, приватизації та підприємництва, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку, використання природних ресурсів, охорони довкілля тощо. Зміст цих повноважень розкривається в інших нормах зазначеного Закону: ст. ст. 15 - 17, 19 - 22, 28 та ін., а також інших актах чинного законодавства.