Стаття 184. Зміст землеустрою

Землеустрій передбачає:

а) встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань;

б) розробку загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель;

в) складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель відповідних адміністративно-територіальних утворень;

г) обґрунтування встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами;

ґ) складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових;

д) складання проектів відведення земельних ділянок;

е) встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок;

є) підготовку документів, що посвідчують право власності або право користування землею у випадках, передбачених законом;

ж) складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо охорони земель;

з) розроблення іншої землевпорядної документації, пов'язаної з використанням та охороною земель;

и) здійснення авторського нагляду за виконанням проектів з використання та охорони земель;

і) проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель.

Коментар:

Загальна характеристика. Коментована стаття містить перелік основних землевпорядних робіт, кожна з яких проводиться за встановленою процедурою і з дотриманням відповідних законодавчо встановлених вимог. Варто зауважити, що Закон України "Про землеустрій" передбачає проведення й інших землевпорядних робіт, не перерахованих у коментованій статті. Відтак з урахуванням змісту п. "з" коментованої статті можна стверджувати, що наведений у коментованій статті перелік не можна вважати вичерпним.

Документація, розроблена при виконанні одних землевпорядних робіт, іноді може використовуватись для проведення інших, адже інформація, отримана при здійсненні землевпорядної діяльності, накопичується і зберігається у Державному фонді документації із землеустрою (див. постанову КМУ від 17.11.2004 N 1553 "Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою").

До пункту "а". Встановлення на місцевості меж земельних ділянок проводиться за процедурою, в загальних рисах окресленою ст. 55 Закону України "Про землеустрій" та Інструкцією про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затв. наказом Держкомзему 04.05.99 N 43. Даний вид землевпорядних робіт, які перелічені в інших пунктах коментованої статті, проводиться землевпорядними організаціями, що мають ліцензію на виконання таких робіт.

Розробка і реалізація проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень здійснюється на підставі ст. 46 Закону України "Про землеустрій". Порядок на рівні законодавчих актів не визначений.

До пункту "б". Розробка загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель проводиться у відповідності до їх компетенції суб'єктами, переліченими у ст. ст. 177, 178 ЗКУ (див. коментар до ст. 177, ст. 178), в порядку, визначеному Законом України "Про землеустрій" (ст. 44).

До пункту "в". Згадані у коментованій нормі проекти землеустрою розробляються на підставі ст. 45 Закону України "Про землеустрій".

До пункту "г". Обґрунтування встановлення меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами є частиною процедур, закріплених, зокрема, у Законі України "Про курорти" (ст. 8 та ін.), "Про природно-заповідний фонд України" (ст. 51 та ін.). У свою чергу, розробка проектів землеустрою із зазначених питань здійснюється на основі ст. 47 Закону України "Про землеустрій".

До пункту "ґ". Складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових слід відрізняти від складання проектів землеустрою щодо складання документів, що посвідчують права на земельні ділянки та проектів щодо встановлення меж земельних ділянок на місцевості.

Розробка проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових переслідує передбачену ч. 1 ст. 51 Закону України "Про землеустрій" мету: "обґрунтування розмірів і меж земельних ділянок з урахуванням вимог щодо раціонального використання та охорони земель". Такими проектами передбачаються "заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж ..." та інших негативних факторів з метою створення умов для раціоналізації землекористування.

До пункту "д". Проектом відведення є технічна документація, необхідна для здійснення дій по формуванню земельної ділянки з певним цільовим призначенням як об'єкта права.

Розробка проекту відведення (за Законом України "Про землеустрій" - "проекту щодо відведення земельних ділянок") здійснюється на підставі ст. 50 Закону України "Про землеустрій" в порядку, закріпленому постановою КМУ "Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" від 26.05.2004 N 677. Щодо розроблення такого виду проектів див. також коментар до ч. 8 ст. 118 ЗКУ.

Договір на розробку проекту відведення повинен укладатися із урахуванням Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затв. постановою КМУ від 04.03.2004 N 266.

До пункту "е". Встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок проводиться відповідно до ст. 55 Закону України "Про землеустрій", Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затв. наказом Держкомзему 04.05.99 N 43, Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затв. наказом Держкомзему від 18.05.2010 N 376. Щодо особливостей даного виду землевпорядних робіт див. додатково ст. 198 ЗКУ та коментар до неї.

До пункту "є". Перелік "документів, що посвідчують право власності або право користування землею", а також перелік випадків, коли такі документи складаються, див. у ст. 126 ЗКУ. Вимоги щодо технічної документації щодо виготовлення документів визначаються ст. 56 Закону України "Про землеустрій", а також наказом Держкомзему N 43 від 04.05.99 "Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі".

До пункту "ж". Коментована норма передбачає можливість виконання різних заходів з охорони земель, серед яких виділено складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь. Такі проекти розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів. Правовою основою таких робіт є ст. 52 Закону України "Про землеустрій".

До пункту "з". "Іншою землевпорядною документацією, пов'язаною з використанням та охороною земель", можуть бути робочі проекти землеустрою, проекти консервації земель, залісення, проекти рекультивації земель, документація, розроблена на підставі опрацювання даних бонітування ґрунтів, проведення ґрунтових, геоботанічних обстежень тощо.

До пункту "и". Авторським наглядом за виконанням проектів з використання та охорони земель є перевірка повноти та якості виконання заходів, передбачених такими проектами, а також вимог нормативно-правових актів з питань здійснення землеустрою (таке визначення випливає зі змісту ч. 1 ст. 64 Закону України "Про землеустрій"). Здійснення авторського нагляду покладається на розробника відповідного проекту землеустрою (ст. 28 Закону України "Про землеустрій"). Порядок ведення журналу авторського нагляду розробників документації із землеустрою врегульовано наказом Держкомзему "Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою" від 28 листопада 2003 року N 295.

До пункту "і". Щодо проведення топографо-геодезичних, картографічних та інших обстежень і розвідувань земель див. Закон України "Про картографічну та топографо-геодезичну діяльність", наказ Держкомзему від 28.11.2003 N 295 "Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою".