Про зміни в Конституції (Основному законі) Української Соціалістичної Радянської Республіки (22.01.1935)

XIII З'ЇЗД РАД УСРР

ПОСТАНОВА

від 22 січня 1935 року 

Київ

Про зміни в Конституції (Основному законі) Української Соціалістичної Радянської Республіки

Зважаючи на утворення областей, реорганізацію системи органів управління, а таксамо на потребу погодити окремі статті Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки з конституційними змінами законодавства Союзу Радянських Соціалістичних Республік, - XIII З'їзд Рад УСРР, підтверджуючи нерушимість основ Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки, - постановив:

I

Поробити такі зміни та доповнення в чинній Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки:

1. Внести до 2-ої статті другий абзац у такій редакції:

"Українська Соціалістична Радянська Республіка разом з усіма радянськими республіками, що творять Союз Радянських Соціалістичних Республік, забезпечує міць, непохитність, політичну та економічну незалежність Союзу Радянських Соціалістичних Республік - соціалістичної батьківщини всіх трудящих. Люди, що зраджують соціалістичну батьківщину, є вороги народу".

2. Внести після 4-ої статті дві нових статті - п'яту та шосту в такій редакції:

"5. Соціалістична (громадська) власність (державна, колгоспна, кооперативна) є основою радянського ладу, вона священна й недоторкана, і люди, що покушаються на соціалістичну власність, є ворогами народу".

"6. Українська Соціалістична Радянська Республіка забезпечує зміцнення і дальший розвиток соціалістичного укладу, який, на основі соціалістичної індустріалізації країни і остаточної перемоги колгоспного ладу на селі, став неподільно пануючою силою в усьому народному господарстві Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

У зв'язку з цим відповідно змінити нумерацію наступних статтей.

3. Ст. 22 викласти в такій редакції:

"22. Верховним органом влади Української Соціалістичної Радянської Республіки є З'їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів УСРР.

З'їзд Рад УСРР заслуховує та затверджує звіти про діяльність робітничо-селянського Уряду і дає загальний напрямок роботі уряду Української Соціалістичної Радянської Республіки в царині політики і народного господарства.

До виключного відання З'їзду Рад УСРР належить:

а) затвердження, зміна та доповнення Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки;

б) остаточне затвердження Конституції автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки і змін та доповнень тої Конституції;

в) зміна кордонів Української Соціалістичної Радянської Республіки;

г) встановлення кордонів автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки;

д) вибори Центрального Виконавчого Комітету УСРР;

е) вибори представників Української Соціалістичної Радянської Республіки до Ради національностей Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

4. Ст. 24 викласти в такій редакції:

"24 З'їзд Рад УСРР складається з делегатів, обраних З'їздом Рад АМСРР і обласними з'їздами рад з розрахунку:

від міських та селищних рад - один делегат на кожні 10 тисяч виборців, а від сільських - один делегат на кожні 50 тисяч людності".

5. Ст. 31 викласти в такій редакції:

"31. Центральний Виконавчий Комітет УСРР має право зупиняти, касувати та змінювати постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР, Ради Народних Комісарів УСРР, а також постанови з'їзду рад АМСРР, Центрального Виконавчого Комітету АМСРР, обласних з'їздів рад і обласних виконавчих комітетів".

6. Ст. 33 викласти в такій редакції:

"33. Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР має право зупиняти і касувати постанови Ради Народних Комісарів та окремих народних комісаріатів Української Соціалістичної Радянської Республіки, Центрального Виконавчого Комітету АМСРР і обласних виконавчих комітетів".

7. Ст. 42 викласти в такій редакції:

"42. Безпосереднє керівництво окремими галузями державного управління Української Соціалістичної Радянської Республіки покладається на народні комісаріати:

1) народний комісаріат внутрішніх справ,

2) народний комісаріат земельних справ,

3) народний комісаріат освіти,

4) народний комісаріат місцевої промисловості,

5) народний комісаріат фінансів,

6) народний комісаріат внутрішньої торгівлі,

7) народний комісаріат охорони здоров'я,

8) народний комісаріат юстиції,

9) народний комісаріат комунального господарства,

10) народний комісаріат соціального забезпечення.

Для завідування окремими галузями народного господарства, за постановою Центрального Виконавчого Комітету УСРР, можна утворювати спеціальні управи з правами народних комісаріатів."

8. Ст. 43 скасувати.

9. Ст. 44 викласти в такій редакції:

"44. Народні комісаріати: внутрішніх справ, земельних справ, фінансів і внутрішньої торгівлі Української Соціалістичної Радянської Республіки підлягають Центральному Виконавчому Комітету та Раді Народних Комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки і рівночасно у своїй діяльності здійснюють директиви відповідних об'єднаних народних комісаріатів Союзу Радянських Соціалістичних Республік."

10. Ст. 46 скасувати.

11. Ст. 49 викласти в такій редакції:

"49. Органами радянської влади на місцях є:

а) ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів;

б) з'їзди рад - районні та обласні і обрані ними виконавчі комітети (виконкоми)".

12. Ст. 51 викласти в такій редакції:

"51. З'їзди рад складаються:

а) районні - з делегатів, що їх обирають міські, селищні та сільські ради, а таксамо фабрики, заводи та радгоспи, що не беруть участі у виборах до міських рад, і військові частини Червоної армії та флоту за нормами, встановленими Центральним Виконавчим Комітетом УСРР, і порядком, передбаченим законом про вибори;

б) обласні - з делегатів, що їх обирають міські ради, безпосередньо підпорядковані обласним виконавчим комітетам, і районні з'їзди рад - за нормами, встановленими Центральним Виконавчим Комітетом УСРР, і порядком, передбаченим законом про вибори".

13. Ст. 52 викласти в такій редакції:

"52. З'їзди рад бувають чергові і надзвичайні. Чергові з'їзди скликаються раз на рік. Надзвичайні з'їзди рад скликаються:

а) з пропозиції вищих з'їздів рад або їх виконкомів;

б) з власної ініціативи відповідних виконавчих комітетів (районних та обласних) і на вимогу рад, які нараховують разом найменш одну третину людності даного району чи області, що має виборчі права".

14. Ст. 53 викласти в такій редакції:

"53. Виконавчі комітети обираються з'їздами рад і є в період між з'їздами рад, у межах своєї компетенції, вищими органами радянської влади на відповідній території.

Виконавчі комітети відповідають перед з'їздами рад і підлягають вищим з'їздам рад, вищому виконавчому комітетові, Центральному Виконавчому Комітетові УСРР та його Президії, а таксамо Раді Народних Комісарів УСРР".

15. Ст. 54 викласти в такій редакції:

"54. Для керівництва всією поточною роботою щодо управління відповідною територією і для запровадження до життя постанов та розпоряджень центральної влади - районні й обласні виконавчі комітети обирають президії, число членів яких визначає Центральний Виконавчий Комітет УСРР".

16. Ст. 56 викласти в такій редакції:

"56. Відповідно до завдань, покладених на виконавчі комітети, - структура, порядок їхньої роботи та їхні взаємини з народними комісаріатами визначаються положеннями, видаваними Центральним Виконавчим Комітетом УСРР".

17. Ст. 57 поновити в такій редакції:

"57. Відділи й управління виконавчих комітетів підлягають відповідним виконавчим комітетам та їх президіям і рівночасно повинні виконувати накази та завдання відповідних відділів або управлінь вищих виконавчих комітетів і відповідних народних комісаріатів Української Соціалістичної Радянської Республіки".

18. Ст. 58 викласти в такій редакції:

"58. На території Української Соціалістичної Радянської Республіки утворюються і чинять ради депутатів у місті, селищі і селі.

Примітка. У великих містах, за постановою міської ради, затвердженою Президією Центрального Виконавчого Комітету УСРР, можна утворювати міські районні ради".

19. Ст. 63 викласти в такій редакції:

"63. Органи місцевої влади мають своїм завданням:

а) забезпечувати на даній території розвиток соціалістичного господарства і соціалістичної радянської культури;

б) організаційно й господарсько зміцнювати колгоспи і забезпечувати виконання ними зобов'язань перед державою;

в) складати і затверджувати місцеві бюджети;

г) провадити в життя постанови відповідних вищих органів влади;

д) розв'язувати справи, що мають місцеве значення для даної території;

е) об'єднувати радянську діяльність в межах своєї території і наглядати за діяльністю всіх державних та громадських організацій на цій території;

ж) забезпечувати революційну законність, недоторканість громадської (соціалістичної) власності, охорону державного ладу і громадської безпеки;

з) сприяти діяльності професійних, кооперативних і інших місцевих громадських організацій;

и) обмірковувати справи, що мають загальнодержавне значення так з власного почину, як і на пропозиції вищих органів".

20. Ст. 64 викласти в такій редакції:

"64. З'їзди рад і їхні виконавчі комітети, а також міські ради безпосередньо підпорядковані обласним виконавчим комітетам здійснюють контроль над діяльністю нижчих місцевих рад і їхніх виконавчих органів.

Постанови місцевих з'їздів рад можуть касувати і змінювати лише вищі з'їзди рад та виконавчі комітети, Центральний Виконавчий Комітет УСРР та його Президія, а також у межах, встановлених законом, Рада Народних Комісарів УСРР".

21. Ст. 77 викласти в такій редакції:

"77. Місцеві бюджети розглядаються і затверджуються місцевими радами, відповідними з'їздами рад, або за належних випадків - виконавчими комітетами під загальним контролем відповідних центральних органів Української Соціалістичної Радянської Республіки".

22. Ст. 82 викласти в такій редакції:

"82. Столицею Української Соціалістичної Радянської Республіки є місто Київ".

23. У поділі про "Органи місцевої влади" змінити заголовки, подавши їх у такій редакції:

"А. Про з'їзди рад".

"Б. Про виконавчі комітети".

II

Цю постанову видано на зміну та доповнення Конституції (Основного закону) Української Соціалістичної Радянської Республіки, що її затвердив XI З'їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів УСРР 15 травня 1929 р. (З. З. УСРР 1929 р. N 14, ст. 100) і на зміну постанови XII З'їзду Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів УСРР від 4 березня 1931 р. (З. З. УСРР 1931 р. N 9, ст. 82).

 

Голова
XIII З'їзду Рад УСРР

 
Г. Петровський

Секретар
XIII З'їзду Рад УСРР

 
Ю. Войцехівський